Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік амортизації основних засобів

Облік амортизації основних засобів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Облік амортизації основних засобів

Малі підприємства мають право безкоштовно передавати основні засоби іншим підприємствам, продавати, обмінювати, здавати в оренду, в тимчасове користування, а також списувати з балансу, якщо вони зношені або морально застарілі, незалежно від того, чи повністю вони амортизовані. Суму нарахованої амортизації малі підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства та зносу основних засобів.
Амортизація — це систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Строк корисного використання (експлуатації) визначається самостійно малим підприємством з врахуванням:
•    очікуваного періоду використання об'єкта при необхідній потужності або продуктивності;
•    морального та фізичного зносу;
•    правових та інших обмежень.
Об'єктом амортизації є всі основні засоби (крім землі). Нарахування амортизації починається:
•    з визнанням об'єкта основних засобів активом (зарахування на баланс) з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним до використання;
•    призупиняється на період реконструкції об'єкта, модернізації, добудови та дообладнання;
•    припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття, переведення на реконструкцію, модернізацію основних засобів.
Нарахування амортизації проводиться щомісячно. П(С)БО 7 припускає застосування таких методів амортизації: метод прямолінійного списання, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод, виробничий метод, податковий метод.
Метод прямолінійного списання — річна сума амортизації визначається розподілом амортизованої вартості на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів. Формули для розрахунку амортизаційних відрахувань за цим методом досить прості, що є однією з його переваг.
Річна сума амортизації розраховується за формулою:
А = (В0 - Л)/t                                                          (5.1)
де        А — річна сума амортизації;
В0 — первинна вартість основного капіталу;
Л — ліквідаційна вартість в останньому році експлуатації;
t — загальна кількість років експлуатації об'єкта.
Метод зменшення залишкової вартості за своєю сутністю є методом прискореної амортизації. Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первинної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня степеня кількості років корисного використання об'єкта з результатом від ділення ліквідаційної вартості на його первинну вартість. При цьому норма амортизації в два або півтора рази перевищує норму за методом прямолінійного списування.
Річні амортизаційні відрахування визначаються за формулою:
А = Взал х п,                                                           (5.2)
де        Взал — залишкова вартість об'єкта;
п — норма амортизації.
Фіксована норма амортизації, використовувана при цьому методі, може бути визначена за так званою формулою Матесона:
,                                                              (5.3)
Метод прискореного зменшення залишкової вартості — річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первинної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи зі строку корисного використання об'єкта і подвоюється. Нарахування амортизації здійснюється за методом зменшення залишкової вартості, а річна норма амортизації визначається за методом прямолінійного списання і подвоюється.
Річна сума амортизації за цим методом визначається також за формулою 5.2.
Кумулятивний метод характеризується поступовим зниженням річних амортизаційних відрахувань від початкового, забезпечує повне відшкодування первинної вартості основного капіталу. Річна сума амортизації визначається як добуток амортизованої вартості та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання. Річна сума амортизації визначається за формулою:
А = (В0 – Л )х ПТ,                                                           (5.4)
де ПТ — норма амортизації для року Т.
Згідно з виробничим методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням амортизованої вартості на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів. При використанні цього методу річна сума амортизації для року розраховується за формулою 5.5:
(5.5)
де  — сумарний виробіток за весь період експлуатації.
Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, прямолінійного і кумулятивного визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Податковий метод полягає у застосовуванні норм та методів нарахування амортизації основних засобів, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутків підприємств». Згідно з цим Законом основні засоби з метою нарахування амортизації поділяються на чотири групи.
До першої групи належать будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування, вартість капітального поліпшення землі).
До другої групи належать автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше офісне обладнання, устаткування та приладдя до них.
До третьої групи належать будь-які інші основні фонди, не включені до першої, другої та четвертої груп.
До четвертої групи належать електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ним засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).
Квартальна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості та норми амортизації.
Норми амортизації з розрахунку на квартал встановлені в таких розмірах:
•    1 група - 2 %;
•    2 група - 10%;
•    3 група - 6 %;
•    4 група-15%.
Малі підприємства суму нарахованої амортизації відображають збільшенням суми витрат (для малих підприємств — рахунок 83 «Амортизація») підприємства і зносу необоротних активів (рахунок 13 «Знос необоротних активів»).


 

You have no rights to post comments