Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік надходження і вибуття основних засобів

Облік надходження і вибуття основних засобів
Рейтинг пользователей: / 7
ХудшийЛучший 

Облік надходження і вибуття основних засобів

Надходження основних засобів на мале підприємство здійснюється в результаті різних господарських операцій. Якщо такі операції згрупувати, то можна виділити такі шляхи надходження основних засобів:
отримання основних засобів як внесок до статутного капіталу засновників (учасників) підприємства в обмін на корпоративні права;
придбання як нових, так і таких, що були в експлуатації, основних засобів за грошові кошти та їх еквіваленти;
самостійне виготовлення основних засобів або їх виготовлення за договором сторонньою організацією;
отримання основних засобів безоплатно від юридичної або фізичної особи.
Основні засоби, що надходять на підприємство як внесок до статутного фонду, відображають на балансі за первинною вартістю, яка являє собою узгоджену засновниками справедливу вартість таких об'єктів з урахуванням будь-яких інших витрат (наприклад, пов'язаних з одержанням прав на названий об'єкт і доведенням його до придатного до експлуатації стану — так говориться в абзаці другому п. 10 П(С)БО 7. Подальші дії зі «статут-нофондівськими» основними засобами нічим не відрізняються від загального порядку: як і для решти основних засобів, для них визначають період корисного використання, ліквідаційну вартість і конкретний метод амортизації. Останню нараховують починаючи з наступного місяця після введення в експлуатацію. І первинні документи такі ж самі і форма 03-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», і всі інші типові форми, затверджені наказом № 352.
У податковому обліку вартість основних фондів не входить до валового доходу (пп. 4.2.5 Закону про прибуток). І згідно з пп. 8.4.11 Закону про прибуток операції з включення основних фондів до статутного фонду прирівнюються до їх придбання, з подальшим віднесенням до відповідних груп. Отже, якщо одержані як внесок до статутного фонду основні фонди використовують у господарській діяльності, то можна на підставі статті 8 Закону про прибуток збільшити балансову вартість відповідної групи і з наступного кварталу нараховувати амортизацію.
Приклад. ТзОВ «Захід» одержало як внесок до статутного фонду від малого підприємства «Жешув» виробничу будівлю, яку використовуватимуть у господарській діяльності. В установчому договорі її оцінили у 165 000 грн.Надходження основних засобів на підприємство в результаті придбання — найбільш характерна операція. Основні засоби придбаваються за договором купівлі-продажу за рахунок грошових коштів.
Згідно з п. 8 П(С)БО 7 первинна вартість придбаних за грошові кошти об'єктів основних засобів складається з таких витрат:
сум, що сплачуються постачальникам;
реєстраційних зборів, держмита, інших аналогічних платежів;
сум ввізного мита;
сум непрямих податків у зв'язку з придбанням (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
витрат на страхування ризиків доставки основних засобів;
витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження;
інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання.
При придбанні основних засобів за рахунок кредитів банку або іншого позикового капіталу (повністю або частково) до первинної вартості таких об'єктів не включаються затрати на оплату відсотків за користування кредитом (сума відсотків за кредит відноситься в дебет 85 рахунка.)
Якщо мале підприємство придбає основні засоби, які вже були в експлуатації, то при зарахуванні їх на баланс можна відобразити і суми наявного зносу (продавець повинен указати його в акті приймання-передачі). У П(С)БО 7 «Основні засоби» прямої вказівки на обов'язковість такої операції немає, але зміни до Інструкції № 291 (п. 47.1. Наказу № 1012) передбачають такі проведення: Дебет 10, 11 — Кредит 13.
Безоплатне отримання основних засобів може здійснюватись як від юридичних, так і від фізичних осіб. Первинна вартість таких об'єктів визначається відповідно до норми п. 10 П(С)БО 7: у сумі справедливої вартості на дату отримання, з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7. У момент передачі об'єктів обов'язково складається акт приймання-передачі.
Якщо основні засоби передаються юридичною особою, то складається типова форма № 03-1, якщо ж фізичною особою, то акт може бути довільної форми або можна скористатися вищеназваною формою № 03-1.
Акт складається в двох примірниках: перший примірник залишається у сторони, що передає, а другий — отримає особа, яка приймає об'єкт (об'єкти) від імені власника. При цьому особа, яка одержує об'єкт, повинна пред'явити довіреність.
