Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Факторний аналіз відхилень

Факторний аналіз відхилень
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Факторний аналіз відхилень

 У сучасній ринковій економіці, як показано вище, бухгалтерський облік ділиться на два напрямки: фінансовий облік й управлінський облік. Управлінський облік  складається із систематичного, традиційного обліку й проблемного обліку, спрямованого на вироблення управлінських рішень в інтересах власників й адміністрації підприємства. Управлінський облік не регламентується державою, його організація й методи визначаються керівником підприємства. У ньому на перший план у діяльності бухгалтера висуваються управлінські завдання, що вимагають для свого рішення не тільки знань традиційної бухгалтерії, особливо обліку витрат і складання калькуляцій за собівартістю продукції й послуг, але й техніко-економічного планування, статистики, аналізу господарської діяльності, розвиненого математичного апарата й сучасної обчислювальної техніки з набором відповідних програм.
 Управлінський бухгалтерський облік організує внутрішньогосподарські зв'язки на підприємстві, тобто зв'язку між особами, що працюють на самому підприємстві, тому управлінський облік називають внутрішнім на відміну від фінансового, котрий називають зовнішнім. Найважливішими аспектами обліку витрат по центрах відповідальності є встановлення нормативних витрат й оцінок результатів шляхом порівняння фактичних витрат з нормативними.
 Для ефективного проведення аналізу доцільно змінити порядок обліку. Замість переписування даних з первинних документів у різні форми необхідно організувати уведення первинних облікових даних безпосередньо в комп'ютер. Електронна технологія здатна повністю змінити як виробничі процеси, так і бізнес - процеси підприємства. Вона позбавить співробітників від повільної й трудомісткої роботи з паперовими документами, що дозволить їм працювати більш плідно. У результаті не буде куп книг і звітів, у яких доводиться копатися контролеру в пошуках маркетингової інформації або відомостей про покупки й продажі. Не буде неправильно адресованих форм, загублених рахунків, багаторазового уведення тих самих даних, тобто значно зменшаться помилки за рахунок так називаного «людського фактора».  
Вловити різниця між фактичними й нормативними витратами, які  називаються  відхиленням, значно простіше, використовуючи комп'ютер.   Відхилення  розраховують окремо по кожному центрі витрат і по кожній групі витрат. Аналіз відхилень -  основний інструмент оцінки діяльності центра витрат. Поточний контроль й аналіз відхилень дозволяють вчасно перестроїти систему керування виробництвом: менеджер має можливість у будь-який момент впливати на процеси, що протікають, не чекаючи закінчення періоду, на який були розроблені мети й критерії, що відбивають їх.
 Економічний аналіз відхилень - це, насамперед, факторний аналіз. Його ціль - визначення й детальна оцінка кожної причини, кожного фактора, які можуть привести до виникнення відхилень. Відхилення є наслідком зміни трьох основних факторів: обсягу виробництва, цін на ресурси й норм витрати на одиницю випуску, причому звичайно всі фактори впливають одночасно. Це можна пояснити наступної:
•   не   витримані   заплановані   обсяги   виробництва (внаслідок зміни попиту на різні види продукції або через різні труднощі, пов'язаних з її виробництвом, -  недолік потужностей, недостача оборотного капіталу й ін.);
•   змінилися ціни на ресурси (в умовах нестабільності ринку, чим глибше загальноекономічна криза, тим складніше прогнозувати ціни);
•   відбулися зміни норм витрати: зменшення (завищені норми були розроблені раніше для виконання планів, спущених "зверху"), збільшення (у наявності перевитрата ресурсів - необхідно виявити причину й вжити заходів до ліквідації відхилень).
 Для ефективного оперативного керування необхідно виявити причини відхилень (визначити, які відхилення, якими факторами викликані; установити відповідальність за що відбулося, прийняти рішення, що дозволяють уникнути небажаних відхилень у майбутньому).
 Метод ланцюгових підстановок дає наступні формули відхилень   фактичних змінних витрат від планових:

по обсязі   ОQ = (QФ — Qп) Нп Цп;
за ціною       ОЦ = Qф (Цф — ЦП) Нп;
по нормі    Він =QфЦФ (Нф — Нп),

