Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні проектні рішення у виробничому менеджменті

Основні проектні рішення у виробничому менеджменті
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні проектні рішення у виробничому менеджменті

Виробничу стратегію можна розглядати як складову частину загального процесу планування, що забезпечує відповідність завдань виробництва завданням більш широкої організаційної структури. Виробнича стратегія виражається в прийнятті рішень, пов'язаних з розробкою виробничого процесу й інфраструктури, необхідної для його підтримки. Розробка процесу полягає у виборі придатної технології, складанні тимчасового графіка процесу, визначенні товарно-матеріальних запасів, а також способу розміщення даного процесу. Рішення, пов'язані з інфраструктурою, стосуються систем планування й управління, способів забезпечення якості і контролю якості, структури оплати праці й організації виробничої функції компанії.
Реакція на стан ринкового попиту змушує підприємство проводити цілеспрямований пошук нових виробів і нових товарів. Проектування продукту вимагає чіткого визначення критеріїв і добору оптимальних варіантів. Процес проектування нового продукту носить складний ітеративний характер. Роботи різних етапів можуть бути сполучені і сполучатися. Тому в ході роботинад продуктом необхідна гнучкість при виникненні факторів і ситуацій, що впливають на проектований продукт, а іноді необхідно змінювати й ідеї, що лежать в основі рішення.
Процес проектування виробів, процесів, методів їхньої організації і потужності підприємства ведеться з урахуванням багатьох факторів, конфліктності цілей, завдань, критеріїв і містить у собі ряд компромісів. Звичайно, єдино прийнятним підходом є (у вигляді складності проблем) прагнення до «єднального», а не до «оптимізованого» результату. Для проектування важливі як аналітичні, так і творчі здібності розроблювачів при неодмінній участі менеджерів відповідного профілю. Як і при проектуванні виробу, розроблювач процесу повинен розглядати ряд альтернативних критеріїв з метою вибору оптимального. При цьому дуже важливим є вибір спеціалізації і типу переробної підсистеми. Важливою обставиною, яку необхідно враховувати при проектуванні, є синхронність життєвого циклу виробу і процесу. Якщо життєвий цикл процесу буде розвиватися не в ногу з життєвим циклом виробу, конкурентоспроможність підприємства може бути сильно підірвана.
Одним з головних недоліків вітчизняного розвитку промислового комплексу варто вважати низьку здатність більшості підприємств досить швидко і з мінімально необхідними капітальними вкладеннями реагувати на потреби ринку. Більшість вітчизняних підприємств виявилися сьогодні нездатними ні вивчати ринок, ні зробити продукцію, що відповідала б потребам цього ринку, і, виходить, виявилися неготовими до умов твердої конкурентної боротьби. У сформованій ситуації одне з природних і найбільш ефективних і швидкореалізованих напрямків подальшого розвитку вітчизняної промисловості — підвищення ступеня адаптації і гнучкості підприємств до потреб ринку. Сучасні виробничі системи, що забезпечують гнучкість при автоматизованому виробництві, включають автоматизовані системи проектування (САПР), автоматизовані системи управління виробництвом (АСУВ) і т.д. Завод майбутнього буде являти собою автоматизовану інтегровану виробничу систему.
Потокові (конвеєрні) методи робіт класифікуються за різними ознаками: напрямками розвитку, структурою, кінцевою продукцією, характером тимчасового розвитку (видом ритму), тривалістю функціонування. Найпоширенішим видом є неритмічний ювгостроковий безупинний потік. Потокові методи проведення робіт продемонстровані на прикладі будівельної галузі, де вітчизняні вчені мають пріоритет у світовій практиці. Ці методи найбільшою мірою сприяють росту продуктивності праці за рахунок: удосконалювання трудових навичок у часі; удосконалювання технології виробництва; удосконалювання (спеціалізації) оснащення й устаткування; підвищення технологічності проектних рішень (як результату зворотного зв'язку виробничників із проектувальниками); підвищення організаційних навичок менеджерів. Виробнича потужність проектованого підприємства, її ємність іі інтенсивність використання може бути різною при тому самому обсязі прийнятих до виконання робіт. Це залежить у першу чергу під методів їхньої організації. При послідовному виконанні технологічних процесів терміни проведення робіт будуть максимальні, потреби в ресурсах -- мінімальні, а їхнє використання — вкрай нерівномірне для однойменного виду ресурсів і робіт. При рівнобіжному навпаки — загальні терміни робіт будуть мінімальні, а погреба в ресурсах максимальна, причому однойменні ресурси ішмагаються одночасно з усього комплексу робіт. Найбільш сприятливим чином протікає виробничий процес при організації робіт потоковим методом. Потоковий метод забезпечує рівномірність споживання ресурсів, ритмічний випуск готової продукції і безперервність однойменних технологічних процесів.
Питання для самоконтролю
1.    Що таке виробнича стратегія?
2.    Які основні завдання розробки виробничої стратегії?
3.    Чим викликана необхідність проектування продукту виробництва?
4.    Яким чином виробнича стратегія пов'язана з з корпоративною стратегією розвитку підприємства?
5.    Які вимоги необхідно враховувати при проектуванні продукту?
6.    Які основні етапи створення нового продукту? Назвіть їх у хронологічному порядку.
7.    Які критерії необхідно розглядати при проектуванні продукту?
8.    У чому полягає суть і необхідність проектування виробничого процесу?
У. Який взаємозв'язок існує між життєвим циклом продукту і життєвим циклом процесу виробництва?
10. Які критерії повинен розглядати проектувальник при проектуванні виробничого процесу?
11.    Яким чином пов'язані між собою гнучкість виробництва і ного автоматизація?
12.    Що таке Кайзен-процесс? Яким чином він пов'язаний із і поемою СБППП?
13.    У чому полягає зміст САПР, ГВС, АСУВ, ІАСУВ?
14.    Яким чином пов'язані між собою поняття: продукт, якість і проектування?
15.    Які рішення необхідно прийігяти при проектуванні по-і ужності підприємства?
16.    Які фактори впливають на вибір організації між створенням великого централізованого виробництва і створенням мережі дрібних, розосереджених підприємств?
17.    Які фактори необхідно враховувати при визначенні регіону, конкретної площадки для будівництва підприємства?
18.    Яку роль відіграють типи планувань виробництва при проектуванні потужності підприємства? Опишіть ці типи.
19.    У чому полягає суть проектування методів організації
робіт?
20.    Що таке потокові методи ведення робіт? Які їхні переваги?
21.    За якими ознаками класифікуються потоки?
22.    Як здійснюється проектування потокового виробництва робіт? У чому його особливості?
23.    Які основні показники ефективності потокової організа-11 її робіт ви знаєте?
24.    Що собою являють попередні рішення при проектуванні потужності підприємства?
25.    Яку умову можна вважати обов'язковою при проекту-і'.аігпі підприємства сфери послуг?
У чому полягає принципова відмінність проектування потужностей підприємств сфери послуг і матеріального виробництва?


 

You have no rights to post comments