Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Поняття розвитку

Поняття розвитку
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Поняття розвитку

Розвиток – безперервний процес, що виявляється не тільки в кількісних, а і в якісних змінах людської істоти. У психічному роз-витку, як зазначає Г.С.Костюк, кількісні зміни виявляються в збільшенні з віком кількості утворюваних навичок, асоціацій, у зро-станні кола уявлень, знань про навколишній світ, пасивного й ак-тивного словника дитини, обсягу її уваги, сприймання, пам’яті тощо.
Якісні зміни відбуваються протягом усіх етапів онтогенезу людської психіки. Якісних змін зазнають як окремі психічні про-цеси, так і психіка в цілому. З розвитком психічних процесів, різних видів діяльності складаються й психічні властивості індивіда (розумові, емоційні, вольові, моральні, трудові), харак-терні риси його свідомості та самосвідомості. Ці зміни не випад-кові. Вони необхідні, послідовні й прогресивні. Кожна нова психічна структура виникає на основі попередньої. Онтогенез людської психіки – це перехід від менш досконалих її форм до більш досконалих.
На думку Г.С.Костюка, онтогенез іде не по прямій, а “по спіралі”. Наприклад, загострене прагнення до самостійності, що  виявляється наприкінці раннього віку в неслухняності, впертості, повторюється у підлітковому віці, але набуває нового змісту і но-вих форм.
Розвиток психіки – це чергування стабільних і кризових періодів. Кризи – короткі, але бурхливі стадії, впродовж яких відбуваються значні зрушення в психічному розвитку дитини і вона різко змінюється.
У процесі психічного розвитку та його результатах існують типологічні й індивідуальні відмінності.
Л.С.Виготський встановив 4 закони дитячого розвитку:
1.         Закон циклічності – періоди підйому, інтенсивного роз-витку змінюються періодами уповільнення. На різних етапах зміни в дитячій психіці можуть проходити повільно, а можуть – швидко. При цьому фази уповільнення не означають застою. Це нагромадження сил, яке веде до подальшого прискорення розвитку.
2.         Закон нерівномірності розвитку – різні сторони особис-тості, а також психічні функції, розвиваються асинхрон-но: у той час, як розвиток одних прискорюється, розвиток інших уповільнюється.
3.         Закон “метаморфози” – розвиток не зводиться до кількісних змін; це ланцюг якісних змін, перетворення змін кількісних в якісні.
4.         Закон поєднання процесів еволюції та інволюції в розвит-ку дитини. Те, що розвивається на попередньому етапі, відмирає або перетворюється. Наприклад, дитина, на-вчившись говорити, перестає лепетати.
Психічний розвиток людського індивіда – обумовлений процес. У психології є багато теорій, які по-різному пояснюють умови психічного розвитку дитини. Більшість теорій об’єднують-ся в 2 напрями: біологізаторський і соціологізаторський.
У біологізаторському напрямі розвиток психіки і по-ведінки людини розглядають як результат еволюційного перетво-рення генетично закладених в організмі можливостей, що існують у вигляді задатків.


 

You have no rights to post comments