Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості обліку грошових коштів у касі

Особливості обліку грошових коштів у касі
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Особливості обліку грошових коштів у касі

Юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій та фірм, що здійснюють підприємницьку діяльність, а також зареєстровані в установленому порядку фізичні особи, котрі є суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті, обов'язково повинні виконувати вимоги, встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72.
Згідно з п. 2.2 Положення № 72 розрахунки готівкою підприємств між собою, а також із підприємцями та фізичними особами як за рахунок грошових коштів, отриманих із кас банків, так і за рахунок готівкової виручки здійснюються через касу підприємств із веденням касової книги встановленої форми.
Згідно з Положенням № 72 каса підприємства — це ізольоване приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей та грошових документів.
Для ведення касових операцій наказом керівника призначається матеріально відповідальна особа — касир, з яким укладається договір про його повну матеріальну відповідальність.
На малому підприємстві обов'язки касира можуть виконуватися будь-яким працівником (у тому числі і бухгалтером), призначеним наказом керівника. Касиру заборонено передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.
У касі підприємства можуть зберігатися такі цінності:
•    готівка (в національній валюті, в іноземній валюті);
•    грошові документи (путівки в будинки відпочинку, санаторії; поштові марки, проїзні квитки;
•    бланки суворої звітності (трудові книжки та додатки до них, квитанції подорожніх листів автотранспорту);
•    цінні папери, придбані у інших підприємств (акції, облігації, векселі).
Виділяють такі джерела надходження готівки до каси:
•    з банківського рахунка;
•    від підзвітних осіб;
•    у вигляді виручки.
Документальне оформлення розрахунків готівкою юридичних та фізичних осіб здійснюють, застосовуючи наступні документи:
•    прибуткові і видаткові касові ордери;
•    касові й товарні чеки;
•    розрахункові квитанції;
•    проїзні документи та інші, що підтверджували факт продажу (повернення) товару, надання послуг, одержання (повернення) коштів;
•    рахунки-фактури;
•    договори, угоди, контракти;
•    акти закупівлі товарів та ін.
Надходження готівки безпосередньо у касу підприємства оформляється прибутковим касовим ордером. При прийманні грошей у касу касиром підприємства видається відривний корінець прибуткового касового ордеру, за підписами головного бухгалтера і касира.
Після оформлення прибуткові касові ордери реєструються в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів. Після реєстрації прибутковий касовий ордер передасться до виконання касирові.
Видача готівки з каси, здійснюється за видатковими касовими ордерами або відповідним чином оформленими платіжними (розрахунковими) відомостями згідно з п. 3.3 Положення № 72. Документи на видачу готівки підписує керівник і головний бухгалтер. Усі надходження та видачу готівки малі підприємства обліковують у касовій книзі типової форми (ф. № КО-4).
Після закінчення встановлених термінів виплат, пов'язаних з оплатою праці за платіжними відомостями, касир має виконати такі дії.
•    у платіжній відомості навпроти прізвищ осіб, яким не здійснено виплату, поставити штамп або зробити напис: «Депоновано»;
•    скласти реєстр депонованих сум;
•    у кінці відомості зазначити фактично виплачену суму і недоотриману суму виплат, що підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком за платіжною відомістю та засвідчити напис своїм підписом. Якщо готівкові кошти видавалися не касиром, а іншою особою, на відомості додатково робиться напис: «Готівку за відомістю видав (підпис)»;
•    виконати відповідний запис у касовій книзі згідно з виписаними бухгалтерією видатковими ордерами на фактично видану суму за відомістю.
Бухгалтер робить перевірку позначок касира у платіжній відомості та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню до банку, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.
Приймання і видачу готівки за касовими ордерами можна проводити тільки в день їх складання. Якщо касові документи не були оплачені в цей день, їх анулюють, і наступного разу бухгалтер виписує вже новий документ.
Згідно з первинними документами касир веде касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана. Кількість сторінок в книзі засвідчується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Записи в касовій книзі ведуться у 2-х примірниках через копіювальний папір. Другий примірник є відривним і є звітом касира, який складається в кінці робочого дня (або 1 раз на 3-5 днів). Звіти касира разом з первинними документами передаються бухгалтеру під розписку в касовій книзі. Касова книга є регістром аналітичного обліку руху грошових коштів.
На малих підприємствах, де є комп'ютер, при умові забезпечення повного зберігання касових документів, касову книгу можна вести з його застосуванням, одночасно отримуючи машинограми «Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира», які є ідентичними і повністю відповідають змісту касової книги, включаючи нумерацію, що здійснюється автоматично в порядку зростання з початку року. Загальна кількість аркушів машинограм друкується як за місяць, так і за рік.
Якщо мале підприємство проводить валютні операції, то на балансовому рахунку ЗО «Каса» ведеться облік валютної готівки. Для цього відкривається субрахунок 302 «Каса в іноземній валюті», де облік ведеться як у валюті, так і за курсом НБУ в гривнях. Якщо в МП використовується одна валюта, то для спрощення обліку головну книгу можна вести за методом дробу: чисельник — валюта, знаменник — гривня за курсом НБУ. Відхилення, пов'язані зі зміною курсу валюти, відображаються: Дебет 302 — Кредит 714 «Доход від операційної курсової різниці» (за загальним планом рахунків) та Дебет 30 — Кредит 70 (за спрощеним планом рахунків).
Положення № 72 встановлює обмеження, згідно з яким денний обсяг готівкового розрахунку між підприємствами (приватними підприємцями) не може перевищувати 10 тис. грн., незалежно від кількості платіжних документів.
У касі підприємства на кінець дня кошти можуть зберігатися тільки в межах ліміту, встановленого банком (перевищений може бути у дні видачі заробітної плати) — протягом трьох робочих днів.
Ліміт залишку готівки в касі — граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, який встановлюється установою банку.
Порядок установлення підприємствам ліміту каси, порядку і строків здавання готівкової виручки регулюється Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.
Якщо ліміт каси підприємству взагалі не встановлено, то вся готівка на кінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин, внаслідок яких ліміт каси не встановлено).
На малому підприємстві ревізія каси проводиться комісією, яка призначається керівником підприємства за участі бухгалтера і касира, за результатами якої складається акт. Для обліку готівки в плані рахунків передбачено активний рахунок 30 «Каса». Малі підприємства можуть відкривати субрахунки:
301  «Каса в національній валюті»,
302 «Каса в іноземній валюті».
По дебету рахунка відображають надходження готівкових коштів, а по кредиту — їх використання. Аналітичний облік можна вести за окремими касирами, за видами грошових коштів, що надійшли, та в розрізі валют.
Облік готівки, грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів здійснюють у відомості 1-м (розділ І) за дебетом і кредитом рахунка ЗО «Каса» у кореспонденції з відповідними рахунками та записами у «Журналі обліку господарських операцій». Типові бухгалтерські проведення по рахунку 30 «Каса» відображені в табл. 3.1 (див. стор. 71).


 

You have no rights to post comments