Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Виробничий (операційний) менеджмент

Виробничий (операційний) менеджмент
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Виробничий (операційний)  менеджмент

Кожна організація являє собою досить складну техніко-економічну і соціальну систему, що відображає її індивідуальність і специфіку. Однак існують загальні риси, підходи й економічні категорії, що є єдиними для всіх підприємств і організацій, до яких відноситься і менеджмент.
Жодна економічна дисципліна не може похвалитися такою гамою кольорів і фарб, як менеджмент. Особливо це характерно для виробничого менеджменту. Тут спостерігається така маса і взамо переплетення десятків, сотень проблем і питань, які найтіснішим чином пов'язані між собою, що часом важко навіть фахівцю в усьому розібратися. Тому, мабуть, що нема і не може бути єдиного і чітко окресленого викладу даного курсу як навчальної дисципліни.
Розгляд тих чи інших питань залежить від багатьох факторів, у першу чергу, від функціональних обов'язків виробничого менеджера, коло яких дуже широке. Зрозуміло, що обов'язки виробничого менеджера в дрібній фірмі і великій компанії можуть бути зовсім не схожими один на одного. Вони, напевно, будуть диктуватися галузевою приналежністю фірм, залежати від напрямку діяльності підприємств, їх спеціалізації, організаційної культури, структури й іміджу фірми.
З іншого боку, виклад курсу «Виробничий (операційний) менеджмент» залежить від спеціалізації майбутніх менеджерів, від спектра тих суміжних дисциплін, що вивчаються в тім чи іншому вузі. Тому в даному курсі не розглядаються докладно питання матеріально-технічного забезпечення, логістики, управління якістю, управління персоналом, інфраструктури підприємства. На відміну від наявних підручників і навчальних посібників свідомо опущений і ряд інших питань, що мають відношення до даного курсу, наприклад, методи математичного програмування, досліджувані в курсі «Дослідження операцій» і застосування яких викладено нами у виданому раніше курсі «Теорія та практика розробки управлінських рішень». Крім того, окремо досліджувані навчальні дисципліни, такі як: «Організація виробництва», «Планування діяльності підприємства», «Менеджмент у галузі» і ряд інших курсів, природним чином «відбирають» частину питань з даного курсу. Тому в посібнику за основу прийнята апробована логіка викладу курсу, що протягом тривалого часу читається студентам, які навчаються у вузах.
У зв'язку з тим, що підготовка менеджерів у вищому навчальному закладі відбувається за галузевим принципом, у даному посібнику деякі матеріали наводяться саме з цим ухилом, хоча в принципі, усе викладене цілком придатне для будь-якої іншої галузі народного господарства, особливо виробництв із дрібносерійним випуском продукції.
Уважне ознайомлення з даним курсом дозволяє зацікавленому читачу помітити чітку позицію авторів із суті менеджменту взагалі, а також окремих його положень, що стосуються питань функцій менеджменту, ресурсів, бази і підходів до планування. Саме за допомогою визначених функцій менеджменту керівник впливає на об'єкт управління, керує ним. Функції управління — це напрямки діяльності (впливів) менеджера-керівника, а не види діяльності (функції) підприємства, організації.
Менеджер у своїй діяльності:
• аналізує виробничу ситуацію (минуле, сьогодення);
• прогнозує її розвиток і виробництва в цілому;
• ставить мету і планує бажані результати;
• організовує їхнє досягнення, мотивуючи співробітників;
• враховує поетапні результати за допомогою контролю;
• знову аналізує і приймає рішення з координації дій і регулювання виробництва при його відхиленні від плану і керує діями всього колективу з досягнення запланованої мети.
Інакше кажучи, менеджер управляє виробництвом за допомогою десяти функцій менеджменту.
Часто маркетинг, ціле передбачення, а іноді навіть фінанси зараховують до функцій управління. Прихильники такого «функціонального» підходу мотивують свою думку тим, що без фінансів, наприклад, підприємство не може функціонувати. Так, дійсно, не може, так само, як і без маркетингу. Але справа в тім, що фінанси — це один з ресурсів, а поняття фінансування є не чим іншим, як управлінням фінансами (ресурсами) за допомогою тих же функцій управління (планування, організації, контролю, регулювання і т.д.). Що стосується маркетингу, то це вид діяльності підприємства в ринкових умовах, що виходить за межі фірми і є одним із засобів досягнення мсти організації. Маркетинг так само, як фінанси, кадрова робота, виробництво й інші подібні економічні категорії є суто господарської діяльності будь-якої компанії, і самі мають потребу в управлінні, тобто в плануванні, організації, контролі і т.д. Адже існує ж (і цілком справедливо) фінансовий менеджмент, маркетинговий менеджмент і т.п. При цьому ціле передбачення є неодмінним атрибутом, основною складовою такої функції, як планування.
І, останнє зауваження. У роботі розглянутий ще один аспект, що витлумачується по-різному. Це торкається питання оперативного менеджменту, що часто ототожнюється з операційним. Оперативне управління — це складова частина операційного (виробничого) менеджменту з обрієм планування на квартал, місяць, декаду, тиждень, добу,  зміну.  Операційний менеджмент — це, в принципі,  синонім виробничого  управління  організацією. У той же час, поняття «Операційний менеджмент» в іноземній (американській) практиці трактується не тільки як управління виробництвом, пов'язаним з переробкою предметів праці в готовий продукт, необхідний людині, але і як надання послуг. Точність і коректність такого тлумачення викликає сумнів, що також викликало необхідність проведення деякого аналізу й уточнення, в результаті проведення яких автори прийшли до твердого переконання про необхідність єдиного підходу до назви розглянутого виду менеджменту.
Опустивши ряд міркувань і суть аналізу, викладених у текстовій частині даного посібника, зробимо висновок про те, що виробничий процес має місце як в галузі матеріального виробництва, так і сфері послуг. Дана обставина вказує на необхідність іменувати даний вид управління як виробничий менеджмент, що, в свою чергу, ближче і зрозуміліше вітчизняним фахівцям різних поколінь.
Об'єктом виробничого менеджменту є виробництво і функціонування виробничих систем.
Для постачання і розв'язання завдань у виробничому менеджменті використовується комплексний системний підхід, що допускає розгляд різних складових виробничого менеджменту з мстою осмислювання їхньої структури, організації, засобів, виявлення закономірностей розвитку й удосконалювання методів і прийомів управління.


 

You have no rights to post comments