Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Планування й організація матеріальних запасів

Планування й організація матеріальних запасів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Планування й організація матеріальних запасів

1. Однією з умов усталеної роботи фірми, її процвітання є формування з застосуванням наукових підходів і сучасних методів менеджменту технічної і соціальної політики підприємства. Технічна і соціальна політика тісно пов'язані між собою. Якщо технічна політика в основному спрямована на підвищення конкурентоспроможності форми і її товарів на базі підвищення якості товарів, що випускаються, і ресурсозбереження, то соціальна — носить підтримуючий характер, будучи одночасно і базою технічної політики, тому що об'єктом соціальної політики є люди і середовище їх проживання. Без людей немає менеджменту.
Технічна політика фірми може бути успішною тільки при належній підготовці виробництва: технічної, організаційної, технологічної, конструктивної і т.п. Відомий закон менеджменту «Чим більше ми витрачаємо часу на підготовку, тим успішніший результат!»
2.    Основною турботою виробничого менеджера, звичайно, не є організаційно-технічна підготовка виробництва (ОТПВ), що є ключем до основної діяльності підприємства, заставою успішної роботи фірми. Тому в усьому світі з особливою старанністю відносяться до питань, розв'язуваних на стадії ОТПВ. У США, наприклад, витрати на ОТПВ у 11 разів перевищують аналогічні показники на НДДКР. Факторами скорочення тривалості ОТПВ і підвищення її ефективності є впровадження ЄСТПВ, ЄСТД, АСУВ, уніфікація і типізація технологічних процесів, оснащення, застосування наукових підходів менеджменту.
3.    Загальним з найважливіших аспектів складної системи підготовки виробництва є ув'язування всіх численних робіт і заходів підготовчого підходу. Найбільш успішно це можна здійснити за допомогою мережних моделей, універсальність застосування яких довела практика. Сіткове планування, особливо автоматизоване, — ефективний інструмент менеджера як при плануванні робіт на будь-який період (стратегічне, поточне, оперативне), так і при їх реалізації.
4.    Для організації ефективної роботи підприємства розробляють комплекс документів, що носить у будівництві назву «проект проведення робіт» (ППР). У ППР зважуються питання визначення термінів і черговості робіт, взасмоув'язки, розраховуються погреби в матеріальних, енергетичних й інших ресурсах, а також розробляються заходи щодо охорони праці і контрольної якості робіт. Основним документом у складі ППР є календарний план, що вирішує ключові питання організації роботи підприємства на всю річну виробничу програму.
5.    Календарний план проведення робіт на річну програму підприємства розробляється в два етапи; на першому етапі відбувається формування виробничої програми і її аналіз з погляду виробничої можливості її реалізації. При цьому будується директивний графік проведення робіт і здійснюється балансування прийнятих до виконання робіт з можливістю їхнього забезпечення за всіма складовими потужності підприємства.
6.    Збалансований директивний графік і затверджені керівництвом фірми обсяги робіт є основою для деталізованого календарного графіка проведення робіт на річну програму. Календарний графік регламентує терміни, організаційне і технологічне ув'язування робіт, виконуваних структурними підрозділами, визначає потреби в основних матеріально-технічних й інших ресурсах за укріпленою номенклатурою. Вирішує питання покриття цих потреб і є основою для розробки планів матеріального забезпечення підрозділів і обсягу робіт виробничої програми підприємства.
7.    Розвиток виробничих структур не можна розглядати ізольовано від сформованих організаційних структур управління у виробництві, тому що виробничі структури є лише об'єктом управління. Раціональна структура апарата управління є основою планомірної і ритмічної роботи виробничої структури. На розвиток структур управління впливає ряд факторів, серед яких виробнича структура, трудомісткість і складність управлінських робіт, а також вимоги ринку. Розмаїтість і особливості виробництва зумовлюють необхідність застосування різних видів і типів організаційних структур управління.
8.    Матеріально-технічне забезпечення виробництва як компонент, що забезпечує підсистеми, багато в чому визначає якість переробної підсистеми, її «виходу». При низькій якості «входу» системи неможливо одержати високу якість її «виходу». Основною метою матеріально-технічного виробництва є своєчасне і безперебійне постачання підрозділів підприємства необхідними видами ресурсів необхідної якості і кількості у встановлений термін. Ключовим питанням у матеріально-технічному забезпеченні виробництва є планування, основною базою якого, в свою чергу, служать сіткові графіки і циклограми проведення робіт, що входять своєю складовою частиною в календарні плани виробничої програми підприємства.
При складанні планів МТЗ основна увага приділяється обсягу потреб підприємства і його підрозділів за всєю номенклатурою з урахуванням можливостей їхнього покриття і необхідності створення належних запасів. Створення запасів матеріально-технічних ресурсів — постійний об'єкт занепокоєння керівництва фірми. Великі запаси ведуть до збільшення собівартості готової продукції, ряду інших негативних наслідків, малі — до простоїв основного виробництва. Перебування потрібного оптимуму в запасах з кожної номенклатури сировини і матеріалів і їхнє раціональне використання — актуальне завдання МТЗ.
10.    Управління виробництвом і його забезпеченням, останнім часом, здійснюється багатьма підприємствами у відповідності з концепцією «Точно вчасно» Оизі іп Ііте), що спирається на мінімальні запаси і синхронізацію виробничих процесів і операцій. Найбільш сучасною формою такого управління є японська система «Канбан», ефективність якої доведена багатьма фірмами Заходу.
11.    Останнім часом поширення одержав комплексний підхід до проблем МТЗ за допомогою логістики, що охоплює широкий спектр питань: вибір технології і матеріалів, вибір постачальників, транспортні рішення і планування виробничого процесу з урахуванням його забезпечення.
12.    Ефективність логістичної системи залежить не тільки від удосконалювання й інтенсивності промислового і транспортного виробництва, але й оптимально організованого складського господарства. Складське господарство сприяє: збереженню якості продукції, матеріалів, сировини; підвищенню ритмічності й організованості виробництва і роботи транспорту; поліпшенню використання територій підприємств; зниженню простоїв транспортних засобів і транспортних витрат; вивільненню працівників від непродуктивних вантажно-розвантажувальних і складських робіт для використання їх в основному виробництві.

