Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Управління якістю при проектуванні виробу

Управління якістю при проектуванні виробу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Управління якістю при проектуванні виробу

Інформація про рівень якості продукції і послуг, надана клієнтам, починає реально втілюватися у виробах і послугах з етапів проектування виробу, забезпечується на етапах виготовлення і виявляється в процесі використання (експлуатації). Необхідно пам'ятати, що якщо проектування продукту проведене неякісно, немає ніякої можливості виготовити високоякісний продукт. Передбачається, що технічні норми на проектування складені відповідно до потреб ринку. Іншими словами, готовий продукт, виготовлений правильно і з якісних компонентів, буде відповідати необхідній якості.
Проектування продукту може значно полегшити завдання виробництва з досягнення необхідного рівня якості, хоча, і цього не можна не визнати, у випадку роботи на межі технологічних можливостей єдиним способом досягнення високої якості виробів скрупульозна перевірка і тестування.
Фаза проектування — це стартова точка для досягнення визначеного рівня якості у виробництві. Проект включає рішення щодо специфічних характеристик товару чи послуги: розміру, форми і розміщення. Якість проекту стосується наміру проектувальників включити чи виключити певні характеристики у виріб ми послугу.
При ухваленні рішення з проекту необхідно приймати в розрахунок бажання споживача, виробничі чи сервісні можливості, небезпеку (як у процесі виробництва, так і після постачання), витрати й інші подібні фактори.
Тенденції в проектуванні виробів і послуг тісно пов'язані з програмою з управління якістю виробництва в цілому. Основна мета повинна бути спрямована на задоволення запитів споживачів і підвищення конкурентоспроможності, скорочення термінів впуску у виробництво, зниження часу на виготовлення виробу.
Для забезпечення високої якості продукції необхідно, щоб розроблювані і виготовлювачі разом із представниками відділів технічного контролю, матеріально-технічного постачання, збуту, маркетингу, дизайнерами замовників і відділу фінансів виробляли концепцію проектування.
Це дозволить забезпечувати достатню технологічність виробу (виробничу й експлуатаційну), що надалі може привести до забезпечення мінімальних відхилень від розрахункових характеристик за найважливішими параметрами конструкції.
Працівники служби матеріально-технічного постачання беруть участь при розробці технічних вимог, виробничих графіків і планів постачань з урахуванням потреб конструкторських і виробничих підрозділів.
Вони також беруть участь у розробці специфікацій, щоб не тільки забезпечувати технологічність матеріалів, але й робити закупівлі за прийнятними цінами.
Участь служб постачання обґрунтовується рядом причин, серед яких:
• зростання вимог до якості і надійності виробів;
• прагнення до скорочення циклу розробки продукції;
• швидкі зміни в характеристиках матеріалів і комплектуючих;
• прагнення до більш повного використання існуючого устаткування і технологій обробки ресурсів [5].
Таким чином, служби постачання ресурсів і якості, а також майбутні постачальники закладають рівень якості і надійності виробів на етапі проектування.
Участь постачальників у проектуванні дозволяє мати дані про витрати на постачання ресурсів і використовувати потім ці дані для пошуку шляхів зниження цих витрат.
Спільне проектування дозволяє, починаючи з ранніх стадій проекту, одночасно розробляти виріб і процес його виробництва. Це дозволяє визначити виробничі потужності і можливості, передбачити варіантність вибору матеріалів і процесів, вибрати оптимальний процес виготовлення виробу.
З'являється можливість з ранніх етапів підготувати необхідні устаткування й інструменти, а виходить, скоротити терміни запуску у виробництво.
Дизайнери повинні працювати в тісному контакті з представниками виробництва, щоб бути впевненими, що проект можна реалізувати, тобто що виробництво чи сервіс мас устаткування, потужності і рівень майстерності, необхідні для реалізації конкретного проекту виробу чи послуги.
Підвищення якості продукції і скорочення тривалості проектування забезпечується також використанням прогресивних інформаційних систем і технологій, методами динамічного й імітаційного моделювання, комп'ютерного і модульного проектування й ін.
