Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Логістичні рішення і процеси матеріального забезпечення

Логістичні рішення і процеси матеріального забезпечення
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Логістичні рішення і процеси матеріального забезпечення

Одним із прийомів, спрямованих на скорочення виробничих втрат, є удосконалювання і розвиток ланцюжків матеріально-технічного постачання і виробничих процесів на базі застосування сучасних логістичних методів. Процес переходу на нові вироби чи нові технології дуже хворобливий період у житті організації. У цей період будь-які непогодженості виробничого характеру, а таких на даному, неналагодженому етапі предосить, моментально відбиваються на загальному економічному стані організації.
Ефективність проведення в підприємницькій діяльності теорії логістики лягає, в першу чергу, на прискорення матеріальних потоків і можливості зниження сукупних витрат на виробництво і реалізацію продукції.
Логістика (1о§і8іісз) — наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням й іншими матеріальними і нематеріальними операціями, чиненими в процесі доведення сировини і матеріалів до виробництва, внутрівиробничої переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Вона вирішує питання доведення готової продукції до споживача відповідно до його інтересів і вимог, а також передачі, збереження й обробки відповідної інформації. Це одне з визначень логістики як нової галузі знань в галузі менеджменту, що одержала поширення останнім часом.
Основна увага практичного використання логістики повинна концентруватися на ключових фазах виробничого процесу, тобто на матеріальних постачаннях, транспортуванні і виробництві. Функціональна структура логістики туристичного підприємства наведена на рис. 3.17. [6] Це означає, що саме ці функціональні сфери сприяють проектуванню нових логістичних рішень.
Роль матеріально-технічного постачання постійно зростає в останні роки, підсилюється також його вплив на всі сфери господарської діяльності виробництва особливо в період переходу на нові продукти і технології. Пов'язано це з підвищенням вимог споживачів до ціни і якості, зі зрослою кількістю багатьох ресурсів, зі збільшенням вимог більшого обсягу інформації про відповідні ринки для прогнозування цін на матеріали і їхню пропозицію.
Змінилися також умови пошуку і вибору постачальників. Менеджери відділу матеріально-технічного постачання беруть участь в укладенні довгострокових союзів з постачальниками й оцінці їхнього можливого внеску в розвиток виробництва на перспективу. Професійні менеджери служби постачання беруть участь в обговоренні нових технологій виробництва і продуктів з погляду нових можливостей і прийняття рішень.
Усі ці особливості вимагають подальшого розвитку ланцюжків матеріально-технічного постачання і створення бізнес-процесів, що базуються на систематизованому методі залучення окремих взаємозалежних елементів у загальний логістичний процес для запобігання неефективного використання усіх видів ресурсів [3].
Логістичний процес охоплює широкий спектр функціональних областей — від управління закупівлями сировини і матеріалів до передачі готової продукції замовнику.
Об'єкти згаданих функціональних сфер, що сприяють проектуванню і впровадженню логістичних рішень, наводяться в табл. 3.6, із вказівкою їхньої застосовності в процесі менеджменту.
Перераховані об'єкти в більшій чи меншій мірі розглядаються на різних стадіях менеджменту. Найбільша значимість тих чи інших об'єктів для зазначених видів менеджменту позначена двома хрестиками.
Відзначені процеси (об'єкти), що розглядаються на різних тимчасових відрізках, не дублюються, а поглиблюються й уточнюються в залежності від призначення того чи іншого виду менеджменту. Більше того, важко однозначно і чітко виділити, що саме цей процес є об'єктом, наприклад, тактичного менеджменту.
Це відбувається тому, що об'єкти знаходяться під впливом цілого ряду слабко структурованих факторів, наприклад:
•    час реакції конкурентів на запити клієнтів;
•    зміна рівня проміжного постачання;
•    коливання життєвого циклу виробу під впливом поводження споживачів;
