Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік прибутку на малих підприємствах

Облік прибутку на малих підприємствах
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Облік прибутку на малих підприємствах

Прибуток малого підприємства формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і затратами на її виробництво і збут.
На підприємстві можливі доходи, затрати і витрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків — це фінансова діяльність, а також результати, пов'язані з надзвичайними подіями (пожежа, повінь тощо).
Валовий прибуток підприємства залежить від таких факторів:
•    обсягу реалізації;
•    собівартості;
•    асортименту продукції;
•    позареалізаційних доходів і витрат.
З метою визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду в бухгалтерському обліку передбачається послідовне співставлення доходів та затрат.
Розглянемо обліковий процес формування фінансових результатів операційної діяльності у такій послідовності бухгалтерських проведень:
1.    на суму валового доходу (виручки) робимо запис: Дебет 30 або Дебет 37 — Кредит 70 (відображається за продажною ціною з врахуванням ПДВ);
2.    на суму нарахованих податків на валовий доход: Дебет 70 — Кредит 641;
3.    на суму фактичної виробничої собівартості проданої готової продукції (товарів, робіт, послуг); Дебет 79 — Кредит 26, 28;
4.    на суму адміністративних витрат та витрат на збут: Дебет 79 — Кредит 83, 84;
5.    на суму податку з прибутку: Дебет 79 — Кредит 85
6.    нерозподілений прибуток підприємства, який залишається: Дебет 79 — Кредит 44.
Кінцевий фінансовий результат в цілому по підприємству визначається як різниця між різними видами прибутків, що враховані по кредиту 79 (без ПДВ і акцизу) і відповідними збитками і витратами, врахованими по дебету 79 рахунка.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з валового доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних податків (ПДВ, акцизний збір, інші збори).
Чистий доход = доход (виручка) — ПДВ, акциз і інші податки і збори. Рахунок 020 — звіту про фінансові результати (форма № 2-М).
Валовий прибуток (збиток) — це різниця між чистим доходом від продажу (реалізації) готової продукції і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Валовий прибуток (збиток) = чистий доход-виробнича собівартість.
Дебет 79 — Кредит 26, 28, 84, 83 (загального плану рахунків);
Дебет 79 — Кредит 26, 84 (спрощеного плану рахунків)
У положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства» чистий прибуток (збиток) відповідає рядку 190 «Звіту про фінансові результати форми № 2-М». В рядку 190 — сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції.
Сума податку на прибуток згідно з П(С)БО 17 визначається в розмірі поточного податку на прибуток (за даними податкової Декларації) Дебет 79 — Кредит 85 і вписують дані у рядок 170 «Звіту про фінансові результати» форми № 2-М. Цей рядок не заповнюють платники єдиного податку та фіксованого сільгоспподатку.
Залишений нерозподілений за звітний рік прибуток (або непокритий поточними доходами збиток) перераховують на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» за загальним планом рахунків або на рахунок 40 «Власний капітал» (спрощений план рахунка). На цьому рахунку сума обліковуватиметься доти, доки не буде потреби використати прибуток або покрити збитки.
На малих підприємствах у процесі використання нерозподіленого прибутку можуть створитися різні фонди економічного стимулювання (заохочення, інші соціальні потреби), спеціального призначення (охорони праці, резервний). Для цього у бухгалтерському обліку такого малого підприємства передбачено ведення відповідних субрахунків (у рахунку 44):
•    економічного стимулювання;
•    соціального призначення (соціального розвитку).
За кредитом субрахунків відображаються надходження коштів, за дебетом — використання (нарахування виплат), Дебет 44 — Кредит (за видами фондів).
Аналітичний облік утворення та використання коштів по кожному окремому фонду ведуть за статтями кошторису.
За кредитом рахунка 44 «Нерозподілені прибутки — непокриті збитки» — відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, а за дебетом — збитки та використання прибутку.
Малі підприємства за необхідності до рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» можуть відкривати субрахунки:
441  «Прибуток нерозподілений»;
442 «Непокриті збитки»;
443  «Прибуток, використаний у звітному періоді».
На субрахунку 441 відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 442 «Непокриті збитки» відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюються за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу.
На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображають розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів у малому підприємстві), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.


 

You have no rights to post comments