Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розвиток стратегії і проблеми конкурентоспроможності

Розвиток стратегії і проблеми конкурентоспроможності
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Розвиток стратегії і проблеми конкурентоспроможності

Основні цілі розвитку виробничої стратегії полягають, по-перше, у правильному визначенні (на основі найважливіших пріоритетів, що, як правило, з'ясовуються в результаті проведення маркетингових досліджень) конкретних вимог до виробництва і, по-друге, у розробці планів, які гарантують, що операційні можливості (і можливості підприємства) виявляться достатніми для виконання цих вимог. Пріоритети виробляються в такий спосіб.
1. Рийок розбивається на сегменти за групами продукції.
2. Визначаються вимоги до продукції, структура попиту і маржа прибутку для кожної групи.
3. Визначаються критерії «переможців замовлення» і «кваліфікаторів замовлення» у кожній групі.
4. Критерії «переможців замовлення» перетворяться в конкретні вимоги до характеристик операцій.
Процедура успішної сегментації виробництва, результатом якої є фокусування виробництва, нерідко полягає у вирішенні, які види чи групи продукції можна об'єднати в єдиний сегмент внаслідок подібності характеристик їхніх ринків збуту і/чи тому, що їхній випуск висуває однакові вимоги до виробничої системи.
Щоб оцінювати свої ринки збуту як з погляду проблем маркетингу, так і з погляду виробництва, управлінському персоналу необхідно зрозуміти взаємозв'язок між цими двома елементами. Для опису конкурентних пріоритетів, орієнтованих на маркетинг, професор Террі Хілл [І] запропонував два нових терміни — «переможці замовлення» (Огсіег \\лппег5) і «кваліфікатори замовлення» (Огсіег О^иаПпегз).
«Переможці замовлення» — це критерій, що виділяє продукцію чи послуги однієї фірми серед продукції і послуг інших компаній. У залежності від загальної ситуації таким критерієм може бути вартість продукції (ціна), її якість і надійність або будь-який інший пріоритет, що обговорювався нами раніше. «Кваліфікатором замовлення» є критерій, за допомогою якого визначається значимість кожного виду продукції фірми як можливого кандидата для продажів. Відповідно до теорії професора Хілла, компанії повинні щодня перевизначити ці кваліфікатори для кожного виробу, що випускається ними.
Результати дослідження підтверджують, що для більшості великих виробничих фірм «кваліфікаторами замовлення» є такі критерії, як відповідність якості продукції технічним вимогам, своєчасне виконання замовлення і надійність продукції. Низька ціна продукції визначає «переможця замовлення». Однак варто пам'ятати, що критерії мають узагальнюючий характер і не враховують конкретних характеристик окремих видів продукції. Необхідно враховувати, що при розробці операційної стратегії дуже важливим завданням є визначення критеріїв «переможця замовлення» для кожного конкретного продукту.
Не слід також забувати, що два згаданих виїде критерії з часом змінюються. Так, наприклад, після того, як у 70-х роках японські компанії вийшли па світовий ринок збуту автомобілів, вони змінили спосіб, яким «завойовували» замовлення на дану продукцію: замість первісного критерію низької ціни на передній плай вийшли критерії якості і надійності машин. Внаслідок чудової якості японських автомобілів американські виробники почали програвати (втрачати) замовлення.
До кіпця 80-х років такі компанії, як Рога*, Сепегаї Моїогз і С/іг).\к'г, значно підвищили якість продукції, що випускається, і сьогодні вони «досягли кваліфікації», достатньої для того, щоб успішно конкурувати на даному ринку збуту. Групи споживачів постійно стежать за критеріями якості і надійності, і на основі цих спостережень проводиться постійна переоцінка того, які компанії характеризуються найбільш високими показниками.
В даний час «переможці замовлення» в автомобілебудуванні постійно міняються з урахуванням моделі машини, що випускається. Споживачі точно знають, який набір характеристик їм потрібний (наприклад, рівень надійності, елементи дизайну, обсяг баку). Вони прагнуть придбати автомобіль, що володіє комбінацією цих конкретних властивостей, за найнижчою можливою ціною й у такий спосіб максимізують його цінність.
Традиційні виробничі стратегії звичайно ставили метою зведення до мінімуму витрат чи модифікацію виробів. Не відмовляючись від них, багато організацій приймають зараз нові стратегії, які засновані на якості і/чи часу (термінах) [4].
Стратегії, засіювані на якості, фокусуються на задоволенні вимог замовника, вводячи показник якості на всіх стадіях виробництва.
При цьому критерії якості застосовуються не тільки до кінцевого продукту чи послуги, наданої споживачу, але також до усіх відповідних процесів — розробки, проектування, виробництва, після продажного обслуговування.
Стратегії, засновані на часі, фокусуються на скороченні термінів виконання різних операцій (наприклад, розробки і збуту нових виробів чи послуг, реагування на зміну споживчого попиту, постачання виробу чи надання послуги). Основна ідея полягає в тім, що при скороченні часу витрати звичайно знижуються, продуктивність підвищується, нові вироби з'являються на