Якщо сторона, що передає, є юридичною особою, то до акта повинна бути додана інвентарна картка об'єкта, що передається.
У бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 3 підприємство повинне визнати доход у сумі амортизації вартості безоплатно отриманого активу, тобто в сумі амортизації його справедливої вартості за загальним планом рахунків.
Дебет 10 — Кредит 424 «Безоплатно отримані необоротні активи» при отриманні;
Дебет 424 — Кредит 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів» у кожному місяці, у якому нараховується амортизація.
В бухгалтерському обліку витрати на створення основних засобів господарським способом вважають капітальними інвестиціями. їх відображають по дебету рахунка 15 «Капітальні інвестиції».
Відповідно до інструкції № 291 витрати на будівництво основних засобів для власних потреб підприємства, у тому числі вартість устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, обліковують на субрахунку 151 «Капітальне будівництво». Витрати на виготовлення основних засобів власними силами (крім об'єктів будівництва й основного стада) показують на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»
Аналітичний облік створення основних засобів господарським способом ведуть за кожним об'єктом, що виготовляється (будується). Створені силами підприємства основні засоби зараховують на баланс за первинною вартістю (п. 7 П(С)БО 7), тобто за історичною (фактичною) собівартістю або справедливою вартістю інших активів, витрачених на її створення.
Первісна вартість основних засобів міститиме не тільки вартість матеріальних цінностей, витрачених на її виготовлення, а й заробітну плату працівників, суму амортизації устаткування, за допомогою якого було створено об'єкт, та інші витрати на його виготовлення.
Вводять в експлуатацію створені підприємством об'єкти основних засобів на підставі Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № 03-1), який складає приймальна комісія, затверджена наказом керівника підприємства. Він потрібен для того, щоб відобразити первинну вартість експлуатованого об'єкта на відповідному субрахунку рахунка 10 «Основні засоби». При введенні в експлуатацію новому об'єкту основних засобів надають інвентарний номер (типова форма № 03-6, до якої заносять відомості про об'єкт впродовж його використання на підприємстві).
Після того, як об'єкт основних фондів завершено і розпочато його експлуатацію, витрати підприємства на його виготовлення (будівництво):
збільшують балансову вартість груп 2, 3 і 4 основних фондів;
формують балансову вартість окремого об'єкта групи 1. Потім готові об'єкти основних фондів амортизують згідно з правилами статті 8 Закону про прибуток.
Суми ПДВ, сплачені підприємством під час виготовлення (будівництва) основних фондів включають до податкового кредиту незалежно від строку введення в експлуатацію таких об'єктів (пп. 7.4.1 п. 7.4 статті 7 Закону про ПДВ), звичайно, якщо підприємство є платником ПДВ і об'єкт основних фондів братиме участь в оподатковуваних операціях.
Якщо на виготовлення (будівництво) об'єкта основних фондів пішли матеріали (будматеріали, запчастини тощо), раніше віднесені до валових витрат, то їх вартість потрібно з витрат виключити (це найкраще зробити, показавши вартість переданих запасів у графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 «Розрахунок приросту/убутку балансової вартості запасів» додатка К1/1 до Декларації з податку на прибуток підприємства).
При цьому податковий кредит за матеріалами, що придбані для господарської діяльності та відпущені для створення (будівництва) об'єкта основних фондів, не зменшують.
Відображення в обліку виготовлення основних засобів господарським способом розглянемо на прикладі малого підприємства.
Приклад. Підприємство виготовило господарським способом стенд для випробування редукторів, первинна вартість якого становила 66000 грн.
У процесі роботи над стендом підприємство понесло такі витрати:
•    придбано і передано основні та допоміжні матеріали для виготовлення стенда — 39000 грн., (у т. ч. ПДВ — 6 500 грн.);
•    передано для виготовлення стенда запасні частини, придбані в попередньому році для використання в господарській діяльності — 4 000 грн.;
•    нараховано заробітну плату працівникам підприємства, які займалися стендом, — 9000 грн., відрахування до соціальних фондів — 3 514 грн.;
•    нараховано амортизацію машин і механізмів, що були використані при виготовленні стенда, — 6 986 грн.;