•    формування пропозицій логістичних послуг;
•    ріст рівня витрат власного виробництва;
•    динаміка цін у постачанні, інвестиційних процесах, у сфері логістичних послуг.
Слабка структуризація перерахованих факторів спричиняє інтуїтивні підходи до вирішення ряду логістичних завдань. У той же час, на думку багатьох фахівців логістики, комп'ютери — один з факторів, що значною мірою сприяв спонуканню інтересу до логістики.
У цьому зв'язку, вважаються ефективними методи оптимальної взаємодії — людина-машина, що базуються на використанні інтуїції, знань і досвіду людини, її розуміння проблеми і здібності комп'ютерів швидко обробляти наявну інформацію.
Практично будь-яке завдання, викладене в таблиці 3.6 як об'єкт логістичних рішень, вимагає такого єднання і застосування на практиці, тому має буквальне значення спробувати сформувати основні цілі й інструменти (засоби) їхнього досягнення в окрему таблицю (табл. 3.7).
Оптимізація і вирішення цих завдань залежить від конкретної ситуації, вихідних даних, умов і вимог до ефективної роботи логістичної системи, а також проблем, пов'язаних із забезпеченням виробництва сировиною і напівфабрикатами, з усуненням вузьких місць у технології доставки різних видів продукції в пункти виробництва, складування і збуту. Наприклад, на підприємствах з конвеєрною системою технологічного процесу встановлений темп виробництва зберігається за умови, якщо на вході сировина подається на потокову лінію постійно в потрібній кількості і відсутні збої в транспортуванні, що можуть бути викликані скупченням готової продукції на виході. Тут прикладом можуть служити заводи фірми ТОУОТА, на яких запас комплектуючих дозволяє проробити 2 години при можливих збоях. На підприємствах, що працюють у дискретному режимі, необхідно також враховувати коливання постачань, створюючи гарантійний запас для згладжування цих коливань.
Комп'ютеризація різних ланок логістичної системи, підключення їх до єдиної інформаційної мережі (що володіють високою швидкістю передачі даних і дозволяють ефективно працювати з вилученими терміналами) дозволяє відслідковувати рух вантажу, контролювати транспортні потоки і доставляти вантаж точно за графіком. А модернізація і комп'ютеризація системи «Канбан» дозволяє більш ефективно управляти самим виробництвом, що є дуже важливою обставиною на стадії оперативного управління виробництвом*.
Функції логістики формуються з логістичних елементів (заходів), які утворюють структури логістичних ланцюгів, поєднуваних загальним управлінням. Основними в логістиці є координаційні функції, що допомагають не збільшувати доходи, а скорочувати витрати на основі їхнього системного аналізу і вибору оптимальних логістичних рішень з безлічі можливих варіантів.
Менеджерам з логістики ставиться мета: забезпечити таке управління всіма ланками технологічного потоку переробки вихідних ресурсів у товари, щоб колена одиниця товару була поставлена покупцям у повній відповідності з договором, контрактом. Критерій
* Тут докладно розглянуті лише окремі фраї менти логістики. Більш докладно з данною проблемою можна познайомитися в джерелах [4. 5] доданого переліку літератури.
досягнення мети — забезпечення необхідного ринком рівня обслуговування споживачів.
Специфіка логістичного управління в інноваційному менеджменті визначає необхідність оптимізаційних рішень з управління всім технологічним ланцюгом створення нових товарів з ресурсів розрахунковими оптимізаційними методами.
Нова підсистема управління на виробництві повинна будуватися на базі власних логістичних принципів побудови систем управління, що відбивали б інтегральний підхід до регулювання інноваційними процесами. Цей підхід повинен бути націлений на кінцевий результат діяльності всіх ланок технологічного циклу «ресурси — їхня обробка — постачання товарів замовникам».
Конкретну форму забезпечення матеріально-технічними ресурсами підприємство вибирає з особливостей виробництва, специфіки матеріалів і постачальників. При виборі методів постачання варто враховувати надійність конкретного постачальника і рівень конкурентоспроможності продукції, яка поставляється ним.


 

You have no rights to post comments