Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Агропромисловий комплекс і агропромислова інтеграція

Агропромисловий комплекс і агропромислова інтеграція
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Агропромисловий комплекс і агропромислова інтеграція

Завдяки взаємозв'язку і взаємодії сільського господар¬ства з іншими галузями народного господарства формуєть¬ся цілісна багатогалузева організаційно-економічна систе¬ма, орієнтована на виробництво продукції із сільськогоспо¬дарської сировини та її реалізацію споживачам.
У результаті агропромислової інтеграції формується агропромисловий комплекс (АПК).
Агропромисловий комплекс — це організаційно-еко¬номічна форма інтеграції сільськогосподарських і про¬мислових видів діяльності; сукупність галузей народ¬ного господарства, зайнятих виробництвом сільсько¬господарської продукції, її зберіганням, переробкою і доведенням до споживача, а також виробництвом відповідних засобів виробництва.
Структура АПК визначається особливостями сільсько¬господарського виробництва як результату взаємодії різних груп факторів і законів — природно-біологічних і соціаль¬но-економічних. Відповідно до стадії відтворювального циклу в складі АПК виділяють такі сфери:
I  — ресурсна: галузі, які забезпечують АПК засобами виробництва і виробничими послугами, включаючи будів¬ництво, ремонтні й меліоративні роботи;
II  — аграрно-сировинна: власне сільське та лісове гос¬подарство;
III — переробна: галузі, що займаються заготівлею, збе¬ріганням, переробкою, транспортуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції;
IV  — виробнича і соціальна інфраструктура: галузі, які забезпечують загальні умови соціально-економічного
розвитку, — шляхово-транспортне господарство, зв'язок, складське і тарне господарство, підготовка кадрів, житлові й культурно-побутові об'єкти, в тому числі заклади охоро¬ни здоров'я та ін.


 

You have no rights to post comments