Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організаційно-технологічна підготовка виробництва

Організаційно-технологічна підготовка виробництва
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Організаційно-технологічна підготовка виробництва

Організаційно-технологічна підготовка виробництва (ОТПВ) як стадія життєвого циклу товару включає технологічну підготовку виробництва (ТПВ) і організаційну підготовку виробництва (ОПВ).
Технологічна підготовка виробництва (ТПВ) — сукупність заходів, що забезпечують технологічну готовність виробництва. Під технологічною готовністю виробництва розуміється наявність на підприємстві повних комплектів конструкторської і технологічної документації і засобів технологічного оснащення, необхідних для здійснення заданого обсягу випуску продукції з установленими техніко-економічними показниками [2].
Технологічна підготовка виробництва визначає спосіб здійснення окремих операцій, їхню послідовність, використання інструменту, оснащення робочих місць і т.д. Варіанти технологічного процесу впливають на середній час виробництва, трудомісткість виробів, вантажопотоки на підприємстві, використання виробничих потужностей. У її основний зміст входять: розробка технологічних процесів виробництва, схем і процесів зборки, техніко-економічних норм, підготовка інструментів, пристосувань, а також технологічних проектів виробництва.
Технологічна підготовка тісно пов'язана з конструкторською і проектною. Технологічна підготовка у взаємозв'язку з конструкторською визначає здійснення усього виробничого процесу, його організацію й економічний рівень.
Значення технологічної підготовки будуть ще вищі, якщо 6у-іуть розроблені так звані комплексні технологічні процеси, що охоплюють, крім основних виробничих операцій, транспортні, контрольні й інші допоміжні процеси.
Актуальність такого комплексного підходу визначається вже 11 їм, що на багатьох підприємствах обсяг допоміжних робіт перевищує обсяг основних.
Важливим завданням є розробка такого комплексного рішення технологічної підготовки в декількох варіантах, щоб можна було вибрати оптимальний варіант ще до її початку.
Метою організаційної підготовки виробництва є аналіз і розробка комплексного організаційного проекту виробництва, оптимізація виробничих партій, ритмів, тактів і виробничого циклу.
З організаційної точки зору необхідно ще до початку виробництва вирішити питання спеціалізації і кооперації, організації потокового виробництва, серійності, масовості, прямоточності і безперервності виробничого процесу.
Даний етап є завершальним у підготовчому циклі і визначається як найважливіший із усіх підготовчих етапів для менеджера, тому цілком закономірно зупинишся на ньому більш докладного.
Ключовим питанням даного етапу є підготовка прототипу майбутнього нового виробу. Ця підготовка складається з визначеного переліку робіт, виконуваних у наступній послідовності:
1.    Розробка плану впровадження серійного виробництва на основі прийнятого колективом рішення і наказу керівника підприємства.
2.    Внесення змін у креслення прототипу з метою виправлення недоліків у конструкції виробу, виявлених при виготовленні й випробуваннях дослідного зразка.
3.    Розробка остаточних технічних умов, тобто технічного обґрунтування для початку технологічної підготовки серійного виробництва.
4.    Розробка технічних умов на постачання матеріалу і договірне забезпечення постачань матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів.
5.    Розробка докладних технологічних процесів. Одночасно розробляються організаційні способи обслуговування робочих місць і з'ясовуються можливості багатоверстатної роботи. Складаються технічні завдання на конструювання спеціального інструмента.
6.    Конструювання і виготовлення спеціального інструмента для серійного виробництва.
7.    Розробка норм виробітку, витрати матеріалів, інструменту, палива, енергії, використання устаткування і т.д., а також організації робочих місць.
8.    Виготовлення дослідної серії з випробуванням розробленої технології і засобів праці. Здійснення технологічного і конструкторського контролю.
9.    Коректування креслень нового виробу, технологічного процесу і нормативів за результатами випробувань.
10.    Остаточне налагодження технологічних процесів, спеціального інструмента і початок серійного чи масового виробництва (останнє оформляється наказом керівника підприємства).