ринку швидше й обслуговування споживача в цілому поліпшується.
Розглянемо всі етапи, на яких можна скоротити виграти часу.
Час планування. Це час, який потрібен на розробку стратегії і вибір тактики, схвалення запропонованих змін виробничих потужностей, впровадження нових технологій через погрозу з боку конкурентів.
Час на розробку виробів (послуг). Це час, що потрібен па розробку і маркетинг нових чи модифікованих виробів чи послуг.
Час виробництва. Це час, що потрібен для виробництва виробів чи послуг. Сюди може входити час, затрачуваний на складання робочого графіка, ремонт устаткування, простої, інвентаризацію, навчання персоналу й ін.
Час переходу до нової продукції. Це час, що потрібен для переходу від виробництва одного типу виробу (послуги) до виробництва іншого. Може включати час установки нового обладнання, складання виробничих трафіків, переходу на нові методи чи матеріали.
Терміті постачань. Це час, необхідний для виконання замовлень (постачань).
Час відповіді за рекламаціями. Рекламація — це заходи замовника щодо якості, терміну постачань й ін. Претензії можуть також надходити від службовців щодо умов роботи (безпека, висвітлення, мікроклімат й ін.), проблем з устаткуванням, якістю.
Таким чином, підприємство (організація) прагне підвищити якість обслуговування споживача й одержати конкурентну перевагу перед суперниками, яким потрібно більше часу на виконання тих же самих завдань.
Ці нові підходи одержують активне визнання усього ділового світу, тому що дозволяють кардинально змінити організацію роботи компаній.
У 1985 році Комісія з питань продуктивності праці в промисловості (Сопттіззіоп оп Іпсіизігіаі Ргосіисііуііу) Массачусетського технологічного інституту (Маззасгшзєііз Іпзіііиіє ої ТесЬпо1о§у) рекомендувала наступні заходи, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності.
2. І. Приділяйте менше уваги проектам, які приносять короткочасний прибуток, й інвестуйте більше засобів у науково-технічні дослідження і конструкторські розробки Періодично переглядайте корпоративну стратегію своєї компанії, включаючи в неї реакцію на зміну конкурентної ситуації на міжнародному рівні. Це, в свою чергу, означає ріст рівня інвестицій у персонал і устаткування з метою поліпшення виробничих можливостей фірми.
3. Комунікаційні бар'єри в межах організації і визнайте спільність своїх інтересів з інтересами інших компаній і постачальників (зв'язок з іншими компаніями, зокрема, підсилює позиції в міжнародній конкуренції).
4. Визнайте, що персонал с цінним ресурсом, який варто виховувати і навчати, а не простими витратами, які всіляко варто скорочувати.
5. У процесі управління виробничими процесами не бійтеся повертатися до основ. Створюйте на стадії конструкторських розробок. Приділяйте увагу модернізації процесу, а не зосереджуйтеся на впровадженні інновацій у саму продукцію.
У кожного конкурентоспроможного товару ціна реалізації нижча споживчої цінності. Для споживача неоплачена частина споживчої цінності дорівнює отриманій ним від використання товару додаткового прибутку. Для постачальника вона відповідає «запасу конкурентоспроможності» його продукції.
Українські товари і саме виробництво, на жаль, мають низьку конкурентоспроможність. Причинами низької конкурентоспроможності виробництва є:
1) короткостроковість планування, яка приведе до розробки і випуску продукції, що дає «швидкий» прибуток. Перспективний розвиток ринку товарів при цьому не враховується;
2) недостатня увага до виробництва, відсутність інвестицій у виробничі потужності і кадровий потенціал;
3) відсутність обміну інформацією і взаємодії між маркетологами, розроблювачами продукту, технологами, технічними службами. Головним фактором недостатньої конкурентоспроможності продукції металургії є висока ресурсоємність, насамперед енергоємність і трудомісткість. В Україні, наприклад, з комплексу чорної металургії витрата усіх видів енергії в розрахунку на 1 т сталі приблизно на 20-30% більша, ніж у США і Німеччині, а трудозатрати — вищі в 2,5-3 рази, ніж у США, Німеччині, Японії. Основними причинами є структурна недосконалість і технологічна відсталість виробничих потужностей.
У зв'язку з цим до стратегічних аспектів виробничої діяльності вітчизняних підприємств варто віднести питання реконструкції і кардинальної зміни технології, відновлення номенклатури, проведення в життя масштабних проектів довгострокового характеру, диверсифікованості продукції, що випускається, поліпшення її якості, зміна профілю виробництва, яким на підприємствах у даний час, як правило, не приділяється достатньої уваги.
Література
1. Чейз Ричард Б., Зквилайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственньїй и операционньїй менеджмент, 8-е издание. Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс» 2001. — 704 с.
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основьі менеджмен-та. (пер. с англ.) — М.: Дело, 1994.
3. Портер М. Международная конкуренция. — М., 1993.
Минаев З.С., Агеева И.Г., Аббата Дага А. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для ме-неджеров «Управление развитием организации». Модуль 15. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 256.


 

You have no rights to post comments