Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Спосіб життя особистості. Життєва позиція

Спосіб життя особистості. Життєва позиція
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Спосіб життя особистості. Життєва позиція

У рамках аналізу життєвої позиції встав рамках аналізу життєвоїпозиції постає питання про спосіб життя особистості.
Спосіб життя - сукупність типових форм життєдіяльності людей,об'єктивно існують у суспільстві: праця, суспільно-політична сфера,освіту, дозвілля та відпочинок, особисте, сімейне життя і т.д.
Свої соціальні устремління особистість реалізує в матеріальній ідуховно-ідеалогіческой життя. Життєва позиція виступає в цьому рядухарактеристикою конкретного суб'єкта, що в рамках даного способужиття веде матеріальну і духовно-ідеалогіческую жізньет певної спрямованості, змісту та активності. Особистість - цеучень і співавтор людської історії, певного способу життя.
Спосіб життя суспільства, соціальної групи, трудового колективупредставляє для суб'єкта будь-якого рівня (а для конкретної людиниособливо) як специфічне суспільне умова, активно детермінують ійого спосіб життя. Особистість стикається з цілою сукупністю ситуаційжиттєвого вибору. Вона або приймає готівковий спосіб життя, бореться за йогозміцнення, розвиток (займає активну життєву позицію); або відноситьсядо всього як до належного, реалізує себе в рамках позитивної норми, алене більше (життєва позиція середнього рівня активності); або тількипристосовується до існуючих умов, байдуже дотримуючись "правиламжиття "мікросередовища (пасивна життєва позиція), або в певнихумовах використовує форми діяльності і спілкування негативного іантигромадського змісту (негативна і антигромадська життєвіпозиції). Як видно, поняття "життєва позиція" і "спосіб життя"перетинаються і доповнюють один одного.
У момент життєвого вибору особистість проходить випробування на зрілість ісоціальну стабільність як свідомий суб'єкт суспільного життя.
Поняття "життєва позиція" пов'язане з активним, виборчимставленням людей до природи та суспільства, здатністю людини робити вибір іприймати рішення в тих чи інших умовах, у тому числі і в рамкахпевного способу життя. Об'єктивними (зовнішніми) умовамисамовизначення особистості виступає свя сукупність соціально -економічних, політичних і духовно-ідеалогіческіх процесів конкретно -історічесного суспільства (на рівні суспільства в цілому і складових йогосоціальних груп, на рівні регіону, на рівні трудового колективу ісім'ї). Своєрідними зовнішніми умовами є також і способи життяколективних та індивідуальних суб'єктів, з якими вона взаємодіє.

Людина - це живе, тілесне істота, життєдіяльність якогоявляє собою заснований на матеріальному виробництві,що здійснюється в ссістеме суспільних відносин, процес свідомого,цілеспрямованого, перетворюючого впливу на світ і на саму людинудля забезпечення його існування, функціонування і розвитку.
Індивід (дослівно) - неподільна далі частка якогось цілого.
"Індивідуальність" - унікальність, неповторність людини, в усьомубагатстві її особистих якостей і властивостей
Особистість - це автономний людина, тобто людина певною міроювиступаючий незалежно від суспільства, здатний протиставити себесуспільству.
Темперамент особистості - енергетична характеристика дії, темпу,швидкості і інтенсивності реагування, регулярності дії
Характер особистості - вольової сектор, один з четерих секторів за рахуноквзаємодії яких відбувається розвиток особистості. Характер --фіксована форма смислового досвіду, смислових установок особистості,актуалізуються в притаманному даної особистості індивідуальному стилідействованія, за допомогою которго досягаються ті або інші мотиви особистості.
Індивідуальність особистості - сукупність смислових відносин і установоклюдини в світі, які надаються в ході життя в суспільстві,забезпечують орієнтування в ієрархії цінностей та оволодіння поведеніемвситуації боротьби мотивів; воплощаютсячерез діяльність і спілкування впродуктах культури, інших людей, себе самого задля продовження існуванняспособу життя, що є цінністю для даної людини.
Продуктивні прояви особистості - процеси активності особистості, в якихособистості доводиться осущствлять вибір між різними мотивами, позиціямиі ролями.
Здібності - визначають міру успішності і ефективності діяльності таступінь продуктивності проявів особистості як суб'єкта діяльності.
Життєвий шлях особистості - шлях становлення її індивідуальності.
Соціальна роль - це сукупність вимог. пропонованих індивідусуспільством. Це сукупність дій, що повинний виконати людину,що займає даний статус у соціальній системі.
Соціальний характер - вираз функціональних рольових якостей особистості,що виявляються в її соціотіпіческом поведінці, тобто в тому поведінці, уякому особистість злита з соціальною спільністю.
Соціалізація-процес засвоєння людьми досвіду і ціннісних орієнтацій даногосуспільства (становлення особистості).


 

You have no rights to post comments