Питання для самоконтролю
1.    Що собою являє політика підприємства? Які її основні складові?
2.    У чому полягає основа технічної політики підприємства?
3.    Яке призначення й основний зміст соціальної політики підприємства?
4.    Яку роль у діяльності підприємства відіграє організаційна підготовка виробництва?
5.    Яка основна мета технологічної підготовки виробництва?
6.    У чому полягає суть ЄСТПВ?
7.    Яка мета складання попереднього директивного графіка виробництва роботи?
8.    У чому зміст балансування прийнятих обсягів робіт і ресурсів фірми? Які основні складові цього балансування?
9.    Яке основне призначення календарного плану робіт?

10.    Яким чином у календарному плануванні враховується надійність виробництва?
11.    У чому полягає суть вирішення багатокритеріальних оп-тимізаційних завдань у календарному плануванні?
12.    У чому полягає роль підсистеми забезпечення у системі виробництва? Яка її ціль?
13.    У чому конкретно полягає діяльність служб підприємства з його забезпечення предметами праці?
14.    Назвіть причини створення і підтримки матеріальних запасів.
15.    Які вимоги до ефективного управління запасами?
16.    Які ви знаєте види витрат, пов'язані з матеріальними запасами?
17.    Що таке резервний запас і для чого він потрібний?
18.    Коротко опишіть метод АВС до контролю запасів.
19.    Поясніть розходження між незалежним і залежним попитом.
20.    Коротко поясніть відмінність системи «точно в термін» від традиційної системи.
21.    На які основні компоненти ПОДІЛЯЕОТЬ процес МТЗ? За якими ознаками?
22.    У чому полягає процес МТЗ? Які служби на підприємстві займаються проблемами МТЗ?
24.    Хто планує МТЗ фірми?
25.    Як погоджуються стратегії підприємства з плануванням МТЗ?
26.    Що собою являють моделі з фіксованим обсягом і періодом?
27.    Як би  ви  представили принципову схему планування МТЗ?
28.    У чому полягає суть планування МТЗ?
29.    Які способи визначення потреби в матеріалах ви знаєте?
30.    Як визначають потребу в матеріальних ресурсах для незавершеного виробництва?
31.    Які основні вихідні дані використовують для визначення потреби в матеріалах, сировині, напівфабрикатах?
32.    Що собою являють запаси на виробництві?
33.    Які види запасів практикують підприємства? Яка їхня роль?
34.    У чому полягає ефективність використання запасів?
35.    Яким чином запаси  можуть підвищувати гнучкість в управлінні фірмою?
36.    Що собою являє концепція управління запасами «Іизі іп Тіме»?
37.    Що таке система «Канбан»?
38.    Які переваги системи «Канбан»?
39.    У чому полягає суть складування і розміщення запасів?


 

You have no rights to post comments