Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням грошових потоків

Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням грошових потоків
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням  грошових потоків

В основі всіх критеріїв, що використають дисконтування грошових потоків, лежать наступні вихідні припущення.
•    Гроші володіють альтернативною вартістю - це відсоток, під яким можна було б вкласти капітал. Завжди існує можливість,  не  піддаючи  себе  ризику вкласти капітал під деякий відсоток (такий відсоток називають ставкою дисконтування). Очевидно, інвестувати можна тільки ті засоби, які інвестор має в дійсний момент, а не ті, які будуть отримані після.   Оскільки сьогоднішній доход  можна  інвестувати під  певний  відсоток з  нульовим  ризиком  неповернення капіталу,  цінність сьогоднішнього доходу більше цінності завтрашнього доходу тієї ж величини на відсоток, якому можна одержати шляхом інвестування сьогоднішнього доходу. Аналогічно сьогоднішня цінність майбутнього доходу буде менше його номінального значення на величину відсотків,  які міг би одержати інвестор за цей час. Таким чином, дисконтування - це процедура визначення сьогодні вартості  майбутніх  грошових  потоків  з   урахуванням  фактора часу. При цьому виходять із наступного:
•    Запаси ресурсів не обмежені.   
•    Гроші - загальний еквівалент, тобто будь-які ресурси можна придбати за гроші.
Головна і єдина мета фірми -  підвищення її акціонерної вартості.     Менеджер діє раціонально (або прагне діяти раціонально) відповідно до мети фірми.
Таким чином, сучасна вартість РV майбутнього грошового потоку С дорівнює:
   РV = Сt:(1 + г) ',