11.    Організація виробництва. У звичайних умовах її здійснюють операційні менеджери і виробничо-диспетчерські відділи (служби). Однак, поки не будуть досягнуті заплановані параметри виробництва, буде необхідною участь і технолога, й інноваційного менеджера, які повинні працювати в тісному контакті з виробничими підрозділами.
Викладені 11 етапів освоєння нового виробництва характеризують тільки одну сторону підготовки до пуску виробництва. Необхідний комплексний організаційний проект відновлення виробів, виробничої бази, обслуговуючих підрозділів й управління виробництвом.
Такий організаційний проект виробництва, доповнений економічними розрахунками, є завершенням усієї системи підготовки виробництва.
Зміст організаційного проекту трохи відрізняється в залежності від галузі, до якої відноситься підприємство, характеру виробництва, типу організації виробництва і т.п.
У цілому, звичайно, організаційний проект містить наступні розділи:
•    обсяг і структура виробничого підрозділу;
•    технологічні методи виготовлення продукції;
•    вибір найбільш раціональної внутрізаводської спеціалізації і кооперації;
•    проект оптимального матеріального розміщення об'єктів і робочих місць, організації і раціоналізації праці робітників;
•    •    проект оптимального матеріального потоку на підприємстві;
проект раціональної організації обслуговування виробництва, включаючи комплекс господарств;
•    система контролю і комплексного управління якістю продукції;
•    система оперативного і диспетчерського управління виробництвом;
•    кадрове забезпечення реалізації організаційного проекту, його економічна оцінка.
Тут наведено загальний напрямок змісту проекту організації.  Його конкретизація залежить від типу підприємств, поставлених цілей і завдань, тому зміст проекту можна розширювати, звужувати, поглиблювати, видозмінювати. Однак обов'язковою складовою даного проекту повинен бути організаційний аналіз проведення підготовки виробництва, який можна представити у вигляді наступних послідовних кроків:
1.    Формулювання мети організаційного аналізу. Ціль може бути виражена у формі терміну, до якого повинна бути довершена підготовка виробництва чи почате саме виробництво. Далі можна визначити граничні витрати, кількість працівників й інші необхідні показники.
2.    Розчленувати загальну підготовку виробництва на якнайменші етапи і визначити за ними обсяги робіт. Для розрахунку і рудомісткості, крім інших, можна застосувати експертний метод, метод перекладних коефіцієнтів, укрупнених нормативів.
3.    Визначити час підготовки кожного етапу, його тривалість і скорегувати тривалість при необхідності.
4.    Визначити необхідні ресурси й інші потреби для здійснення окремих етапів і підетапів.
5.    Визначити можливість поєднання підетапів і робіт у часі з необхідним коректуванням ресурсів.
6.    На основі приватних аналізів визначити загальну трудомісткість, витрати, тривалість підготовки виробництва й установити конкретні дати початку і закінчення кожного підетапу і всієї підготовки в цілому.
Якщо ж уважно подивитися на представлений перелік, го він являє собою не що інше як календарний графік підготовки виробництва з усіма необхідними атрибутами для його побудови.
Представлений у такий спосіб організаційний аналіз знаходить широке застосування у вітчизняній і зарубіжній практиці, є
винятково цінним прийомом підвищення ефективності виробництва і якості пової продукції.
Метою ОТПВ с підготовка технологічної й організаційної документації для здійснення ефективного функціонування виробничого процесу.
Основний зміст ОТПВ включає:
•    аналіз існуючих технологій, устаткування і виробничих потужностей підприємства;
•    аналіз технологічності нової продукції;
•    розробку технологічних процесів виробництва нової продукції, нестандартного технологічного устаткування й оснащення, їхнє виготовлення;
•    нормування потреби в різних видах матеріально-технічних ресурсів;
•    проектування нових виробничих ділянок;
•    вкладення договорів з новими постачальниками матеріально-технічних ресурсів;
•    розрахунок нормативів організації виробничих процесів;
•    розробку оперативно-календарних планів запуску і випуску продукції;
•    розробку організаційно-технологічної документації проведення робіт (виробничої програми, технологічних карт, графіків проведення робіт і т.п.);
•    проведення програми стратегічних змін, намічених стратегічними планами;
•    планування ОТПВ й управління реалізацією намічених планів.
