Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Календарне планування

Календарне планування
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Календарне планування

Щоб планування було реально здійсненним, воно повинно закінчуватися конкретними вказівками: коли, хто і чим повинен виконувати відповідні виробничі процеси.
Такий вид планування звичайно називають календарним плануванням. Пов'язані з ним процедури контролю повинні перевіряти, що заплановані дії виконані, і виконані коректно, і що
будь-яке відхилення від плану враховується якомога швидше, щоб можна було вчасно прийняти регулюючі впливи.
Існують три різних підходи до складання графіків роботи. Перший, котрий ми розглянемо в цьому параграфі, заснований на цілком логічному визначенні початку першого процесу і, з урахуванням його тривалості, другого технологічного процесу і так далі. Процедура складання графіка, таким чином, відповідає послідовності виробничого процесу. Іноді такий метод називають проштовхуючий, оскільки вказівки проштовхуються через усю систему, починаючи з найпершої стадії [1]. Як правило, основною метою при складанні графіка є підвищення рівня завантаження устаткування. Останнім часом фінансові і конкурентні впливи привели до необхідності перегляду цілей і обмеження функціонування виробничих систем. Це привело до появи нових підходів до складання розкладів, що керуються в першу чергу ринковим попитом і звертають першочергову увагу не на завантаження, а випуск продукції. Ці підходи, відомі як витягуючі, розглядаються в главі 12.
Робота над окремими проектами, що характеризується необхідністю координування усіх видів діяльності в умовах високої невизначеності, має свої складності в складанні графіків, для яких існують свої методи вирішення. Про календарне планування проектів і оперативне управління на базі мережного моделювання мова йтиме в главі 13.
У цій главі ми розповімо про календарне планування випуску партій продукції чи послідовне планування. Також будуть розглянуті графік Гантта і деякі способи спрощення процедури планування.
У календарному плануванні попит на сировину, матеріали і комплектуючі часто розглядається як незалежний, оскільки потреба в них хоча і може коливатися з окремих найменувань, але в цілому є дуже стабільною. У випадку, коли дане твердження суперечить дійсності, можуть використовуватися системи планування матеріального забезпечення (ПМЗ) і планування ресурсів виробництва (ПРВ), у яких попит на всі матеріали і компоненти розглядається як залежний. Про ці системи, а також про підхід, що одержав назву «оптимізація технології виробництва» (ОТВ), ми розповімо нижче.
Послідовне календарне планування. Основне припущення, що
лежить в основі послідовного календарного планування, полягає
в наступному: матеріали, використовувані у виробництві одного продукту, чи покупці, що користуються конкретною послугою, завжди проходять через ту саму послідовність дій чи технологічний маршрут. Це відбивається в специфікації матеріалів, у якій також вказується тривалість кожного процесу (операції) і використовувані компоненти. Весь процес послідовний і повторюваний. Також передбачається, що стадії техпроцесу дискретні, що кожен наступний процес не може початися до того, як завершиться попередній, але і не зобов'язаний починатися негайно після його завершення. Допускаються затримки між стадіями. При складанні планів-графіків звичайно також допускають, що вся партія (цикл чи об'єкт у будівництві) обробляється спільно, як одна одиниця, і не переходить на наступну стадію до того, як буде цілком довершена її обробка на попередній. Виключення з цього правила допускаються в тому випадку, якщо дві сусідні операції тісно пов'язані і можуть розглядатися як єдина стадія. (Даний підхід ми використовували в параграфі 7.1, глави 7).
Існує цілий ряд альтернативних способів календарного планування, у порівнянні з яким, навіть просте послідовне планування виглядає страшним завданням. Як правило, у них робляться припущення, що скорочують кількість комбінацій і ведуть до більш (але не менш) якісних графіків.
Планування за трудомісткістю. Якщо у виробництво запускається велика кількість партій з різною трудомісткістю виготовлення, то першими плануються ті з них, трудомісткість яких вища. При цьому в графіку звичайно залишаються значні порожнечі, у які можна вписати партії з низькою трудомісткістю.
