Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Управління за мережними графіками

Управління за мережними графіками
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Управління за мережними графіками

Оперативне управління ходом робіт на основі МПУ починається з моменту доведення вихідного плану до всіх виконавців.
Оперативне управління включає: підготовку даних про фактичний стан робіт, перерахування параметрів МГ за цими даними, виявлення виниклих змін у порівнянні з плановими завданнями, розробку варіантів, розрахунок і вибір найбільш раціонального рішення з обліком практичних можливостей його реалізації, підготовку деталізованих планових завдань на наступний період робіт і доведення їх до виконавців.
Усі ці процедури повторюються з прийнятою періодичністю. Тривалість періоду залежить від стану робіт, кількості організацій-виконавців і відповідно кількості робітників, машин й інших ресурсів, зайнятих на об'єкті, можливостей засобів зв'язку, використовуваних для передачі інформації, організаційної структури служби МПУ й інших обставин.
Вся оперативна інформація про хід робіт і його ймовірні зміни
на майбутній період підготовляється виробничим менеджером за єдиною формою і передається сірого до визначеного терміну в диспетчерську.
Мінімальний обсяг оперативної інформації повинен включати наступні дані:
•    тривалість виконання робіт, що залишилися;
•    можливі зміни параметрів наступних робіт, що виявилися на момент підготовки інформації;
•    нові роботи і події, що повинні бути включені в мережу;
•    роботи і події, що підлягають виключенню з мережі з тих чи інших причин;
•    фактичні втрати ресурсів і  часу з робіт,  виконаних  між суміжними інтервалами оперативної інформації;
•    основні причини відключення від планових термінів. Уявимо   собі,   що   мережний   графік,   представлений   на
рис. 4.15, є остаточним і служить для складання вихідного плану. На графіку доцільно нанести лінії фронту робіт і графічно визначити календарні терміни початку і закінчення процесів за плановими періодами. Для цього звичайно внизу графіка будується календарна лінійка в інтервалі між вихідною і завершальною подією мережі.
Так, якщо початок робіт запланований на 1 червня, то при загальній розрахованій тривалості в 39 днів, плановий термін її закінчення приходяться на 23 липня.
На перший місяць роботи визначаються лінії фронту плану на кожну декаду (чи тиждень). У першій декаді червня 8 робочих днів, і тому планується, що роботи 3-6 будуть виконуватися 1 день (зарубка а); робота 5-7 — так само 1 день (зарубка б), подія 4 здійсниться на 8 день і робота 4-8 не буде почата, тому зарубка в вказується вправо від події 4. З'єднавши всі ці зарубки пунктирною лінією з відповідним місцем на календарній лінійці, ми одержуємо фронт плану робіт, що намічається виконати наприкінці першої декади липня, тобто на 10 червня. Таким же порядком будується лінія ІІ-Ш (точки г-д-і) фронту робіт на другу декаду, загальна кількість робочих днів двох декад — 15.
При загальній кількості робочих днів червня 22, місячний план робіт визначається лінією ж-з-и-к (ІІІ-ІІІ), тобто повинна бути закінчена робота 6-11, робота 7 11 буде виконуватися протягом 5 днів, а робота 9-Ю і 9-11 — по 1 дню.
При побудові лінії фронту план зарубки вказується з урахуванням масштабу окремої роботи графіка.
У вихідному МГ побудову в масштабі часу, лінії фронту плану, природно, передбачають собою вертикальні лінії.
Отримана оперативна інформація також може бути відтворена на МГ у вигляді фронту виконання, що наочно відображає хід виконання робіт і полегшує розрахунок параметрів безпосередньо на графіку. Так, за результатами роботи за першу декаду червня отримана інформація, вона наведена в табл. 4.1.
Відповідно з цим з кожної роботи виділяється тривалість виконання, що залишилася, і за зарубками будується лінія фактичного виконання робіт. На графіку це лінія а'- б'- в' (І).
Таблиця 4.1. Оперативна інформація про хід виконання робіт із мережного графіка

№ п/п    Коди робіт    Тривалість, що залишилася, дні
1    2-3    2
2    2-5    0
3    2-4    1

Тут з очевидністю виявляється збільшення загальної тривалості ікр, тому що робота 2-3 є критичною і планується в І декаду не тільки закінчити її, але й почати наступну критичну роботу (3-6). Тому що плановий термін їїп.с. усіх робіт чи їхніх частин для першої декади становить 8 днів, а за оперативною інформацією критична робота 2-3 виконана частково і її тривалість, що залишилася, становить 2 дні, то загальне збільшення тривалості становить Ип.о, - пфжт- 8-5 = 3 дні.

Література
1.    Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Управление строительньїми предприятиями с основами АСУ: Учеб. для строит. вузов и фак. — 3-є изд., перераб. н доп. — М.: Вьісшая школа, 1988.
2.    Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуаци-опное управление в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2002.— 530 с.
3.    Козловский В., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производст-ІІСІШЬІЙ и операционньш менеджмент. Учебник — СПб.: Специ-альная литература, 1999. — 366 с.
4.    Фатхутдинов Р.А. Производственньш менеджмент: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1997. — 447 с.
5.    Чейз Ричард Б., Зквилайн Николас Дж., Яхобс Роберт Ф. Производственньш и операционньш менеджмент, 8-е издание. Пер. англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.


 

You have no rights to post comments