Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Соціальне як предметна спільність соц. науки

Соціальне як предметна спільність соц. науки
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Соціальне як предметна спільність соц. науки

1. Коли мова йде про виробничі процеси, то розглядаються взаємодії людей та різних соціальних груп і спільнот з приводу виробництва і обміну споживчих благ ® формується взаємна залежність між людьми в суспільстві з приводу їх участі в суспільній праці, розподілі та споживанні його результатів ® складається і функціонує система економічних відносин суспільства.   2. Люди в силу необхідності певної організації життєдіяльності суспільства вступають у взаємодію і взаємозалежність один з одним з приводу організації і здійснення політичної влади ® формується і діє політична сфера життя суспільства (складаються політичні відносини).    3. Люди вступають у взаємодію з приводу виробництва і розподілу в суспільстві духовних цінностей - знань, орієнтацій, норм, принципів і т.п. ® формується культурно-духовна сфера життя товариства (складаються культурно-духовні відносини).   4. Що являє собою соціальна сторона або сфера життєдіяльності суспільства?    Необхідність соціального як особливого явища життя суспільства полягає в складності організації самого суспільства як цілісного суб'єкта історичного процесу. Ця складність виражається в тому, що суспільство будується, утворює свої системи і органи: 1). По функціях (виробнича, політична, демографічна тощо; 2) По рівнях з'єднання людей у різні соціальні утворення (сім'я, трудовий колектив, поселення, етнічна спільність і т. п.).     Суспільство - це організм, що являє собою систему відносно самостійних елементів, кожен з яких реалізує цілісний життєвий процес і знаходиться в постійній взаємодії з усіма іншими суб'єктами соціального процесу по приводу його здійснення.    Як суб'єкт життєдіяльності будь-якої індивід, будь-яка соціальна організація або спільність займає конкретне положення в організації суспільства, в його будову і структуру. Він (суб'єкт) має потребу в історично визначених умовах свого існування і відтворення, які були б адекватними його життєвим потребам. У цьому полягає основний соціальний інтерес даного суб'єкта, характеризує його соціальний стан.    Сутність соціального як феномена буття полягає саме в тому, що люди, їх різноманітні соціальні групи та спільності перебувають у постійній взаємодії з приводу як збереження свого соціального становища в суспільстві, так і поліпшення свого життєвого процесу.    Таким чином, суспільство має складної функціональної та структурної організацією, в ньому всі суб'єкти знаходяться у взаємодії один з одним з приводу цілісності та якісної визначеності їх способу життя та соціального положення в суспільстві. ® Це і виражає необхідність, специфіку, визначеність соціального, його сутність і значимість в соціології.    Соціальне - це сукупність тих чи інших властивостей і особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами чи спільнотами в процесі спільної діяльності (взаємодії) в конкретних умовах і виявляється в їх відносинах один до одного, до свого становища в суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя. Будь-яка система суспільних відносин (економіка, політика к.-д.) стосується ставлення людей один до одного і до суспільства: має свій соціальний аспект.    Соціальне явище чи процес виникають тоді, коли поведінка навіть одного індивіда опиняється під впливом іншого або групи (спільності) незалежно від їх фізичної присутності.   Соціальне виникає в результаті того, що люди займають різні місця і ролі в конкретних суспільних структурах, а це виявляється в їх різних відносинах до явищ і процесів суспільного життя.     З одного боку соціальне - це безпосереднє вираження суспільної практики, з іншого - воно схильне до постійної зміни через вплив на нього цієї самої суспільної практики.   Соціальне за своїм змістом - це відображення організації і життєдіяльності суспільства як суб'єкта історичного процесу. Воно акумулює в собі досвід, традиції, знання, здібності і т.