Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Учбова діяльність

Учбова діяльність
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Учбова діяльність

Навчання – цілеспрямовано організоване научіння. Це про-цес взаємодії між тим, хто навчає і тим, кого навчають, в резуль-таті якого появляються знання, уміння, навички, здійснюється психічний і особистісний розвиток учнів; цілеспрямована переда-ча підростаючому поколінню інтелектуального і професійного досвіду.
Учіння – цілеспрямоване засвоєння соціального досвіду, це діяльність особистості, ціль якої научіння; діяльність активна, гностична. Вона є зовнішньою (предметною, перцептивною, сим-волічною) і внутрішньою (розумовою, мнемічною, перцептив-ною). Є первинне учіння (через проби і помилки) і вторинне, яке носить власне інтелектуальний характер.
Учбова діяльність – це учіння школяра, що відбувається в умовах навчання. Учбова діяльність формується в процесі навчан-ня. Це один із основних видів діяльності особистості, спеціально спрямований на оволодіння способами предметних і пізнавальних дій, узагальнених за формою теоретичних знань (В.В.Давидов). А.К.Маркова вважає, що учіння стає учбовою діяльністю, якщо учень в процесі здобування знань оволодіває новими способами уч-бових дій, які випливають із самостійно поставлених учбових за-дач, засвоює прийоми самоконтролю і самооцінки своєї учбової діяльності. Г.С.Костюк зазначає, що процес учіння як набування індивідуального досвіду відбувається через дії дитини. Учіння стає компонентом ігрової та початкової трудової діяльності дітей – дошкільників. Воно стає провідною діяльністю в житті більшості дітей, коли вони вступають до школи. Учіння стає учбовою діяльністю в міру того, як складаються його цілі, завдання, зміст, мотиви, способи дій та їх результати. Усвідомлюючи й приймаючи цілі учіння, школяр стає суб’єктом учбової діяльності.
Научіння - процес і результат здобування індивідуального досвіду. Це поняття виникло в зоопсихології в роботах амери-канського психолога Е.Л.Торн-Дайка та інших. Шляхом научіння може здобуватися будь-який досвід у людини і нові форми по-ведінки в тварин. Біхевіорісти вважають, що існує єдиний ме-ханізм научіння в людини і тварини.


 

You have no rights to post comments