Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік операцій на поточному рахунку

Облік операцій на поточному рахунку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік операцій на поточному рахунку

Розрахункові відносини між підприємствами і організаціями здійснюються шляхом безготівкових розрахунків. Суть безготівкових розрахунків полягає в тому, що платежі здійснюються шляхом переказу коштів з рахунка платника у банку на рахунок одержувача. Безготівковий платіжний оборот поділяється на дві частини — розрахунки за товарними операціями і розрахунки за нетоварними операціями. Відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. №22, безготівкові розрахунки можуть здійснюватись за такими формами документів: платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, акредитивів, а також розрахунки за допомогою дистанційного обслуговування.
Для збереження грошових коштів і проведення безготівкових розрахунків малим підприємствам в установі банку відкривають поточний рахунок з присвоєнням номера. Особовий рахунок ведеться банком у двох примірниках: 1-й — банку, 2-й — підприємству, як виписка з поточного рахунку. Також у виписках банку відображають рух грошових коштів і залишки.
Банки відкривають рахунки юридичним та фізичним особам згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. та відповідно до договору на відкриття і обслуговування банківського рахунка. Банки можуть відкривати поточні, депозитні, бюджетні, позикові рахунки, субрахунки для філій, представництв тощо. Найбільш поширене сьогодні використання поточних та депозитних рахунків.
Поточні рахунки відкривають суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. Депозитні рахунки відкривають підприємствам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між клієнтом і банком. Зберігання коштів на депозитному рахунку передбачає виплату відсотків згідно з договором.
Банк реєструє всі операції по руху коштів на рахунку у виписці з рахунка, до якої додаються підтверджуючі документи. Загальновстановленої форми виписки немає, тому банк вибирає зручну для себе форму.
Періодично банк видає власникам рахунків виписки з поточного рахунка з копіями підтверджуючих документів. Вони перевіряються підприємством щодо відповідності поданим документам, при цьому встановлюється, чи всі записи стосуються підприємства — власника поточного рахунка. У виписці проставляється номер кореспондуючого рахунка. Виписка є основою для записів до регістрів бухгалтерського обліку операцій на поточному рахунку, при цьому записи банку і підприємства мають бути ідентичними.
Якщо при перевірці виписки банку підприємство встановило, що якась сума в банку неправильно записана (зарахована або списана), то воно повторює цю помилку банку і надсилає до банку письмове повідомлення про це. Усі помилки банку відображаються в кореспонденції з рахунком «Розрахунки за претензіями».
Виписка банку заміняє собою регістр аналітичного обліку за поточним рахунком, а тому обов'язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті та кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду.
Джерелами надходження на поточний рахунок малого підприємства в установи банку є грошові кошти, одержані від покупців за реалізовану продукцію, за надані послуги іншим підприємствам та організаціям, кредити банку тощо.
Основними напрямками вибуття грошових коштів малого підприємства з установи банку є розрахунки з постачальниками за одержані товарно-матеріальні цінності, за послуги, що надаються ними, погашення кредитів банку, платежі до бюджету та соціальні фонди, розрахунки з робітниками та службовцями по заробітній платі.
Усі операції на поточних рахунках виконуються за первинними документами встановленої форми, єдиними для підприємств всіх галузей. При зарахуванні грошей на поточний рахунок не потрібна згода його власника. Проте всі платежі з поточного рахунка виконуються, як правило, банком за розпорядженням власника рахунка в межах вільного залишку коштів.
Без погодження з власником поточного рахунка оплачуються лише виконавчі листи за приписом судових органів та інші документи, зокрема несплачені вчасно платіжні вимоги-доручення, платіжні доручення, пов'язані зі стягненням прострочених платежів до бюджету тощо.
Якщо коштів на поточному рахунку для оплати пред'явлених документів не вистачає, тоді встановлюється така послідовність, виплата заробітної плати з відрахуванням органам соціального страхування, платежі до бюджету, погашення заборгованості постачальникам.
Для оформлення відкриття поточного рахунку до банку подають такі документи:
1.    заяву про відкриття рахунка, яку підписують керівник і головний бухгалтер;
2.    копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, засвідчену нотаріально;
3.    копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору), засвідчену нотаріально;
4.    копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально;
5.    копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ;
6.    копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав;
7.    копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
8.    картку із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчену нотаріально.
Синтетичний облік операцій ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках» (субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті»). По дебету відображають залишок на початок і кінець місяця, а також надходження коштів, по кредиту — їх вибуття (списання).
Для збереження грошових коштів в іноземній валюті в установі банку відкривається рахунок 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті». Для запису операцій на рахунку 312 в гривнях здійснюють перерахунок валюти за курсом Національного банку України, який діє на дату виписки розрахунково-платіжних документів.
Аналітичний облік господарських операцій здійснюється у Відомості 1 -М розділ II (облік грошових коштів та їх еквівалентів, по * дебету і кредиту рахунка 31 на підставі первинних та зведених документів (звіти касира, виписки банку). Відомість 1-М ведеться окремо для кожної іноземної валюти, із зазначенням назви іноземної валюти. Типові бухгалтерські проведення по рахунку 31 «Рахунки в банках»


 

You have no rights to post comments