Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальний План рахунків

Загальний План рахунків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальний План рахунків

У бухгалтерському обліку для відображення і узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і фактів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філіалів, відділень та інших відокремлених підрозділів юридичних осіб призначено загальний План рахунків.
Він є переліком рахунків і схем реєстрації та групування фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У загальному Плані рахунків за десятковою системою наведено коди (номери) і найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) та субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою — номер синтетичного рахунка, третьою — номер субрахунку.
Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову і якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідних синтетичних рахунках класів 1 «Необоротні активи», 2 «Запаси» і 0 «Позабалансові рахунки».
Слід зазначити, що рахунки класів 0-7 загального Плану рахунків є обов'язковими для всіх підприємств.
Щодо використання рахунків класів 8 і 9 Інструкцією №291 допускається три варіанти:
1-й варіант — використання одночасно рахунків класів 8 «Витрати за елементами» та 9 «Витрати діяльності»;
2-й варіант — використання тільки рахунків класу 9 «Витрати
діяльності»;
3-й варіант — використання тільки рахунків класу 8 «Витрати
за елементами».
Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також іншими організаціями, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з використанням на власний вибір рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Отже, всі підприємства, крім малих, можуть на власний вибір застосовувати тільки перший або тільки другий варіант.
Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат із використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами» або в порядку, передбаченому для всіх підприємств.
Водночас суб'єктам малого підприємництва дозволено застосовувати спрощений План рахунків (див. табл. 1.1, стор. 27). Отже, малі підприємства можуть на власний вибір застосовувати будь-який із трьох варіантів, передбачених Інструкцією №291, або спрощений План рахунків. Такий вибір має бути зафіксовано в наказі про облікову політику малого підприємства.
При виборі варіанта використання рахунків — загального Плану рахунків чи спрощеного — зазначимо, що обороти за рахунками класу 8. «Витрати за елементами» використовуються для заповнення рядків 090-130 Звіту про фінансові результати форми № 2-м.
Підприємства, що використовують для відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку рахунки класів 8 і 9, зібрані (згруповані) витрати операційної діяльності в розрізі економічних елементів на рахунках класу 8 «Витрати за елементами» (80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати») щомісячно списують у кореспонденції з рахунками:
1.    23 «Виробництво» — у частині прямих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг);
2.    класу 9 «Витрати діяльності»:
•    91 «Загальновиробничі витрати» — у частині загальновиробничих витрат;
•    92 «Адміністративні витрати» — у частині адміністративних витрат;
•    93 «Витрати на збут» — у частині витрат на збут;
•    94 «Інші витрати операційної діяльності» — у частині інших витрат операційної діяльності.
Отже, рахунки класу 8 є транзитними і використовуються для формування інформації про витрати операційної діяльності, згруповані за елементами витрат.
Інформацію про витрати, пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю, а також витрати від надзвичайних подій та щодо податку на прибуток підприємствами, які застосовують рахунки класів 8 і 9, не підлягає відображенню на рахунках класу 8 «Витрати за елементами». Ці витрати відразу (з рахунків їх обліку) списуються на відповідні рахунки: 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток», 99 «Надзвичайні витрати».
У той же час такі витрати підлягають відображенню на рахунку 85 «Інші затрати» тільки у разі, якщо підприємства не використовують рахунки класу 9 «Витрати діяльності». Таким чином, на рахунку 85 «Інші затрати» відображається інформація, для якої в класі 9 «Витрати діяльності» призначено рахунки 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток», 99 «Надзвичайні витрати».
Малі підприємства, що застосовують для відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», зібрані (згруповані) витрати діяльності за економічними елементами на рахунках класу 8 «Витрати за елементами» (80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати») щомісячно списують у кореспонденції:
•    з рахунком 23 «Виробництво» — у частині витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і загальновиробничих витрат;
•    з відповідними субрахунками рахунка 79 «Фінансові результати» — у частині адміністративних, збутових, інших витрат операційної діяльності, а також у частині витрат, пов'язаних з інвестиційною і фінансовою діяльністю, і витрат від надзвичайних подій та щодо податку на прибуток.
Для підприємств, що застосовують тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», існують такі особливості:
1.    облік загальновиробничих витрат ведеться на окремому відкритому підприємством субрахунку до рахунка 23 «Виробництво». У такому разі розподіл загальновиробничих витрат здійснюється записом:
•    Дт 23 «Виробництво» — Кт 23 «Виробництво», а списання нерозподілених постійних загальновиробничих витрат:
•    Дт 79 «Фінансові результати» — Кт 23 «Виробництво»;
2.    облік витрат, пов'язаних з інвестиційною і фінансовою діяльністю, і витрат від надзвичайних подій та щодо податку на прибуток ведеться по дебету рахунка 85 «Інші затрати», з подальшим списанням у дебет субрахунків:
•    79 «Результат операційної діяльності» — у частині податку на прибуток;
•    79 «Результат фінансових операцій» — у частині витрат, пов'язаних із фінансовою діяльністю;
•    79 «Результат іншої звичайної діяльності» — у частині витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю та іншою звичайною діяльністю;
•    79 «Результат надзвичайних подій» — у частині витрат від надзвичайних подій.
Таким чином, при використанні рахунків класу 8 «Витрати за елементами» підприємства, які використовують одночасно рахунки класів 8 і 9, можуть застосовувати тільки рахунки 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати». У той же час підприємства, що використовують тільки рахунки класу 8, застосовують усі рахунки класу 8 «Витрати за елементами».
Для наочності схему кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку малих підприємств, що використовують рахунки тільки класу 8 «Витрати за елементами», наведемо на рис. 1.1.
Якщо ж підприємство застосовує рахунки класів 8 «Витрати за елементами» та 9 «Витрати діяльності», то зібрані (згруповані) витрати операційної діяльності в розрізі економічних елементів на рахунках класу 8 «Витрати за елементами» (80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати») повинні бути списані в кореспонденції з рахунками:
1.    23 «Виробництво» — у частині прямих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг);
2.    класу 9 «Витрати діяльності»:
•    91 «Загальновиробничі витрати» — у частині загальновиробничих витрат;
•    92 «Адміністративні витрати» —у частині адміністративних витрат;
•    93 «Витрати на збут» — у частині витрат на збут;
•    94 «Інші витрати операційної діяльності» — у частині інших витрат операційної діяльності.
Витрати підприємства, що обліковуються на рахунку 85 «Інші затрати» (при застосуванні тільки рахунків класу 8), відразу з рахунків їх обліку (без групування на рахунках класу 8) списуються в кореспонденції з рахунками 9f «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток», 99 «Надзвичайні витрати».
Отже, таке підприємство повинні ввести рахунки класу 9 «Витрати діяльності», виключивши при цьому рахунок 85 «Інші затрати», що використовується.


 

You have no rights to post comments