де r - ставка відсотка за один період;
 t - кількість періодів часу від початкового моменту до моменту одержання суми С.
Найважливіші критерії дисконтування грошових потоків наступні:
=> чиста наведена вартість;
=> внутрішня норма рентабельності;
=> строк наведеної окупності;
=> індекс прибутковості;
=> аннуітет.
 Чиста наведена вартість (Net Present Value, NPV) -  це сума наведених коштовностей  всіх грошових доходів і витрат. Чисту наведену вартість інвестиційного проекту можна визначити як максимальну суму, що може заплатити фірма за можливість інвестувати засобу в даний проект без погіршення свого фінансового становища.
 Недолік цього методу - важко визначити ставку дисконтування, тобто можливості альтернативного використання капіталу (у різних джерелах приводяться різні варіанти її вибору). Труднощі складаються ще й у тім, що, строго говорячи, тривалість життєвого циклу порівнюваних інвестиційних проектів повинна бути однакової, що на практиці досить рідко зустрічається.
 Внутрішня норма рентабельності (Internal Rate of Return, IRR) - це ставка дисконтування, при якій чиста наведена вартість інвестицій рівняється нулю. Внутрішня норма рентабельності   інвестиційного   проекту   не   повинна   бути менше якогось мінімуму, що фірма для себе визначила. Внутрішню норму рентабельності можна представити як темп росту інвестованого капіталу.
 Інший варіант інтерпретації даного показника: внутрішня норма рентабельності - це найвища ставка відсотка, що може заплатити інвестор, не втративши при цьому в грошах, якщо всі фонди для фінансування інвестиційного проекту взяті в борг і загальну суму (основна сума плюс відсотки) повинна бути виплачена з доходів від інвестиційного проекту після їхнього одержання. Найважливіше достоїнство цього критерію в тім, що немає необхідності точно знати ставку дисконтування. Крім того, багато керівників звикли мислити категоріями відсотків, а тому внутрішня норма рентабельності, виражена у відсотках, психологічно добре сприймається. Недоліки цього критерію в тім, що він ураховує не абсолютні, а відносні витрати й вигоди (тобто проект, що припускає вкладення $1 й одержання $2, виявляється більше, кращим, чим проект, що припускає вкладення. $1000 й одержання $1999). Крім того, у деяких випадках (якщо знак грошових потоків міняється більше одного разу) той самий інвестиційний проект має кілька внутрішніх норм рентабельності, що виключає можливість використання даного критерію в якості основного.
  Внутрішня норма рентабельності дорівнює значенню r, при якому дане рівняння вірно. Якщо кількість періодів  велика, корінь цього рівняння простіше знайти чисельними методами або за допомогою спеціальних довідкових таблиць. Можна також скористатися стандартними комп'ютерними програмами (електронні таблиці) і функціями.
Строк  наведеної  окупності  показує,   у   який   проміжок часу чиста наведена вартість інвестицій стане, дорівнює нулю.
Різниця між тривалістю життєвого циклу інвестицій і строком наведеної окупності - це період, коли проект приносить економічну вигоду, а крім того непряма оцінка "запасу міцності" інвестиційного проекту: чим більше ця різниця, тим менше ризик. Недолік даного критерію полягає в тому, що, як і проста окупність, він не показує, яку економічну вигоду принесе інвестиційний проект після настання моменту окупності. Для обчислення показника необхідно визначити ставку дисконтування, що викликає деякі труднощі.
Індекс прибутковості (Profitability Index, PI) -  це відношення наведеної вартості всіх грошових доходів по інвестиційному проекті до наведеної вартості інвестованого капіталу:
 Індекс   прибутковості  показує,   яку  економічну вигоду принесе інвестиційний проект на кожен витрачену гривню.  Недолік критерію        труднощі трактування грошових потоків: ті самі витрати можна віднести як до поточної, так і до капітального.
Аннуітет (annuity) це послідовність однакових регулярно повторюваних грошових потоків. На практиці часто зустрічаються інвестиційні проекти, грошові потоки від яких надходять рівномірно.
На практиці часто зустрічаються інвестиційні проекти, грошові потоки від яких надходять нерівномірно, однак для оцінки таких проектів у багатьох випадках бажано визначити, якому уявлюваному аннуітету еквівалентний даний інвестиційний проект. З
Таким чином, якщо аннуітет проекту наведеною вартістю PV дорівнює С и якщо інвестор може вкласти свій капітал під відсоток г, те інвесторові байдуже, чи вкладати гроші в даний інвестиційний проект або в кожний з періодів одержувати однакові платежі в розмірі С.
Розрахунок аннуітета,  корисний при порівнянні проектів з нерівномірними грошовими потоками, тому що дозволяє привести всі грошові потоки до масштабу одного року, застосовується також у контроллинге лізингових операцій (при розрахунку розміру оптимальних лізингових платежів).
Перевага критерію аннуітета - можливість порівняння проектів різної тривалості (тоді як для методу наведеної вартості це неприпустимо). Недоліки методу ті ж, що й у методу наведеної вартості.
Таким чином, наш інвестиційний проект еквівалентний аннуітету в $34,83, тобто його наведена вартість така ж, як в уявлюваного проекту, що припускає щорічні надходження в розмірі $34,83 протягом п'яти років.
Розглянувши особливості різних критеріїв дисконтування грошових потоків, можна зробити висновки про їхні переваги й недоліки через контроллинг інвестиційних проектів.
 Переваги      критеріїв      дисконтування:
•   ураховується альтернативна вартість використовуваних ресурсів;
•   у розрахунок приймаються реальні грошові потоки, а не умовні бухгалтерські величини, тобто оцінка інвестиційних проектів проводиться з позиції інвестора й не залежить від облікової політики;
•   оцінка інвестиційних проектів виробляється виходячи з мети забезпечення добробуту власника підприємства - акціонера.
 Недоліки       критеріїв      дисконтування    (виникають із вихідних припущень):
•   підвищення акціонерної вартості фірми - не єдина мета підприємства  (крім того, існують маркетингові, соціальні, науково-технічні, психологічні   й   інші   мети),   отже,   обмежуватися винятково фінансовими критеріями не можна: на додаток до них у системі контроллинга повинні використатися й інші критерії, що оцінюють факторів психологічного, соціального, науково-технічного плану;
•   менеджери не завжди діють раціонально й не завжди прагнуть до цього; мети менеджерів не завжди збігаються із цілями фірми;
•   деякі  з  використовуваних ресурсів важко оцінити  в грошовому вираженні (наприклад, такі, як час висококваліфікованих співробітників).
 Критерії дисконтування грошових потоків трохи складніше в застосуванні, чим традиційні критерії (окупність, рентабельність) і пред'являють більше високі вимоги до кваліфікації аналітика:
=> важко підібрати ставку дисконтування, що адекватно відбиває альтернативну вартість ресурсів;
=> прогноз грошових потоків не завжди досить точний (іноді він відбиває суб'єктивні переваги експерта);        Існуюча система бухгалтерського обліку погано пристосована для відбиття реальних грошових потоків;
=> відносна складність розрахунків;
=> критерії   не  традиційні  для   України,   тому  гірше сприймаються.
 У цілому критерії дисконтування більше досконалі, чим традиційні: вони відбивають закони ринкового капіталу, дозволяючи оцінити упущену вигоду від вибору конкретного способу використання ресурсів, тобто економічної вартості ресурсів. Однак у чистому виді в контроллинге ці критерії можуть використатися тільки в умовах "досконалого ринку"; для аналізу інвестицій в умовах невизначеності, неповної інформації будуть потрібні модифікації критеріїв. Основна проблема, що встає при використанні критеріїв дисконтування грошових потоків у контроллинга інвестиційних проектів, - вибір ставки дисконтування.


 

You have no rights to post comments