Трудомісткість робіт ОТПВ з її проведення значно перевищують втрати на НДДКР. Наприклад, у США втрати на ОТПВ в 11 разів більші втратна НДДКР. За дослідженнями російських вчених, це співвідношення дорівнює від 4,6 у дрібносерійному виробництві до 8,0 у великосерійному [3].
У той же час вимоги до організації виробництва постійно зростають одночасно з підвищенням вимог до якості продукції і посиленням необхідності зниження її собівартості. При цьому діє принцип: чим більш досконала підготовка виробництва, тим більше зростає споживча вартість виробів у порівнянні з втратами на їх виробництво.
Професор Брабец Ф. [4] на прикладі виробництва електродвигунів стверджує, що прогресивною можна вважати таку конкурентську і технологічну підготовку, коли зростанню основного параметра споживчої вартості виробу (у даному випадку потужності двигуна) на 100%, тобто в два рази, відповідає збільшення маси виробу не більше, ніж на 68% і підвищення трудомісткості його виготовлення не більше, ніж на 41%.
Крім розглянутих аспектів, підготовка виробництва пов'язана з рядом негативних факторів. По-перше, витрати на неї досягають, наприклад, в одиничному виробництві однієї третини собівартості продукції. По-друге, недоліки в підготовці виробництва негативно позначаються на техніко-економічних показниках виробів. По-третє, низький рівень підготовки негативно позначається на всьому виробничому процесі — виникають різні утруднення, що відбивається на технологічній дисципліні, заздалегідь підготовлені організаційні проекти утрудняють вирішення питань організаційного характеру в процесі виробництва.
У зв'язку із сертифікацією промислової продукції, значною мірою підвищуються вимоги до її якості, що повинні знаходити своє відображення в технологічній підготовці виробництва. У свою чергу, ТПВ повинна вписуватися в єдину систему технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ), що встановлюється державними стандартами і безупинно удосконалюється на базі досягнень НТП.
Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ) — це встановлена державними стандартами система організації й управління технологічною підготовкою виробництва, яка передбачає широке застосування прогресивних технологічних процесів, стандартного технологічного оснащення й устаткування, засобів механізації й автоматизації виробничих процесів, інженерно-технічних і управлінських робіт
Основна мета ЄСТПВ — забезпечення необхідних умов для досягнення повної готовності будь-якого типу виробництва до випуску виробів заданої якості, в оптимальний термін і при оптимальних витратах ресурсів.
Завдання ЄСТПВ зважуються на всіх рівнях і групуються за наступними чотирма функціями: забезпечення технологічності конструкцій і виробів, розробка технологічних процесів, проектування і виготовлення засобів технологічного оснащення, організація й управління ТПВ.
В ЄСТПВ документи оформляються відповідно до вимог ЄСТД — єдиної системи технологічної документації, основне призначення якої у встановленні взаємозалежних єдиних правил, норм, положень з оформлення, комплектації і звертання, уніфікації і стандартизації технологічної документації.
Технологічна документація, розроблена на формах, встановлених ССТД, може бути використана як первинний масив інформації для АСУ В. Впровадження ЄСТД у машинобудуванні і типізація технологічних процесів дозволяє скоротити час на розробку технологічної документації на 35-40%.
Таким чином, основними факторами скорочення тривалості ОТПВ і підвищення її ефективності є впровадження ЄСТПВ і ЄСТД, впровадження АСУВ, уніфікація і типізація технологічних процесів і оснащення, аналіз застосування наукових підходів менеджменту і дотримання принципів організованості процесів.


 

You have no rights to post comments