Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основний зміст виробничого процесу

Основний зміст виробничого процесу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основний зміст виробничого процесу

Сучасні процеси виготовлення продукції характеризуються зрощуванням і переплетенням основних, допоміжних і обслуговуючих процесів, при цьому допоміжні й обслуговуючі процеси займають усе більше місце в загальному виробничому циклі. Це пов'язане з відомим відставанням механізації й автоматизації обслуговування виробництва в порівнянні з оснащеністю основних виробничих процесів. У цих умовах стає усе більш необхідною регламентація технології й організації виконання не тільки основних, але й допоміжних і обслуговуючих процесів виробництва.
Виробничим циклом виготовлення тієї чи іншої машини чи її окремого вузла (деталі) називається календарний період часу, протягом якого цей предмет праці проходить усі стадії виробничого процесу — від першої виробничої операції до здачі (приймання) готового продукту включно. Скорочення циклу дає можливість кожному виробничому підрозділу (цеху, ділянці) виконати задану програму з меншим обсягом незавершеного виробництва. Це значить, що підприємство одержує можливість прискорити оборотність коштів, виконати встановлений план з меншими витратами цих засобів, визволити частину оборотних коштів.
Виробничий цикл складається з двох частин: з робочого періоду, тобто періоду, протягом якого предмет праці знаходиться безпосередньо в процесі виготовлення, і з часу перерв у цьому процесі.
Робочий період складається з часу виконання технологічних і нетехнологічних операцій; до числа останніх відносяться всі контрольні і транспортні операції з моменту виконання першої виробничої операції і до моменту здачі закінченої продукції.
Структура виробничого циклу (співвідношення утворюючих його частин) у різних галузях машинобудування і на різних підприємствах неоднакова. Вона визначається характером виробленої продукції, технологічним процесом, рівнем техніки й організації виробництва. Однак, незважаючи на розходження в структурі, можливості скорочення тривалості виробничого никлу закладені як у скороченні робочого часу, так і в скороченні часу перерв. Досвід передових підприємств показує, що на кожній стадії виробництва і на кожній виробничій ділянці можуть бути виявлені можливості подальшого скорочення тривалості виробничого циклу. Воно досягається проведенням різних заходів як технічного (конструкторського, технологічного), так і організаційного порядку.
Виявлення резервів у виробничому процесі — важлива складова діяльності менеджера. Для того, щоб задіяти цю складову, необхідно знати всі елементи конкретного технологічного процесу і добре орієнтуватися в компонентах виробничої системи і процедурах виробничого менеджменту.
Основою операційного менеджменту є управління виробничими системами. Виробнича система (Ргосіисііоп Зузієт) — це система, що використовує операційні ресурси компанії, для перетворення фактора виробництва, що вводиться, («входу») в обрану нею продукцію чи послугу («вихід»). «Вхід» може бути представлений сировиною, замовником або готовою продукцією, отриманою з іншої виробничої системи, а також клієнтом (у сфері послуг), якому необхідне обслуговування.
Рішення з виробництва приймаються в контексті загального функціонування підприємства в залежності від місця і ролі компанії на ринку і прийнятої корпоративної стратегії (Согрогаїє 8ігаІе§у). Корпоративна стратегія ґрунтується на місії компанії і, по суті, відображає, як саме фірма планує використовувати усі свої ресурси і функції з метою забезпечення конкурентної переваги [1] (рис. 1.3).
Виробнича стратегія (Ргосіисііоп §1га1е§у) визначає спосіб і рівень використання виробничої потужності компанії, що сприяють реалізації корпоративної стратегії (точно також маркетингова стратегія фірми відображає, якими конкретними методами буде здійснюватися збут товарів і послуг, а фінансова стратегія визначає найбільш ефективні варіанти використання фінансових ресурсів).
Як видно з рис. 1.3, виробнича система містить у собі п'ять основних елементів, що одержали назву 5Рз (США) виробничого менеджменту (5Рз оҐ ргосіисііоп піапацетепі) від наступних англійських слів: персонал (Реоріе), заводи (Ріапіз), матеріали і комплектуючі вироби (Рагіз), процеси (Ргосеззез) і системи планування й управління (Р1аппіп§ апсі Сопігої Вузіетз). Персонал — це трудові ресурси, безпосередньо або побічно зайняті у виробництві продукції чи послуг. Заводи — це фабрики, виробничі і сервісні підрозділи компанії, на яких виготовляється продукція чи надаються послуги. Матеріали і комплектуючі проходять перетворення у виробничій системі. Процеси охоплюють устаткування й етапи виробництва продукції і послуг. Системи планування й управління — це процедури й інформація, використовувані менеджерами в процесі експлуатації виробничої системи.
У процесі виробництва предмети праці (сировина, матеріали) змінюють (перетворюють) свій стан і перетворюються в продукт, необхідний людині.