д. Тому знання соціального проявляє себюя в наступних функціях:  - як критерій оцінки відповідності стану суспільства і його елементів досягнутому рівнем соціального прогресу;  - сприяє розумінню, якою мірою будь-яке соціальне явище, процес, спільність сприяють гармонійному розвитку суспільства і особистості в цілісному єдності;   - виступає основою розробки соціальних норм, нормативів, цілей і прогнозів суспільного розвитку;   - детермінує зміст інтересів, потреб, мотивів, установок у діяльності соціальних спільнот і особистостей;   - безпосередньо впливає на формування суспільних цінностей і життєвих позицій людей, їх спосіб життя;   - виступає критерієм оцінки кожного з видів суспільних відносин, їх відповідності реальній практиці та інтересам суспільства і людини.   Оскільки економічні, політичні та інші суспільні відносини являють собою взаємну залежність індивідів з приводу здійснення ними конкретного виду діяльності, необхідного суспільству, і відповідно заняття місця в організації суспільства, і відповідно заняття місця в організації суспільства для здійснення цієї діяльності (виробничі організації, політичні організації і т.п.) то соціальні відносини - це взаємна залежність індивідів, великих і малих груп з приводу їхньої життєдіяльності, способу життя в цілому і місця в організації суспільства, тобто з приводу цілісності буття суспільства і людини як суб'єктів життя.  Соціальні відносини між групами людей, що займають різне положення в суспільстві, неоднакове що приймають участь у його економічного, політичного і духовного життя, які відрізняються способом життя, рівнем та джерелами доходів, структурою особистого споживання.   Суспільство формується на базі власності, накопиченого праці у вигляді матеріального багатства і культури.   Праця як доцільна діяльність людини, як прояв його родової сутності виступає основним чинником формування соціального.   Якість соціального явища, суб'єкта або процесу має не тільки загальноісторичному природу, але й конкретно-історичну сутність:   особливість включення й участі людей у суспільному виробництві, у виробництві всієї суспільного життя визначає специфіку соціального в різні історичні періоди і фази розвитку суспільства.   Важливим вираженням соціального є громадська думка. У ньому і через нього розкривається соціальна позиція суб'єкта і його ставлення як до умов життєдіяльності в цілому, так і до окремих подій і фактів.  Громадська думка є найбільш чутливим до мобільних виразом соціальної позиції суб'єкта.   Громадська думка - це стан масової свідомості, яка укладає в собі приховане або явне ставлення різних соціальних спільнот до проблем, подій і фактів дійсності.   Воно дійсно є важливим вираженням соціального.   Ми сказали, що громадська думка чутливо до соціальної позиції суб'єкта.  Згадаймо, що таке положення:    Суспільство - це "Ціле", що складається з "безлічі" індивідів, їх відносини являють себе систему або "структуру" зв'язків, кожен у цій структурі громадської має свої "функції", а значить виконує свою "соціальну роль" (нормативно схвалений спосіб поведінки) і маєте свою "позицію" (місце, яке займає індивід, тобто те, як він ставиться до своєї ролі, функцій).  Але крім цього є ще таке важливе поняття, яке вивчає соціологія, це смисли.  Суспільство багатомірна. Він вимірюється і змінюється в чотирьох вимірах (куб: висота, глибина і ширина) плюс час (соціальний час). Але ще є п'ятий вимір - квазі (нібито вимір).  Умовно представим його як циліндр, вписаний в куб. Цей циліндр - смисли.  Цей циліндр має ще і часовий вимір.    Соціальне або соціальний феномен - є відтворення людини як такого, збереження його і його розвиток.   Сфера життя суспільства - це особливий вид його життєдіяльності, процес розвитку суспільства, в якому реалізується та чи інша функція суспільства. (наприклад: у продуктивній сфері реалізується виробнича функція і. т. д.).    Соціальна сфера - це процес функціонування і розвитку суспільства, в якому реалізується його соціальна функція, власне соціальне буття, тобто цілісне відтворення та збагачення суспільства і людини як суб'єктів життєвого процесу.    Все, що направлено суспільством на забезпечення безпосередньої життя людей, їх відтворення, а на цій основі і відтворення суспільства в цілому, характеризує собою соціальне середовище життя суспільства і людини.    Тобто соціальне середовище - це все, що направляється суспільством на забезпечення безпосередньої життя людей, їх відтворення та розвиток їх здібностей і потреб.


 

You have no rights to post comments