•    отримано й оплачено послуги сторонніх підприємств, спрямовані на створення основних засобів, — 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ — 2 000 грн.).
Бухгалтерський і податковий облік наведених операцій відображено в табл. 5.З.
Вибуття основних засобів здійснюється згідно з п. 33 П(С)БО 7, якщо об'єкт основних засобів виключається з активів (списується з балансу) в результаті:
•    продажу;
•    безплатної (безоплатної) передачі;
•    невідповідності критеріям визнання активом.
Фінансовий результат від вибуття основних засобів незалежно від причини вибуття визначається також за загальновстановленим п. 34 П(С)БО 7 правилом: відніманням з доходів від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків та витрат, пов'язаних з вибуттям.
З 1 липня 2000 року (з моменту введення в дію П(С)БО 7) вибуття будь-яких об'єктів основних засобів у бухгалтерському обліку відображається однаково для підприємств усіх видів власності та будь-яких видів діяльності. Це рівною мірою відноситься як до об'єктів, які обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби», так і до об'єктів, що обліковуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».
Операція продажу основних засобів, як і будь-яка операція продажу, передбачає отримання доходу за проданий об'єкт. Величина цього доходу може бути різною, залежно від зношеності, стану, попиту та інших причин.
Оскільки основні засоби — це матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість у вигляді амортизації на затрати з виготовлення продукції, то їх залишкова вартість є тією величиною, яка може характеризувати об'єкти основних засобів на будь-який момент.
У бухгалтерському обліку доход від реалізації (продажу) основних засобів відображається на окремому, передбаченому для цих цілей субрахунку 742 «Доход від реалізації необоротних активів» рахунка 74 «Інші доходи». У дебет указаного субрахунку (у загальному порядку) списується сума податкових зобов'язань з ПДВ.
Залишкова вартість будь-якого об'єкта основних засобів, що продається, списується в дебет також передбаченого для таких операцій субрахунка 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» рахунка 97 «Інші витрати» як витрати періоду.
Згідно з інструкцією № 291 у дебет указаного субрахунка списуються всі витрати, пов'язані з продажем відповідного об'єкта основних засобів.
Безоплатна передача основних засобів відрізняється від операцій продажу тим, що доход у результаті такої операції дорівнює нулю (відсутній). Тому і в бухгалтерському обліку немає якихось великих відмінностей при відображенні операції безоплатної передачі основних засобів. Хіба що залишкова вартість об'єктів, що безоплатно передаються, і витрати, пов'язані з такою передачею, згідно з Планом рахунків та інструкцією № 291 відображаються не на субрахунку 972, а на субрахунку 976 «Списання необоротних активів» рахунка 97 «Інші витрати».
Операцію безоплатної передачі об'єктів основних засобів оформляють складанням акта приймання-передачі 03-1.
Акт складається у двох примірниках: перший залишається на підприємстві, а другий передається особі, яка приймає об'єкт від імені нового власника (наявність у неї довіреності обов'язкова).
До акта приймання-передачі додається інвентарна картка обліку переданого об'єкта.
Ліквідація основних засобів здійснюється у випадку, якщо об'єкти основних засобів не відповідають критеріям визнання активом, то згідно з п. 33 П(С)БО 7 вони ліквідуються. Розрізняють повну і часткову ліквідацію об'єкта.
Відповідно до п. 35 П(С)БО 7 у разі часткової ліквідації об'єкта його первинна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первинної (переоціненої) вартості і зносу ліквідованої частини об'єкта.
У бухгалтерському обліку для відображення операції ліквідації Планом рахунків передбачений спеціально призначений для цих цілей субрахунок 976 «Списання необоротних активів» рахунка 97 (загального плану рахунків).
У дебет указаного субрахунку підприємства списують залишкову вартість ліквідованого об'єкта і витрати, пов'язані з його ліквідацією (розбирання, демонтаж тощо).
У разі оприбутковування будь-яких матеріальних цінностей, придатних до використання (у власному виробництві або з метою продажу, безоплатної передачі), підприємства зобов'язані визнати доход, який у бухгалтерському обліку відображається на субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» рахунка 74 «Інші доходи» (загального плану рахунків) або рахунок 70 «Доходи» (спрощеного плану рахунків). Основні засоби ліквідуються з різних причин: унаслідок повного їх зносу, внаслідок аварій, внаслідок розкрадання або псування тощо.


 

You have no rights to post comments