Якість створюваної продукції визначається також факторами й умовами управління. Традиційно фактори управління якістю поділяються на якість предметів праці, якість засобів праці і якість самої праці.
Якість проектів визначається прогресивністю технічних принципів, закладених у виріб, питомою вагою нових запатентованих розробок, рівнем апробованих нових ідей, технологічністю конструкторських рішень, прогресивністю матеріалів і готових виробів у конструкції, а також застосовуваними методами виконання проектно-конструкторської документації й ін. Використання оптимізаційних методів прийняття рішень дозволяє підвищити рівень обґрунтованості проектних робіт.
Якість засобів праці залежить від якості ресурсного й інформаційного забезпечення, рівня технічної оснащеності праці і процесів проектування, а також якості управління цими процесами.
За допомогою параметрів якості праці оцінюються майстерність працюючих, умови їхньої праці і мотивація, продуктивність, ступінь виконання проекту, процес контролю для оцінки відповідності і коректування дій (наприклад, через вирішення проблем) в міру необхідності.
Необхідні умови управління якістю проекту обумовлюються створенням служби управління якістю, а також методами, засобами і механізмами відповідних оцінок.
Управління якістю при проектуванні виробу допускає використання системи методів оцінки.
/. Методи оцінки якості проектної і конструкторської документації, виготовленої за допомогою інформаційних систем і технологій, технічних засобів системи автоматизованого проектування (САПР) й ін.
Метою цих методів є коректування параметрів настроювання різних технічних засобів і технологій. Коректування параметрів проводиться на основі систематичного вибіркового контролю проектованої документації, побудови контрольних графіків, графіків Парсто, діаграм причин і наслідків, циклу «план — перевірка  дія» й інших інструментів контролю.
Найбільше поширення одержали контрольні графіки, побудова яких можлива на основі як якісних, так і кількісних параметрів. При кількісних параметрах оцінка якості документації виробляється за середньоарифметичним значенням показників і їхніх середньоквадратичних відхилень у вибірках.
При використанні якісних параметрів оцінка виробляється за кількістю дефектів — уся документація, в залежності від кількості дефектів у вибірці, розділяється на групи якості (придатні, дефектні).
Статистичні методи приймального контролю також використовують результати вибіркового контролю і поділ усієї вибірки на дефектну і придатну документацію.
Дані методи дозволяють розрахувати рівень браку в роботі при проектуванні.
В даний час для оцінки якості робіт починають впроваджувати системи відео розпізнавання і комп'ютерний пошук. Використовуються системи за японським методом «Пока-Йоке», коли прості датчики попереджають оператора про те, що в наступний момент він може допуститися помилки [6].
2. Методи прогнозної оцінки і контролю динаміки розвитку технічних параметрів виробу.
Сукупність методів дозволяє оцінювати і контролювати динаміку техніко-технологічних параметрів виробу, його надійність, відповідність параметрам призначення, якість матеріалів і комплектуючих виробів, закладених у конструкцію. В основі методів лежить припущення, що, якщо в процесі розробки найважливіші параметри виробу відповідають технічному завданню, то перераховані вище складові якості виробу знаходяться на заданому рівні.
Найбільше поширення одержали:
• методи  статистичного   моделювання  (постановки  експериментів);
• методи залікових (стендових) випробувань окремих агрегатів і досвідчених зразків;
• методи функціонально-вартісного аналізу проектних рішень;
• методи імітаційного моделювання роботи дослідних зразків на граничних режимах.
Ведучи розмову про якість проектованих продуктів, варто помітити, що кожен виріб повинен відображати функціональні основні і стимулюючі характеристики якості. При цьому мова йде про ті якості, які визначаються споживачем. Потрібно виходити з того, що покупець навряд чи буде говорити про багато показників якості. Його цікавлять не більше двох-трьох. Тому виникає проблема інженерного втілення якості у виробі відповідно до вимог покупців.


 

You have no rights to post comments