Виробничий процес виконується одним чи групою (ланкою, бригадою) працівників і складаються із сукупності технологічно пов'язаних між собою операцій і об'єднаних єдністю кінцевої продукції. Процес складається з робочих операцій, що являють собою організаційно неподільні повторювані однорідні елементи цього процесу. Зовнішньою ознакою операції є незмінність складу виконавців, предметів і знарядь праці. Кожна операція поділяється на більш дрібні елементи, названі робочими прийомами, які, в свою чергу, складаються з робочих рухів.
Виробниче перетворення може мати наступний характер.
• Фізичне перетворення як результат виробничого процесу.
• Зміна місця розташування як результат транспортування.
• Обмін як результат роздрібної торгової операції.
• Складське збереження як результат складського обслуговування.
• Фізіологічне перетворення як результат медичного обслуговування.
• Інформаційне перетворення як послуга телекомунікації.
Безсумнівно, перераховані вище перетворення не є взаємовиключними. Так, наприклад,  супермаркет одночасно дозволяє покупцю (1) порівнювати ціни і якість пропонованих йому товарів (інформаційне перетворення), (2) зберігати визначені товари на складі доги, поки в них не виникне необхідність (складування), і (3) продавати товари (обмін). У табл. 1.1 представлені приклади взаємозв'язків типу «вхід — перетворення — вихід» самих різних виробничих систем. Тут варто звернути увагу на те, що в ній зазначені тільки основні ресурси системи.
Необхідно відзначити, що процес надання послуг характеризується невідчутністю, у той час як продукція являє собою фізичний результат конкретної виробничої операції. Образно виражаючись, послуга — це те, що, «падаючи на ногу, не заподіює болю» [1]. Інші відмінності полягають у тому, що в процесі надання послуг найчастіше дуже важливим фактором є вдале розташування сервісних приміщень, а також те, що в ньому нерідко беруть участь самі споживачі, чого практично не трапляється в процесі виробництва продукції. Однак дане твердження також не слід сприймати однозначно. Так, наприклад, виробники нерідко надають послуги у вигляді сервісного обслуговування продукції, яка випускається ними, багато підприємств сфери обслуговування часто роблять фізичну продукцію, яку пропонують своїм клієнтам, або самі в процесі надання послуг споживають які-небудь матеріали. Досить згадати компанію МсВопаШ'з. Вона робить цілком відчутну продукцію, але, оскільки ця продукція пропонується так, щоб вона забезпечувала певний контакт зі споживачами і тим самим завершувала процес обслуговування, то дана фірма відноситься до підприємств сфери послуг.
Якщо розглядати питання з погляду операцій, то слід зазначити, що в процесі споживання більшості послуг, на відміну від споживання матеріальної продукції, клієнти знаходяться безпосередньо на місці їхнього надання: у залі ресторану, у хірургічній операційній, в купе потягу і т.д. (в залежності від галузі). Крім того, існує також чимало сфер, у яких матеріальні «входи» і «виходи» задіяні неявно, сховано. Так, наприклад, великі авіакомпанії, банки і страхові компанії, як правило, містять великі допоміжні офіси, що забезпечують контакт із клієнтами. У ході роботи таких офісів проводиться обробка документів та інформації (квитків, чеків, скарг і т.д.), а отже, і процес управління ними багато в чому збігається з процесом управління якою-небудь фабрикою чи заводом.


 

You have no rights to post comments