Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Педагогічна психологія

Педагогічна психологія
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія вивчає психологічні закономірності навчання і виховання людини.    Вона досліджує формування в учнів (студентів) мислення, вивчає проблеми управління процесом засвоєння методів і навичок інтелектуальної діяльності; визначає психологічні чинники, які впливають на успішність процесу навчання; вивчає взаємостосунки між педагогом і учнями та стосунки в учнівському колективі; індивідуально-психологічну різницю між учнями, психологічні особливості навчально-виховної роботи з дітьми, які мають відхилення в психічному розвитку; досліджує психологічну специфіку роботи з дорослими в процесі їхнього навчання тощо.     До розділів педагогічної психології належать;   • психологія кавчання (психологічні основи дидактики, окремих методик, програмного навчання, формування розумових дій і т. ін.);   • психологія виховання (психологія учнівського колективу; психологія гуманістичного виховання; психологічні основи виправко-трудової педагогіки);    • психологія вчителя;    • психологія навчально-виховної роботи з аномальними дітьми.      Вікова психологія     Вікова психологія вивчає онтогенез різних психічних процесів і психологічних якостей особистості людини, яка розвивається. Вона розгалужується на: • дитячу психологію;   • психологію підлітка;   • психологію юнацтва;  • психологію дорослої людини; • геронтопсихологію.

Між психологією та іншими науками існує двосторонній зв’язок:
в одних випадках психологія використовує досягнення інших наук
для вирішення своїх проблем, а в інших — науки використовують
психологічні знання для пояснення або розв’язання певних питань.
Міжпредметні зв’язки психології та інших наук сприяють їх взаємно-
му розвиткові й застосуванню на практиці.
Психологія в розробці питань спирається на дані біології, зокрема
анатомії та фізіології, на вчення про вищу нервову діяльність. У свою
чергу, дані психології широко використовуються в медицині, зокрема
у психіатрії.
Педагогіка широко використовує психологічні закономірності на-
вчання та виховання. Окремі галузі психології (педагогічна і вікова пси-
хологія зокрема) пов’язані з розділами теорії та методики педагогіки,
дидактикою, методиками викладання окремих навчальних предметів.
Однією з актуальних психолого-педагогічних проблем сучасності є
формування мислення у процесі навчання, яке б забезпечувало учневі
можливість самостійно засвоювати інформацію, що постійно онов-
люється, гарантувало розвиток здібностей суб’єкта продуктивної інте-
лектуальної діяльності. Продуктивний характер взаємозв’язку пси-
хології та педагогіки виявляється в тому, що створюються умови для
випередження реальної педагогічної практики, відкриваються нові
шляхи для пошуку ефективних сучасних технологій навчання та
виховання. Водночас психологія базується на даних педагогіки при
вивченні психології формування особистості. Тісним є взаємозв’язок
психології з літературою, мовознавством, історією, мистецтвом, кібер-
нетикою та іншими науками.


 

You have no rights to post comments