де О - відхилення; Q- обсяг випуску; Н -і норма витрати ресурсів (матеріалів, енергії й т.п.) на одиницю випуску; Ц - ціна одиниці ресурсів; ф, п - індекси фактичного й планового значень величин.
Таким чином, по черзі підставляємо у формули витрат фактичні значення. Підстановка починається з кількісних факторів (обсяг) і закінчується якісними (норми й ціни). Оскільки відхилення, викликані сукупним впливом факторів, при цьому будуть віднесені на рахунок якісних факторів, такий порядок підстановки збільшить значимість якісних факторів.
 На основі розрахунку по методу ланцюгових підстановок можна виявити винуватців відхилень: наприклад, начальник цеху фабрики відповідає за втрати, викликані відхиленням фактичної витрати ресурсів від норми, але не несе відповідальності за втрати, викликані подорожчанням матеріалів.
 Для постійних витрат розраховують відхилення по загальній сумі, причому кожен керівник відповідає за ту частину постійних витрат, на яку він реально може впливати:

                                     ОПЗ=ХФ – ХП,

де Хф, Хп - фактичні й планові постійні витрати.
Відхилення по обсязі виробництва можна розбити на дві більші групи: відхилення по потужності й по ефективності.
Відхилення по потужності:

Ом = (Сф-Сп) Фп,

де Сф - вартість основних фондів (кількісний (фактор);
Ф - фондовіддача (якісний фактор).
Відхилення по фондовіддачі;

О = Сф (Фф-Фп).

  Відхилення  по  витратах реалізації й обігу

  О3=КФ – КП

де  К - витрати обігу

  О3=О31+О32

Економія або перевитрата по витратах реалізації й обігу
 Відхилення по змінних витратах реалізації й обігу

Оз1=КVAR1 – KVAR3

де KVAR- змінні витрати реалізації й обігу

Оз1 = ПРО311 + ПРО312

Економія або перевитрата по змінних витратах реалізації й обігу
 Відхилення змінних витрат реалізації й обігу по обсязі випуску

O311= (Qф- Qп) kП, де  до  -   ставка   змінних   витрат реалізації  
і   обігу   на   одиницю продукції
Економія або перевитрата по змінних витратах реалізації й обігу, викликані відмінністю фактичного обсягу випуску від планового рівня. Відхилення по ставці змінних витрат реалізації й обігу на одиницю продукції

О312= Qф (kф — kп)

Економія або перевитрата по зарплаті основних робітників, викликані відмінністю фактичної ставки змінних витрат реалізації й обігу на одиницю продукції від планового рівня
 Відхилення по постійних витратах реалізації й обігу

О32=KCONST ф — KCONST п де КCONST - постійні витрати реалізації й обігу

Економія або перевитрата фактичних постійних витрат реалізації й обігу від їхнього планового рівня
 Для контролю й аналізу відхилень розроблений класифікатор можливих причин і можливих винуватців відхилень. Кожному відхиленню привласнюється п'ятизначний код: перші три цифри - код відповідального за встановлення  шифру причини, останні дві цифри - код винуватця відхилень.
 Коди відхилень проставляються в додаткових лімітних та забірних картах. Таким чином, з'являється можливість контролю причин відхилень у момент їхнього виникнення.
 Матеріали, отримані зі складу по лімітних та забірних картах, але, що залишилися невикористаними до кінця звітного періоду, повертають на склад (це фіксується в накладній на внутрішнє переміщення матеріалів). Готову продукцію після приймання відділом технічного контролю здають на склад. При цьому повинен оформлятися первинний документ (здавальний ордер), що засвідчує випуск продукції. Вимоги, накладні на внутрішнє переміщення товарно-матеріальних цінностей і здавальні ордери щодня передають у планово-економічний відділ і бухгалтерію. На підставі цих документів становлять щоденне оперативне зведення. Контроллер при аналізі відхилень вирішує специфічне завдання - не тільки визначає значення й причину відхилення, але й виробляє рекомендації з його усунення (якщо воно небажано) або посиленню (якщо воно сприятливо).
 Розрахунок відхилень використається не тільки для оцінки поточної діяльності підприємства; він також може бути застосований для аналізу довгострокових стратегічних програм розвитку підприємства, пов'язаних з інвестуванням.


 

You have no rights to post comments