Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фактори та резерви росту ПП

Фактори та резерви росту ПП
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фактори та резерви росту ПП

Факторами називаються рушійні сили, суттєві причини , що впливають на рівень та динаміку ПП. Дію факторів слід розглядати у тісній залежності від природних та суспільно-економічних умов. Умови – це конкретні обставини, на терені яких відбувається вплив того, чи іншого фактора на рівень ПП.
Шляхи підвищення продуктивності праці – це конкретні напрямки дії того, чи іншого фактора.
Резерви росту продуктивності праці – це невикористані можливості підвищення продуктивності праці в результаті дії того, чи іншого фактора.
Класифікація факторів ПП
За рівнем керованості фактори підвищення продуктивності праці можна поділити на дві групи:
ті, якими може керувати господарюючий суб’єкт;
ті, що знаходяться поза сферою керування господарюючого суб’єкта.
З огляду на сутність праці як на процес споживання робочої сили й засобів виробництва фактори ПП об’єднуються у три групи: матеріально-технічні, організаційні, соціально-економічні.
Матеріально-технічні фактори залежні від рівня розвитку, стану і ступеня використання засобів виробництва і таки, що впливають безпосередньо на трудомісткість продукції. Серед матеріально-технічних факторів особливу роль відіграє науково-технічний прогрес, який впливає на засоби виробництва, його організацію й управління, працівників. НТП здійснюється за такими напрямами: розвиток науки; впровадження комплексної механізації та автоматизації, удосконалення технології виробництва; хімізація виробництва, інші.
Технологічну озброєність праці визначають такі показники: електро-, енерго-, фондоозброєність праці (Фо), фондовіддачі (Фв), рівень механізації праці, тощо.
Вплив технічної озброєності праці на рівень продуктивності праці та на національний дохід  можна визначити за формулами:

I ПП = I Фо  х  I Фв;    І НД =  І ПП  х ІЧ = І Фо х  І Фв   х  ІЧ,,

де Ч – чисельність працівників.

Велике значення для підвищення ПП мають організаційні фактори, які залежні від рівня організації праці, виробництва і управління. Вони впливають, головним чином, на використання робочого часу. До них належать таки групи: удосконалення організації управління суспільним виробництвом; удосконалення організації праці; удосконалення організації управління виробництвом.
Соціально-економічні фактори залежні від змісту праці, складу, кваліфікації кадрів, умов праці, відносин працівників до праці і їхньої зацікавленості в індивідуальних і колективних результатах виробництва. Це об’єктивні закономірні зміни у відносинах між працівниками в процесі виробництва, а також ті зміни, що відбуваються в самих працівниках під впливом засобів праці та виробничих відносин, які постійно розвиваються. Тобто, мова йде переважно про особистісний чинник виробництва. Третя група факторів впливає як на трудомісткість, так і на використання робочого часу. Крім того, продуктивність праці обумовлена природними і суспільними умовами, у яких протікає праця.
Особливості впливу цих факторів на ПП полягають в таких обставинах:
– нелінійний характер зв’язку  між ПП і окремими соціальними факторами;
– сукупним впливом соціальних факторів на результати праці;
– тісним зв’язком із матеріально-технічними та організаційними факторами.
Відносно продуктивності суспільної праці, під час визначення якої співставлюють результат праці й сукупні витрати живої та уречевленої праці, велике значення  (з точки зору економії сукупних витрат на виробництво) мають фактори економії уречевленої праці. Тому відокремлюють фактори, які пов’язані з:
– поточними витратами уречевленої праці,
– економічним та ефективним використанням основних виробничих фондів.


 

You have no rights to post comments