Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Суб’єкти аграрних відносин

Суб’єкти аграрних відносин
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Суб’єкти аграрних відносин

Суб'єктами економічних відносин в аграрному секторі є
— суспільство в цілому в особі держави;
—  сільськогосподарські підприємства;
—  індивідуальні виробники сільськогосподарської про¬дукції (фермери, сімейно-індивідуальні господарства).
Взаємодія суб'єктів аграрних відносин є основою еконо¬мічних відносин у цьому секторі. Ці суб'єкти вступають в економічні відносини не лише між собою, а й з представни¬ками інших галузей і суспільством в цілому. Отже, аграрні відносини є складовою загальної системи економічних відно¬син суспільства.
Характер і особливості аграрних відносин визначають¬ся насамперед формою власності на землю як основний засіб . виробництва.
У сучасних умовах власність на землю в різних країнах має такі форми:
•    Державна.
•    Муніципальна (комунальна).
•    Приватна.
В Україні в результаті проведення поетапної земельної реформи відбулися докорінні, незворотні перетворення зе¬мельних відносин. Одним з найважливіших є подолання монополії державної власності на землю і введення інсти¬туту приватної власності. Згідно з новим Земельним ко¬дексом, прийнятим у жовтні 2001 р. парламентом Украї¬ни, суб'єктами права власності на землю є:
—  громадяни та юридичні особи — на землі приватної власності;
—  органи місцевого самоврядування — на землі кому¬нальної власності;
—  державні органи — на землі державної власності. Іноземні громадяни і юридичні особи, а також особи без громадянства можуть стати власниками лише земель несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомості, які належать їм на правах приватної власності.
На сучасному етапі аграрних перетворень основним зав¬данням державної політики є припинення негативних про¬цесів в аграрному секторі економіки і підвищення ефективності його функціонування на основі суттєвого поліпшен¬ня наукового, фінансового та матеріально-технічного забез¬печення.


 

You have no rights to post comments