Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основи побудови обліку запасів на малих підприємствах

Основи побудови обліку запасів на малих підприємствах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основи побудови обліку запасів на малих підприємствах

Використання виробничих запасів підприємства є обов'язковою умовою здійснення виробничого процесу. На відміну від основних засобів, запаси у виробництві використовуються одноразово і переносять повністю свою вартість та собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).
Від правильного ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та збереження сталих запасів. Цей облік хоч і нескладний, але, як правило, трудомісткий, оскільки до складу запасів можуть входити сотні видів найменувань, за кожним з яких для забезпечення кількості та якості інформації слід вести аналітичний облік. Облік запасів ведеться в натуральному та грошовому вимірниках.
Порядок оцінки і обліку ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей) регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». В обліку запаси відображаються за первинною вартістю. Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» первинною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається із таких фактичних витрат:
•    суми, сплаченої за договором постачальнику (продавцю) з урахуванням непрямих податків;
•    суми ввізного мита;
•    суми непрямих податків, сплачених у зв'язку з придбанням запасів, що не відшкодовуються підприємству;
•    транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, плату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
•    інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використовування у запланованих цілях.
Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюються на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляють між сумою залишків запасів на кінець звітного місяця і сумою залишків запасів, що вибули за звітний місяць.
Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості вибулих запасів, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, в кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початку звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишків на початок місяця запасів, які надійшли за звітний місяць.
Є витрати, що не включають до первинної вартості запасів, а відносять до витрат того періоду, в якому вони були здійснені. Це:
•    наднормальні витрати і нестачі запасів;
•    відсотки за користування позиками;
•    витрати на збут;
•    загальногосподарські та інші подібні витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх у стан, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
Облік запасів ведеться на рахунках другого класу плану рахунків. За дебетом відображаються збільшення балансової вартості запасів внаслідок їх надходження, а за кредитом — зменшення вартості запасів внаслідок їх відбуття або уцінки.
Якщо мале підприємство використовує загальний план рахунків, виробничі запаси обліковують на рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».


 

You have no rights to post comments