Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості обліку нематеріальних активів

Особливості обліку нематеріальних активів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості обліку нематеріальних активів

Малі підприємства для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух нематеріальних активів керуються положенням (стандартом) 8 «Нематеріальні активи». Нематеріальні активи за цим стандартом — немонетарні, тобто негрошові активи, які не мають матеріальної форми, але можуть бути відокремленими від підприємства, а строк їх використання більший одного року. Граничний строк амортизації нематеріальних активів становить 20 років. До нематеріальних активів належать придбані права на користування землею, водою, іншими природними ресурсами, товарними знаками, місцем на товарній чи фондовій біржі, вартість програмного забезпечення до комп'ютерів, вартість прав на користування будівлями і спорудами, що внесені вкладниками до статутного фонду підприємства чи куплені в процесі його діяльності, включаючи і права власності на квартири у житлових будинках, інші об'єкти промислової і інтелектуальної власності, ліцензії на здійснення окремих видів діяльності та оренду будівель і споруд.
Придбання нематеріальних активів оцінюється в сумі всіх фактичних затрат на придбання і доведення до стану готовності для використання.
Надходження і оприбуткування будь-якого об'єкта нематеріальних активів необхідно підтвердити відповідним первинним документом, у якому вказують докладну характеристику об'єкта, його первинну вартість, термін корисного використання, норму зносу (амортизації); підрозділ, у якому буде використовуватися об'єкт; підписи посадових осіб, що прийняли об'єкт, із доданням документів, у яких описується сам об'єкт нематеріальних активів або порядок його використання.
Аналітичний облік ведуть за видами (авторські права, права на використання земельних ділянок, права на здійснення окремих видів діяльності, програмне забезпечення обчислювальної техніки тощо) та окремими інвентарними одиницями нематеріальних активів у цілих гривнях (без копійок).
Малі підприємства бухгалтерський облік нематеріальних активів ведуть на рахунку 10 субрахунка «Нематеріальні активи» при спрощеному плані рахунків або на рахунку 12 з використанням загального плану рахунка за первинною вартістю, що складається з фактичних витрат на придбання і приведення до стану, в якому вони придбані для використання із запланованою метою.
За дебетом рахунку 10 субрахунка «Нематеріальні активи» відображають придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первинною вартістю, та суму дооцінки таких активів, за кредитом — вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та суму уцінки нематеріальних активів.
Аналітичний облік нематеріальних активів за спрощеною формою ведуть у «Відомості 4-М обліку необоротних активів...», де відкривають для цього окремий субрахунок «Нематеріальні активи». Зараз затверджено спеціальну відомість їх обліку, нарахованої амортизації (зносу). На основі первинних документів про надходження і вибуття нематеріальних активів проводять записи у «Журналі обліку господарських операцій» у відповідній кореспонденції рахунків.
Нематеріальні активи, які вносяться учасниками у статутний фонд як вклад, оприбутковуються за договірною ціною.
Вартість нематеріальних активів погашається шляхом включення в затрати виробництва (обігу) амортизаційних відрахувань. Величина зносу нематеріальних активів повинна визначатись щомісячно за нормами, розрахованими виходячи з первинної вартості і строку їх корисного використання.
Підприємство може здійснювати переоцінку нематеріальних активів на дату балансу за справедливою вартістю. Переоцінена первинна вартість і знос об'єкта нематеріальних активів визначається як добуток, відповідно, первинної вартості або зносу та переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається в додатковому капіталі (Дт 12 — Кт 42), а сума уцінки у складі витрат звітного періоду (Кт 12 — Дт 94, 97, 99) або рахунки класу 8 (84, 85).
Бухгалтерські проведення з обліку нематеріальних активів відображені в табл. 5.4.
Амортизацію нематеріальних активів визначають окремо за кожним видом, норм нарахування амортизації не встановлено, і вона визначається, виходячи з строку використання нематеріальних активів (або з строку функціонування підприємства), але не більше 20 років згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Затверджуються розрахунки амортизації нематеріальних активів керівником підприємства.
При визначенні амортизації нематеріальних активів треба мати на увазі, що вона нараховується у податковому обліку не від залишкової, а від первинної (відновної) вартості до досягнення нульової залишкової вартості і відображається лише у бухгалтерському обліку за кореспонденцією рахунків Дебет 23 — Кредит 133, а на валові витрати не відноситься. До того ж тут не застосовується коефіцієнт зниження амортизації. У бухгалтерському обліку можуть застосовуватися згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» інші методи нарахування амортизації.
Операції у «Журналі обліку господарських операцій» відображають у кореспонденції рахунків Дебет 13 — кредит 10 за рядком 1 при списанні нематеріальних активів, при їх вибутті внаслідок ліквідації чи реалізації за рахунок нарахованого зносу на основі акта довільної форми; Дебет 42 — Кредит 10 «Нематеріальні активи» за рядком 7 при уцінці нематеріальних активів за окремим розрахунком; Дебет 84 — Кредит 10 «Нематеріальний актив» при списанні вартості нематеріальних активів, за якими не нараховувався знос (ноу-хау, гудвіл тощо), на витрати поточного року також за актами довільної форми у рядку 10; Дебет 85 чи 97, Кредит 10/НА у рядках 11 або 16 у випадках списання залишкової вартості нематеріальних активів при їх вибутті відповідно на малих підприємствах, що не застосовують рахунки класу 9, та тих, що їх застосовують; Дебет 94 — Кредит 10/НА за рядком 15 (при списанні нестачі нематеріальних активів); Дебет 99 — Кредит 10/НА за рядком 17 (при списанні втрачених нематеріальних активів від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій). В усіх цих випадках застосовують акти довільної форми.
У рядку 18 малі підприємства відображають операції з передачі нематеріальних активів у фінансову оренду (Дебет 16 — Кредит 12) за даними акта приймання передачі, що додається до договору оренди.
Загальну суму дебетового і кредитового обігу за субрахунком 10 «Нематеріальні активи» в Відомості 4-М (розділ 3) можна звіряти з Головною книгою. Дані підсумку графи 10 Відомості 4-М (розділ 3) є дебетовим обігом за синтетичним рахунком, і вони мають бути ідентичними вказаному у графі 24 «Разом» відповідного розвороту аркушів Головної книги, а підсумок за графою 13 необхідно звірити з визначеним у рядку 26 «Усього» за графою 5 першого розділу Журналу, оскільки він є кредитовим обігом за субрахунком 10 «Нематеріальні активи». Сальдо у головній книзі за попередній місяць за графою 26 «Дебет» має відповідати вказаному у графі 5 «Первинна (переоцінена) вартість» Відомості 4-М (розділ 3), оскільки на кінець місяця залишок на субрахунку 10/ «Нематеріальні активи» у ній не визначається.


 

You have no rights to post comments