Планування за пріоритетами. Найпростіший спосіб «першим прибув, першим обслужений» має перевагу простоти і може по праву вважатися «чесним». Однак він може бути неефективним, не враховувати важливі аспекти комерційного характеру, такі як вимоги покупців з доставки, прибутковість замовлення, значимість покупця. Якщо попередньо розставити пріоритети, які звичайно виконує відділ продажів, то першими можна запускати найбільш важливі партії. Більше ніж два, максимум три рівні пріоритетів зроблять роботу нездійсненно складною.
Даний підхід має кілька недоліків. Він керується винятково раннім завершенням найбільш пріоритетних замовлень і тому не веде до найбільш ефективного завантаження устаткування. Найчастіше не вдається дійти згоди про самі пріоритети. Уже запущені замовлення з низькими пріоритетами можуть притримуватися, якщо навздогін їм йде більш важлива партія, що може принести до ситуації, коли частина роботи так і не доходить до кінця процесу. Навпаки, через очікувані затримки замовлення може одержати більш високий пріоритет, і тоді всі партії будуть мати однаковий ступінь важливості.
Розв'язка вузьких місць. У випадку, коли виробничі можливості сусідніх стадій сильно не збігаються, необхідно збільшувати завантаження тих процесів, де попит ближче всього підходить до максимальної продуктивності, тобто вузьких місць. Час, загублений у таких критичних точках, загублено назавжди, при цьому втрати часу на недозавантажених стадіях особливої ролі не грають. Скласти графік, що враховує тільки вузькі місця, простіше, ніж врахувати всі стадії технологічного процесу, адже в цьому випадку залишається час на оптимізацію. Передбачається, що наявність надлишкових потужностей на інших стадіях техпроцесу гарантує своєчасне виконання відповідних операцій.
Слід зазначити, що, хоча незбалансовані потужності і спрощують календарне планування, у довгостроковому періоді буде економічно вигідніше прагнути саме до балансу потужностей. Як приклад, пошлемося на вітчизняний досвід у будівництві.
Календарний план робіт, як правило, розробляється на всю річну програму. З огляду на те, що принцип формування виробничої програми робіт був розглянутий на прикладі будівельних організацій, представляється доцільним розглянути подальші дії на тім же прикладі.
Календарні графіки проведення робіт варто розробляти тільки на основі потокових методів організації будівництва.
Графік потокового будівництва об'єктів річної програми варто розробляти за трьома технологічними стадіями:
•    зведення підземної частини будинку;
•    зведення наземної частини будинку;
•    виробництво опоряджувальних робіт.
При глибокій технологічній спеціалізації підрозділів чи залученні субпідрядних спеціалізованих організацій стадії можуть бу-і п розчленовані на окремі процеси, наприклад, земляні роботи, улаштовування пальових фундаментів, виконання ростверку
(бетонування занурених паль під стіни будинку), монтаж конструкцій підземної частини будинку.
За станом очікуваної готовності всі об'єкти виробничої програми поділяються на п'ять груп:
•    об'єкти, що переходять з минулого року в стадії опоряджувальних робіт;
•    об'єкти, що переходять з минулого року в стадії монтажних робіт;
•    об'єкти, будівництво яких необхідно почати і закінчити в планованому році;
•    заділові об'єкти, що переходять на наступний рік у стадії монтажу;
•    заділові об'єкти, що переходять на наступний рік у стадії опоряджувальних робіт.
При складанні графіка потокового будівництва об'єкти річної програми попередньо розбивають на кілька черг (пріоритетних груп) чи пускових комплексів, що визначають черговість будівництва.
До першої черги відносяться будинки і споруди першої і другої груп, до другої — об'єкти третьої групи, що мають високу готовність до початку будівництва, до третьої — об'єкти четвертої групи в залежності від термінів надання площі будівництва і готовності інженерних мереж, до четвертої — заділові об'єкти в порядку термінів інженерної підготовки.
За деякими об'єктами можуть бути відомі конкретні терміни можливого раннього початку монтажу чи задані директивні терміни закінчення будівництва.
За кожним структурним підрозділом (БМУ) і кожній бригаді встановлюються об'єкти і серії будинків, із зведення яких вони спеціалізуються, а також можливі, тобто ті об'єкти і серії будинків, які бригада може зводити без зниження продуктивності праці.
