Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Про дипломну роботу в запитаннях і відповідях

Про дипломну роботу в запитаннях і відповідях
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Про дипломну роботу в запитаннях і відповідях

Що таке дипломна робота?
•    Дипломна робота - це письмовий виклад власних результатів досліджень науково-дослідницького, аналітичного характеру чи із узагальнення виробничого досвіду в передових господарствах, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел.
Для чого пишеться дипломна робота?
•    Дипломні роботи пишуться для виявлення теоретичних і практичних знань, вміння
їх застосовувати при розв'язуванні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань по закінченню повного циклу навчання у вузі. Вони підлягають обов'язковому привселюдного захисту, результати якого фіксуються у відповідних документах (наприклад, протоколах).
Що відображає дипломна робота?
Дипломна робота відображає:
•    рівень теоретичної та фахової підготовки;
•    уміння ставити наукову проблему та конструювати рішення для її розв'язання;
•    здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями;
•    здатність доводити професійну інформацію до аудиторії
Коли виконується та пишеться дипломна робота? Який її об'єм?
•    Дипломні виконують студенти-дипломники впродовж навчання у ВУЗі та пишуться
на завершальному етапі фахової підготовки за фахом ОКР "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр".
•    За обсягом подання матеріалу дипломна робота повинні бути: бакалаврська - 35-40, спеціаліста - 45-50, а магістерська - 60-70 друкованих аркушів.
У чому відмінність між бакалаврською та магістерською дипломними роботами?
•    Дипломна робота за ОКР "Бакалавр" виконуються студентами, як правило, у вигляді 1)узагальнення виробничого досвіду вирощування плодових, ягідних, горіхоплідних культур і винограду в передових господарствах, або 2)аналітичного дослідження на підставі аналізу літературних джерел, або 3)власних наукових досліджень за результатами одного року.
•    Дипломна робота за ОКР "Магістр" має науково-дослідницький характер, тому виконується на підставі власних досліджень, які мають наукове та виробниче значення, і відображає нахил автора до наукового пошуку.
З яких частин складається рукопис дипломної роботи?
На титульній сторінці зазначаються наступні реквізити:
•    Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
•    Назва закладу, в якому навчається автор.
•    Назва факультету, на якому виконано роботу.
•    Заголовок (тема наукової роботи).
•    Прізвище, ім'я, по-батькові особи, що написала дипломну роботу.
•    Прізвище, ім'я, по-батькові, посада, науковий ступінь керівника роботи.
•    Прізвище, ім'я, по-батькові, посада, науковий ступінь визначених консультантів.
•    Місце і рік написання.
Текст складається з:
•    Вступу.
•    Основної частини.
•    Висновків.
•    Списку скорочень.
•    Бібліографії та/або списку використаних джерел.
•    Додатки (схеми, таблиці, графіки, креслення, словники тощо).
Які основні вимоги ставляться щодо оформлення дипломних робіт?
•    Текст друкується на аркушах білого паперу формату А4 з однієї сторони забезпечуючи
до 30 рядків тексту на 1 сторінці (шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5). Розміри полів: ліве - 30мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм.
•    Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.
•    Розділи дипломної, а також ілюстрації, таблиці повинні мати порядкову нумерацію
і позначатися арабськими цифрами з крапкою без знаку №, наприклад: 1., 2., 3.
•    Дипломна робота підкріплюється ілюстративним та додатковим матеріалом: таблиці, рисунки, додатки. які нумерують у межах кожного розділу та посилаються на них у тексті.
•    Щодо інших вимог, то про них можна довідатися з відповідних методичних рекомендацій.
Чи потрібно оприлюднювати результати наукових досліджень?
•    Так. Оприлюднення основних результатів власних досліджень студента є важливим
та обов'язковим елементом підготовки дипломної роботи. Оприлюднення здійснюється
у формі публікацій в наукових студентських виданнях, а також доповідей на студентських наукових форумах.
Що таке наукова доповідь?
Наукова доповідь - цей термін використовується для назви:
•    короткого усного або письмового викладу наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги;
•    доповіді на будь-яку тему, написаної, зробленої на основі критичного огляду літературних та інших джерел.
Доповідь готується у вигляді реферату за одним або кількома розділами дипломної роботи. У ній автор подає результати чужих і власних досліджень. У доповіді (рефераті) потрібно
не тільки викласти все найголовніше з обраного розділу досліджень, а й дати власну оцінку
і зробити висновки.
Як здійснюється захист та оцінювання дипломної роботи?
•    Захист дипломної роботи проводиться у формі наукової доповіді на засіданні Державної екзаменаційної комісії перед її членами, у тому числі керівника дипломної роботи, та іншими присутніми.
•    Доповідач викладає основні положення дипломної роботи, робить відповідні висновки,
та відповідає на запитання комісії та присутніх.
•    Якість виконання дипломної роботи та результати її захисту оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Який порядок і термін зберігання дипломних робіт?
•    Дипломні роботи зберігаються в бібліотеці вищого закладу освіти протягом п'яти років.
•    Після закінчення термінів зберігання зазначені роботи знищуються, про що складається відповідний документ (акт).
•    Основний зведений журнал досліду по дипломній роботі зберігається на випускаючій кафедрі на розсуд дипломного керівника, але не менше п'яти років з моменту захисту.
Який порядок визначення тематики дипломних робіт
і затвердження їх наукових керівників?
•    Тематика дипломних робіт визначається випускаючими кафедрами. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням актуальних практичних фахових завдань.
•    Студентам надається право запропонувати свою тему дипломної роботи з обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках перевага надається темам, які продовжують розробку виконаного студентом курсового проекту (роботи), або які безпосередньо пов'язані з місцем майбутньої професійної діяльності випускника.
•    Наукові керівники дипломних робіт призначаються з числа професорів, доцентів, старших викладачів, а також асистентів (викладачів), які мають досвід науково-педагогічної
і практичної діяльності у відповідній галузі, та затверджуються завідувачем випускаючої кафедри в установленому порядку.
•    У випадках, коли дипломна робота виконується на стику спеціальностей, до співкерівництва з її виконанням можуть залучатися висококваліфіковані спеціалісти відповідної галузі.
•    Керівник вибирає напрям досліджень, допомагає дипломнику у виборі теми, складанні плану роботи, в аналізі отриманих результатів і підготовці до захисту.


 

You have no rights to post comments