Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Суть теорії потокового виробництва

Суть теорії потокового виробництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Суть теорії потокового виробництва

Продуктивність праці різко зростає, якщо виконавець вико¬нує ту саму роботу тривалий час. Це відбувається за рахунок придбання й удосконалювання трудових навичок, використання спеціальних пристосувань, оснащення, інструментів і скорочення непродуктивних витрат часу на переміщення з одного місця ро¬боти на інше (у будівництві, суднобудуванні, важкому машино¬будуванні і т.д.). Ця закономірність лежить в основі спеціалізації.
Спеціалізація допускає максимальне розчленовування будь-якої роботи на окремі технологічні частини (етапи, стадії, процесів операції) з дорученням виконання кожної з цих частин окре¬мому виконавцю відповідному трудовому колективу (ланці, бригаді, ділянці і т.д.).
Використання потокових методів є природною організа¬ційною формою виконання робіт постійно діючих, стабільних за складом і чисельністю працюючих структурних підрозділів.
Склад і чисельність бригад на тривалий період часу повинні залишатися в середньому постійними навіть при спорудженні різнорідних об'єктів, наприклад, у будівництві. Ця умова забез¬печує як стійке підвищення продуктивності праці, так і створен¬ня сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
Класифікацію потоків здійснюють у залежності від структури і виду кінцевої продукції, так, наприклад, у будівництві розділяють:
Частковий потік — це елементарний будівельний потік, що являє собою один чи кілька процесів, виконуваних одним колек¬тивом, продукцією якого є окремі види робіт (фундаменти, стіни, штукатурні роботи і т.п.).
Спеціалізований потік складається з ряду приватних потоків, об'єднаних єдиною системою параметрів і схемою розвитку по¬току, продукцією якого є конструктивні елементи чи частини бу¬динку (підземна частина будинку, надземна частина будинку, опоряджувальні роботи).
В залежності від характеру об'єкта, виду і ступеня сполучення розвиток потоків може бути вертикальним (висхідним, спадним), горизонтальним, похилим, змішаним. Причому на тому самому об'єкті чи його частині (захват) можуть одночасно працювати бригади сантехніків, електриків, наладчиків і т.п.
Об'єктний потік — сукупність спеціалізованих потоків, склад яких забезпечує виконання всього комплексу робіт зі споруджен¬ня відповідного об'єкта будівництва.
Комплексний потік складається з об'єктних потоків, про¬дукцією якого є група закінчених об'єктів (комплексів). Прикла¬дами продукції комплексного потоку можуть бути житлові квар¬тали, промислові об'єкти, комплекс очисних споруд і т.д.
За характером тимчасового розвитку розрізняють наступні види потоків:
•    • рівно ритмічний потік, у якому всі складові потоки мають єди¬ний ритм (модуль циклічності), тобто однакову тривалість ви¬конання робіт на всіх об'єктах-захватах; кратно ритмічний потік, у якому всі складові потоки мають не рівні, але кратні ритми;
•    по-різному ритмічний потік, у якому складові процеси не ма¬ють постійного ритму, внаслідок неоднорідності споруджува¬них будинків і споруд та нерівності темпів складових потоків.
Потік графічно може бути представлений у вигляді лінійного графіка (графіка Гантта) чи циклограми (від слів — цикл, цик¬лічність, модуль циклічності) [2].
На лінійному графіку для кожної спеціалізованої бригади по¬току виділена горизонтальна смуга (рис. 2.11), а період роботи такої бригади на різних захватах (частина будинку) чи об'єктах показується зміщеними відносно один одного відрізками. Якщо з'єднати пунктирною лінією точки, що визначають моменти по¬чатку робіт із захватів, то одержимо похилі лінії, кожна пара яких обмежує певний захват.
У циклограмі зберігається тимчасова шкала лінійного графіка, але горизонтальна смуга виділяється для захвату в по¬рядку їхніх номерів знизу нагору. Тому робота кожної бригади зображується похилою лінією, що ніби символізує фронт робіт одного захвату і перехід бригад з одного захвату на інший.
У реальних умовах рівні і кратно ритмічні потоки зустріча¬ються вкрай рідко, в основному, при будівництві будинків домо¬будівними комбінатами. Різновидом об'єктних і єдиною формою комплексних потоків є по-різному ритмічні потоки.
За тривалістю функціонування розрізняють потоки:
•    короткотермінові потоки, застосовувані при зведенні окремих будинків (споруд) і мають разовий характер;
•    довгострокові, розраховані на тривалий час і охоплюють всю чи переважну частину програми будівельної організації;
•    безупинні потоки, організовані в умовах спеціалізації будівельної організацій на визначених видах робіт і функціонуючих постійно. Важливою характеристикою потоків є параметри часу, організаційно-технологічні і просторові параметри, що дозволяють робити визначені проектні і планові розрахунки на основі певних залежностей між собою.
До параметрів часу відносяться:
•    загальна тривалість робіт з потоку в цілому;
•    сумарна тривалість виконання бригадами потоку всіх робіт на одному захваті;
•    сумарна тривалість робіт кожної окремої бригади на всіх за¬хватах;
•    модуль циклічності (ритм) — тривалість роботи бригади на захваті;
•    організаційні перерви між роботами суміжних бригад на од¬ному і тому ж захваті;
•    технологічні перерви між роботами суміжних бригад на одно¬му і тому ж захваті.
Організаційно-технологічні параметри включають:
•    кількість процесів, за якими спеціалізуються бригади, що бе¬руть участь у потоці (кількість бригад);
•    кількість рівнобіжних потоків;
•    трудомісткість робіт з окремих процесів і в цілому за об'єктом;
•    інтенсивність потоків за кожним процесом;
•    надійність функціонування потоку.
До просторових параметрів потоку відносять:
•    загальну кількість захватів, на яких функціонують потоки;
•    загальну кількість об'єктів, включених у потік;
•    територіальне розташування об'єктів.
Параметри потоку характеризують функціонування і розви¬ток потоків у часі і просторі. Розрахункові формули потоку одержують, виходячи з наступних припущень:
•    роботу на кожному наступному захваті починають з інтерва¬лом, рівним ритму потоку;
•    на одному захваті може працювати одна бригада (ланка) чи кілька бригад з однаковим ритмом;
•    розмір кожного захвату залишається незмінним для всіх видів робіт, виконуваних на захватах;
•    після виконання всього комплексу робіт на одному захваті ро¬боти на кожному з наступних захватів закінчують не пізніше, ніж через інтервал, що дорівнює ритму потоку.
Ці положення дозволяють розрахувати параметри для проек¬тування різних видів потоку. Для простоти викладу розглянемо ці величини в рівних і кратно ритмічних потоках.


 

You have no rights to post comments