Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Предмет, метод економічної теорії

Предмет, метод економічної теорії
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Предмет, метод економічної теорії

Економічна наука відноситься до розряду суспільних наук, оскільки виробничі та ринкові процеси здійснюються за допомогою суспільних відносин між людьми.
Економічна теорія вивчає об'єктивно складені форми взаємодії людей у процесі використання обмежених виробничих ресурсів з метою максимального задоволення необмежених індивідуальних і суспільних потреб.
Економічна теорія має складну структуру, що відбиває багаторівневу будову сучасної економіки.
Економічна наука включає загальнотеоретичні, галузеві й прикладні знання. Прийнято також розрізняти мікроекономічну і макроекономічну теорію.
Важливо відзначити, що економічна теорія вивчає обмін, розподіл і споживання тільки вироблених благ.
Економічна теорія має на меті відкриття об'єктивних законів, яким підкоряється виробництво й обмін ринкових товарів і суспільних благ. Для цього будують моделі, що узагальнено виражають механізми досліджуваних економічних процесів.
Якщо предмет науки розкриває, «що пізнається», то метод — «як пізнається». Економічна теорія використає широкий спектр методів наукового пізнання, а саме : I загальнонаукові методи:
а) метод наукової абстракції - свідоме відволікання від усього випадкового, що не відповідає природі досліджуваного предмета. За допомогою цього методу формуються економічні кате¬горії, т. е. особливі поняття, відображають зміст економічних явлень (наприклад, «товар», «гроші», «ціна»).
Економічне пізнання відбувається як рух від абстрактного до конкретного. У результаті створюються умови для формулювання економічних законів, що відбивають найбільш стійкі внутрішні та зовнішні зв'язки.
б) структурно-функціональний аналіз – розгляд явища як складної системи з обов’язковим дослідженням функцій елементів.
в) Сполучення кількісного та якісного аналізу з використанням математичного моделювання соціально - економічних процесів.
г) Аналіз і синтез, що передбачає початкове розчленування явища на окремі частини з наступним розглядом кожної з них і складенням різних елементів у цілу систему.
д) Індукція й дедукція. Індуктивний метод дозволяє робити загальні висновки після знаходження закономірностей рис часткового. Дедуктивний підхід спочатку надає загальний алгоритм, а часткові висновки є лише окремими випадками вихідного положення.
є) Сполучення логічного й історичного. Історичний підхід допомагає аналізувати явища в тій послідовності, в якій вони виникли, розвивалися й заміняли одне одного. Логічний підхід передбачає проникнення в сутність досліджуваного явища й абстрагування, тобто відволікання від другорядних його властивостей. В результаті виникає наукове уявлення про це явище, тобто формується логічне поняття або економічна категорія.
II. Спеціальні методи.
1. Економічний експеримент.
2.Використання статистичних або економеторичних             інструментів.
3. Використання вихідних принципів поведінки економічних суб’єктів:
- кожен поводиться раціонально, наприклад, прагне до максимізації доходів при мінімізації витрат;
- принцип «за інших рівних умов» - взаємодія двох параметрів розглядається в динаміці при незмінності інших величин.
Економічна теорія виконує такі основні функції.
1.Теоретико-пізнавальна – розкриття сутності економічних законів і категорії, виявлення форм їхнього проявлення, властивих їм внутрішніх протиріч, механізмів їхньої дії.
2. Методологічна – розробка методів і засобів наукового інструментарію, необхідних усім економічним наукам.
3. Практична – розробка наукових рекомендацій для проведення ефективної економічної політики, управління виробництвом на різних рівнях економіки.
4. Прогностична – розробка науково обґрунтованих прогнозів соціально-економічного розвитку національної економіки.
5. Виховна – економічна теорія покликана створювати новий тип економічного мислення.


 

You have no rights to post comments