Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облікові регістри при використанні простої форми бухгалтерського обліку

Облікові регістри при використанні простої форми бухгалтерського обліку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облікові регістри при використанні простої форми бухгалтерського обліку

Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), які здійснюють діяльність із виконання нематеріаломістких робіт і послуг. Вона передбачає використання таких регістрів бухгалтерського обліку, як:
1.    Журналу обліку господарських операцій;
2.    Відомості 3-м — для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці з дебіторами та кредиторами.
У Журналі обліку господарських операцій (далі — Журнал) записи здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів, відомостей про нарахування заробітної плати та амортизації тощо, з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Первинні документи (розрахунки), що послужили підставою для записів у Журналі, додаються і нумеруються в порядку записів у ньому з відміткою «Документи до Журналу обліку господарських операцій за_______місяць 20__року».
За необхідності записи господарських операцій продовжуються на вкладних аркушах до Журналу.
Журнал ведеться щомісячно.
Дані рядка «Сальдо на кінець місяця» із Журналу за попередній місяць переносяться до рядка «Сальдо на початок місяця» Журналу за звітний місяць по кожному рахунку бухгалтерського обліку. Отже, ведення Журналу на поточний місяць супроводжується написом у графі 3 «Сальдо на початок місяця» і зазначенням у графі 4 валюти (підсумку) балансу, та у відповідних графах (з 5 по 46) — сальдо по кожному рахунку бухгалтерського обліку.
У графі З «Зміст операції» в хронологічному порядку позиційним способом відображаються господарські операції звітного місяця із зазначенням суми операції в графі 4 і одночасно в графах «Дебет» і «Кредит» двох кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку відповідних видів активів, власного капіталу, зобов'язань, доходів і витрат.
Підсумкові дані в Журналі визначають підрахунком суми оборотів по дебету і по кредиту всіх рахунків бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на кінець місяця (графи 5-46). Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути однаковими і дорівнювати сумі графи 4 «Сума» в рядку «Усього оборотів за місяць».
У Відомості 3-м відображаються аналітичні дані обліку розрахунків з оплати праці, розрахунки з дебіторами та кредиторами. Підсумкові дані Відомості 3-м без повторення записів, здійснюваних у Журналі, безпосередньо з первинних документів переносяться до Журналу обліку господарських операцій із зазначенням у графі 3 такого запису: «Відомість 3-м».

У розділі І Відомості 3-м записи групуються за зазначеними і ній рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі
З коду і назви відповідного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи.
Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку.
Порядок заповнення розділу І Відомості 3-м залежить від виду відображуваних операцій і полягає в такому:
1.    для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків із постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками, учасниками та підзвітними особами, з іншими дебіторами та кредиторами в графі 3 розділу І зазначається назва (прізвище) дебітора (кредитора). При цьому для відображення розрахунків із дебіторами та кредиторами у Відомості 3-м відводять необхідну кількість рядків для впорядкованих записів щодо розрахунків по кожному дебітору і кредитору, з продовженням записів на вкладних аркушах. Сальдо на кінець місяця по кожному дебітору або кредитору визначається розгорнено і переноситься до графи 5 (із графи 21) і графи 6 (із графи 22) розділу І Відомості 3-м на наступний місяць;
2.    для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне та інші види страхування в графі З розділу І зазначаються види податків, платежів і відрахувань. За кожним видом податків, платежів і відрахувань щомісячно відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків і платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо по кожному виду податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22)1 і переноситься до граф 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць;
3.    доходи майбутніх періодів відображаються в розділі І Відомості 3-м за видами доходів.
У розділі II Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. По кредиту рахунка 66 відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності тощо. По дебету рахунка відображаються всі вирахування із заробітної плати працівників: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування, сум виплачених авансів і заробітної плати, сум утриманих аліментів, утримань за виконавчими листами тощо.
Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються в графі 20, з подальшим перенесенням таких сум щодо кожного працівника (позиційним способом) до графи 4 Відомості 3-м в наступному місяці.
Не отримана у встановлений для виплати строк сума оплати праці відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість із поміткою «Депон.» («Депоновано») у графі 3 із зазначенням дати її депонування.
Заповнення графи 13 (64 «Розрахунки за податками й платежами») розділу II Відомості 3-м не передбачає деталізацію утримань із заробітної плати щодо кожного їх виду, що обліковується в бухгалтерському обліку на рахунку 64 «Розрахунки за податками та платежами»: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування. Така форма цього регістру не дозволяє організувати окремий облік цих утримань, необхідний для ведення обліку в розрізі окремих податків і внесків, і, відповідно, — наявність даних, необхідних для складання відповідної звітності.
У зв'язку з цим можна порекомендувати розбити графу 13 розділу II Відомості 3-м на декілька граф для окремого обліку таких утримань.


 

You have no rights to post comments