Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мети й завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Роль діагностики в керуванні підприємством

Мети й завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Роль діагностики в керуванні підприємством
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мети й завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Роль діагностики в керуванні підприємством

Діагностика фінансово-господарського стану підприємства викликана нагальною потребою: підприємство не може дозволити собі звістки справи, не маючи подання про співвідношення доходів і витрат, не знаючи факторів, що дозволяють домагатися перевищення доходів над витратами.
Основні цілі діагностики фінансово-господарського стану підприємства:
• об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності,
комплексне виявлення невикористаних резервів, мобілізація їх для підвищення економічної ефективності виробництва в майбутніх планових періодах, а також виявлення недоліків у роботі і їхніх винуватців, досягнення повної відповідності матеріального й морального стимулювання за результатами праці і якості роботи;
• постійний контроль раціональності функціонування
господарських систем, контроль за виконанням планів бюджетів, контроль за процесами виробництва й реалізації продукції, а також своєчасне виявлення й використання поточних внутрівиробничих резервів з метою забезпечення виконання й перевиконання плану;
• прогнозування господарської діяльності, наукове
обґрунтування перспективних планів, оцінка очікуваного виконання плану.
Виходячи із цього, можна сказати, що головною метою аналізу фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх щаблях ієрархічної градації.
Основні завдання, розв'язувані при проведенні діагностики фінансово-господарського стану підприємства:
•   перевірка якості й обґрунтованості планів, бюджетних нормативів (у процесі їхньої розробки);
•   об'єктивне   й   всебічне   дослідження   виконання встановлених планів і бюджетів і дотримання нормативів по кількості,  структурі і якості випущеної продукції, виконаних робіт і послуг (за даними обліку й звітності);
•   комплексна оцінка господарської діяльності;
•   аналіз організаційно-технічного рівня виробництва і якості продукції;
•   аналіз  залежності   "витрати     -  обсяг  виробництва - прибуток";
•   оцінка   ефективності   функціонування   виробничих підрозділів;
•   обґрунтування рішень по встановленню внутрішніх на товари й послуги;
•   аналіз праці й заробітної плати;
•   аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів;
•   аналіз ефективності використання основних фондів роботи встаткування;
•   аналіз собівартості продукції;
•   аналіз прибутку й рентабельності;
•   аналіз фінансового стану;
•   виявлення й вимір внутрішніх резервів (на всіх рівнях виробничого процесу);
•   випробування  оптимальності  управлінських  рішень  (на всіх щаблях ієрархічної градації).
Це далеко не повний перелік завдань, розв'язуваних при проведенні діагностики підприємства, він може бути доповнений залежно від цілей дослідження.
У цей час діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства наповнюється конкретним змістом, а саме:
•   аналіз обґрунтування й виконання планів і бюджетів;
•   порівняльний аналіз маркетингових заходів, що включає зіставлення реального розвитку подій з очікуваними за певний відрізок часу;
•   аналіз можливостей виробництва й збуту;
•   з'ясування  внутрішніх  і  загальноекономічних  ситуацій які можуть впливати  на виробництво й збут;
•   аналіз ділових сценаріїв й їхнього реального здійснення;
•   аналіз співвідношення попиту та пропозиції;
•   аналіз постачальників сировини й комплектуючих виробів;
•   аналіз конкретних споживачів  й їхньої оцінки  якості товарів, що випускають;
•   аналіз витрат живої й упредметненої праці з необхідною їхньою деталізацією;
•   аналіз   кінцевих   фінансових   результатів   виробничої, збутової, маркетингової діяльності (прибуток, збиток);
•   аналіз комерційного ризику з урахуванням впливу політичних, демографічних, культурних, екологічних, структурно-організаційних й інших факторів.


 

You have no rights to post comments