Графіки потокового будівництва розробляються з урахуванням організаційно-технологічної надійності шляхом використання наступних прийомів:
•    тривалість технологічних стадій, що включаються в графіки Гантта, встановлюється не детермінована, а очікувана з оптимальною ймовірністю;
•    закінчення робіт визначається не точкою, а деяким інтервалом значень, що залежать від средньоквадратичного відхилення інтенсивності провідних процесів;
•    мінімальні організаційні перерви між циклами (стадіями) робіт (Г0) визначаються средньоквадратичним відхиленням і заданим рівнем надійності, а також видом робіт;
•    визначаються і враховуються резерви часу, фронту робіт, машин і механізмів, матеріальних і фінансових ресурсів.
У випадку, якщо в графіках, побудованих з очікуваною тривалістю етапів робіт, бажані терміни робіт не забезпечуються, застосовують прийоми, викладені у 7.4, чи зміни черговості включення тих об'єктів у потік, терміни яких не мають директивного (наперед заданого) терміну будівництва.
Якщо всі можливості вичерпані, і заданий термін не забезпечується, то об'єкт ставлять під особливий контроль з першочерговим його забезпеченням усіма необхідними ресурсами для виключення перерв між стадіями й етапами робіт.
Календарні графіки потокового виробництва робіт починають будувати з ведучого процесу — монтажу будинків, де задіяні основні ресурси будівельних організацій. До них потім прив'язували інші етапи зведення об'єктів: за пізніми термінами закінчення робіт — підземну частину будинку і за ранніми термінами початку робіт — оздоблювальний цикл.
На всіх етапах побудови календарного графіка проводилося ресурсне балансування за принципом «потреби — можливості» V кожнім підрозділі в межах виділених ресурсів, а в масштабі нсього об'єднання (комбінату, головкому) — у межах наявної по-і ужності власної бази.
При перевищенні можливостей об'єднання в оздоблювальні місяці року з окремих видів ресурсів і неможливості їхнього покриття звичайними прийомами з'ясовувалася конкретна група дефіциту і розроблялися відповідні запобіжні заходи.
Так, наприклад, у Головкиївміськбуді, як правило, у червні-іипні потреби в залізобетонних конструкціях перевищують потужності заводів бази будіндустрії, а в листопаді, особливо в грудні, відчувається недостаток бригад обробників.
З огляду на те, що керівництво об'єднання про це знало ще [І жовтні-листопаді (завдяки розробленим і збалансованим графікам) року, що передує запланованому, то в об'єднанні було цілком достатньо часу для усунення можливої невідповідності.
Конкретні заходи антикризового характеру полягали в забезпеченні необхідних запасів на базах будіндустрії чи самих об'єктах необхідної кількості виробів потрібної номенклатури. Недостаток у трудових ресурсах усувався перепідготовкою своїх робочих кадрів (освоєння суміжних спеціальностей), регулюванням відпусток працівників і додатковим набором фахівців потрібного профілю. Недостаток технічних і таких, що мали місце, транспортних засобів зважувався шляхом їхнього залучення з інших організацій за заздалегідь складеними договорами оренди чи послугами.
Календарний графік робіт неодноразово піддавався необхідному коректуванню з різних причин з обов'язково наступним його балансуванням, з оптимізацією за різними критеріями, у тому числі і декількома.
Багатокритеріальне завдання зважувалося методом послідовних поступок у порядку пріоритетності розглянутих критеріївПри цьому досягалися прийнятні рішення з урахуванням відхилення кожного з показників у межах заданих обмежень за попереднім критерієм.
Як правило, як критерії збалансованих графіків використовувалися наступні показники:
•    мінімізація термінів будівництва;
•    мінімізація простою фронту робіт;
•    максимізація рівномірності використання трудових ресурсів.
Роботи з балансування проводилися вручну на базі СМУ, а в масштабі об'єднання і балансування й оптимізація здійснювалися в штабі об'єднання з застосуванням засобів обчислювальної техніки.


 

You have no rights to post comments