Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методи організації виробничих процесів

Методи організації виробничих процесів
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Методи організації виробничих процесів

Основними принципами раціональної організації виробничих процесів, що забезпечують планомірний ритмічний хід виробництва і високоефективне використання його різних факторів, є пропорційність і безперервність виконання виробничих процесів і його складових.
Принцип пропорційності складових елементів виробничого процесу зводиться до необхідності досягти такого поділу праці й організації виробництва усередині підприємства, який забезпечує належну спеціалізацію підрозділів (цехів, ділянок) підприємства, що виконують окремі елементи загального виробничого процесу і їхнє взаємне ув'язування.
Пропорційність — необхідна умова безперебійного виконання виробничого процесу і заданих планом кількісних і якісних показників роботи. Порушення пропорційності веде до простоїв і збитків.
З поняттям «пропорційність» тісно пов'язана інша економічна категорія — безперервність. Високий ступінь безперервності процесу виробництва значно скорочує його тривалість, дозволяє прискорити оборотність коштів і помітно підвищити ефективність виробництва.
Здійснення основних принципів організації виробничих процесів значною мірою залежить від методів виконання цих процесів. Розрізняють три основних види організації руху виробничих процесів у часі: послідовний, рівнобіжний і потоковий.
Застосування цих принципів, за своєю суттю, однакове скрізь у будь-якій галузі промисловості, будівництві, сфері послуг. Відмінність полягає лише в тім, що є відносно нерухомим, люди, устаткування (машини) чи предмети праці (об'єкт праці). Так, наприклад, у машинобудуванні люди знаходяться на робочих місцях, а рухаються заготівлі, деталі, вузли. На кожнім робочому місці предмет праці проходить певну обробку (операції), потім пересувається на інше робоче місце (верстат, посада), де проходить комплекс інших операцій, після чого виріб передається на чергову посаду у визначеній технологічній послідовності до повної своєї готовності.
У будівництві, навпаки, об'єкт праці (будинок, споруда) знаходиться нерухомо, а люди зі своїми інструментами і технічними засобами пересуваються з об'єкта на об'єкт у міру завершення своїх операцій на кожнім будинку (споруді).
Розглянемо суть зазначених трьох методів організації роботи і проаналізуємо їхню ефективність.
Для простоти прикладу розглянемо ситуацію в будівництві, коли зводяться чотири однакових об'єкти. Процес виробництва з будівництва кожного об'єкта представлений трьома стадіями (етапами) рівної тривалості (зведення підземної частини будинку, зведення надземної частини будинку, опоряджувальні роботи).
Графік проведення робіт доцільно представити в лінійній формі, у вигляді графіка Гантта, що ще в 20-х роках минулого сторіччя запропонував технологічні процеси в техніку відображати у вигляді відрізків прямої з фіксованими точками початку і закінчення процесу. Відстань між початком і закінченням в обраному масштабі і буде відображати тривалість процесу. Взаємне розташування цих відрізків із вказівкою виду процесів показує їхнє технологічне ув'язування в часі (рис. 2.8) [1].
При послідовному зведенні об'єктів усі будівельні роботи ведуться на першому об'єкті МІ у строгому технологічному взаємозв'язку до повної готовності будинку (на схемі відзначено жирною овальною точкою). Після цього працівники з закріпленими за ними спеціальними інструментами, машинами і механізмами передислокуються на наступний об'єкт М2 де повний цикл робіт повторюється. Потім з об'єкта М2 працівники послідовно переходять на третій і четвертий об'єкти.
Проаналізуємо графік послідовного переміщення засобів праці на об'єктах.
Загальна тривалість робіт на всіх об'єктах складе їхню суму (І Т]), потреба в ресурсах (в умовних одиницях) весь період буде постійна і складати середню величину, необхідну для роботи на одному об'єкті (.К = /-,).
Безперервність і пропорційність загального виробничого процесу забезпечена, чого не скажеш про його складові. Працівники, що спеціалізуються за кожним циклом робіт зі своєю технікою й інструментами після закінчення робіт свого етапу простоюють, — чекають відкриття фронту робіт на наступному об'єкті. Загальна тривалість робіт внаслідок цього максимальна і дорівнює сумі складових величин. Втішним є лише те, що потреби в ресурсах у будь-який період часу мінімальні і складають величину, рівну деякій одиниці г-г
При рівнобіжному проведенні робіт спостерігається протилежна картина. Ресурсів одночасно необхідно в чотири рази (у М об'єктів) більше, причому одночасно за всіма споруджуваними об'єктами і за всіма однойменними етапами, зате загальна тривалість ведення робіт різко скорочується і являє собою тривалість зведення одного об'єкта (7|), що є цілком прийнятним.
На основі представлених схем і виконаного експрес-аналізу виникає цілком законне питання: «А як організувати роботу таким чином, щоб були збережені переваги кожного методу й усунуті наявні недоліки?»
Відповідь на це питання може дати третій — потоковий чи конвеєрний метод, що значною мірою вирішує поставлену проблему. Світовий пріоритет у розробці цих методів у будівництві
(кінець 50-хроків) належить нашим вітчизняним вченим: Будинкову М.С., Недавньому П.І., Рибальському В.І.
Цей метод організації робіт у повній мірі відповідає вимогам безперервності, пропорційності й істотно видозмінює підсумкові показники ефективності зведення групи об'єктів (рис. 2.10).
При потоковому методі здійснення будівництва спеціалізовані бригади кожного етапу переміщаються за об'єктами, виконуючи закріплені за ними процеси в міру відкриття фронту робіт на черговому об'єкті. Кожен наступний цикл робіт на новому об'єкті починається негайно після закінчення попереднього. При цьому однойменні етапи робіт здійснюються послідовно, а різнойменні за періодами часу — паралельно (одночасно).
Загальна тривалість робіт різко зменшується в порівнянні з послідовним методом, а використання ресурсів поліпшується в порівнянні з рівнобіжним, прагнучи в ідеалі до сталості. При значній кількості об'єктів воно завжди буде дорівнювати кількості складових потоків (//), точніше сумарній потребі в ресурсах за всіма трьома видами різнойменних потоків (видів робіт), виконуваних на технологічних циклах будинку — зведення підземної частини будинку, зведення наземної частини будинку, опоряджувальні роботи.
Потоковий метод забезпечує рівномірність споживання ресурсів і ритмічність випуску готової продукції (у даному випадку — будинків). Потокова організація робіт створює, в свою чергу, сприятливі умови для роботи організацій-суміжників: субпідрядних організацій, заводів — постачальників, транспорту, постачальницьких організацій.
Таким чином, потоковим методом називають такий метод організації робіт, що забезпечує планомірний, ритмічний випуск готової продукції на основі безупинної і рівномірної роботи трудових колективів (бригад, потоків) незмінного складу, із закріпленими за ними машинами і механізмами.


 

You have no rights to post comments