Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фіксований бюджет

Фіксований бюджет
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фіксований бюджет

Фіксований бюджет не міняється залежно від змін рівня ділової активності, тому його використають для планування частково регульованих витрат, які не залежать безпосередньо від обсягу випуску й для яких взаємозв'язок "вхід— вихід" носить не настільки явний характер. Фіксовані бюджети використають насамперед для центрів частково регульованих витрат, а також для інших видів центрів відповідальності. Прикладом фіксованих бюджетів  може служити план витрат на НДДКР, на рекламу й ін.
Відокремлюють    наступні різновиди фіксованих бюджетів:       Бюджети   "від  досягнутого"   становлять   на   підставі статистики минулих періодів з урахуванням  можливої зміни умов діяльності підприємства (тому їх іноді   називають "бюджет на  приріст").   Наприклад,   загальногосподарські витрати звичайно планують "від досягнутого" (такі бюджети зустрічаються найбільше часто).
- Бюджети із  проробленням додаткових  варіантів відрізняються   від  звичайних      "бюджетів на приріст"  аналізом різних   варіантів.   Наприклад,   такий   бюджет може містити варіанти, при яких сума витрат скорочується або збільшується на 5,  10, 20%. Цей підхід є проміжним між бюджетом "від досягнутого" і бюджетом "з нуля".
- Бюджети "з нуля" розробляють виходячи із припущення про те, що для даного центра відповідальності бюджет складається вперше.  Це рятує від вантажу  минулих помилок.
Найбільш складним різновидом фіксованих бюджетів є бюджетування "з нуля":
=> визначення цілей для всіх видів діяльності, за які відповідає менеджер кожного центра відповідальності (мети можуть бути не тільки фінансовими: наприклад, підвищення якості продукції, досягнення високих технічних характеристик, зниження плинності кадрів);
=> установлення критеріїв досягнення цілей;
=> дослідження альтернативних варіантів ведення кожного з видів діяльності;
=> оцінка ефекту (ступеня досягнення мети) від кожного варіантів за встановленими критеріями (розмір прибутку, відсоток виробів, що відповідають вимогам до якості, технічні характеристики виробів й ін.);
 => оцінка витрат для кожного з варіантів;
=> оцінка   можливих   рівнів   асигнувань   (показує можливий  рівень  витрат  підприємства, що   відповідає його фінансовим можливостям; звичайно вказує кілька   можливих   рівнів:   максимальний,   мінімальний і найбільш імовірний);
=> визначення факторів, що  обмежують обсяг діяльності центра відповідальності (такими факторами, крім розміру асигнувань, можуть бути потужність, трудомісткість роботи, дефіцитні ресурси й ін.);
=> формування оптимального набору видів діяльне для   кожного   можливого   рівня   асигнувань   (від мінімального: набір формується шляхом зіставлення ефекту й витрат з використанням математичного апарата - лінійного програмування,  теорії  масового обслуговування й ін.).
Бюджетування   "з   нуля"   доцільно   проводити частково регульованих витрат. Зокрема, його можна використати при  розробці бюджетів на маркетинг,   НДДКР, ремонтні працював й ін.
Приведемо приклад процедури бюджетування "з нуля" ремонтного цеху підприємства. У ремонтний цех стікаються заявки різних підрозділів підприємства на здійснення ремонту. Однак потужності ремонтного цеху не дозволяють виповнити всі замовлення. Метою є мінімізація витрат, викликаних   простоями   встаткування   різних   підрозділів підприємства.
Процедура   формування   бюджету    з  « нуля» для ремонтного цеху:
• Проведення аналізу альтернативних варіантів виконання кожного замовлення (наприклад, самостійне виконання замовлення або виконання замовлення за допомогою сторонньої організації).
•   Складання докладної калькуляції витрат для кожного варіанта виконання кожного замовлення.
•   Оцінка тимчасового ресурсу роботи ремонтованого устаткування для кожного варіанта виконання замовлення.
•   Оцінка втрат від простоїв устаткування в результаті поломки (втрати в грошовому вираженні будуть рівнятися упущеної маржинального прибутку від реалізації продукції, яку можна було б зробити на цьому устаткуванні:
∆МП = ∑(Рj — Vj)Qj,
де Рj — ціна реалізації одиниці j-го виду продукції;
Vj — змінні витрати на одиницю j-го виду продукції;
Qj — планований випуск j-го виду продукції.
• Рішення завдання лінійного  програмування  для  складання пакета замовлень:
                           МП = ∑ ∆МПj *Хj →min;   
                                      
      ∑ai *Xi ≤ A;
                                     
     ∑bi*Xi ≤ B;
                                            
      Xi € (0,1)
де ∆МПi — маржинальний прибуток, упущений при. i-м варіанті виконання замовлення;
Xi — варіант виконання замовлення;
ai — трудомісткість виконання .i-го варіанта замовлення;
А — потужність ремонтного цеху; bi — витрати а виконання i-го варіанта замовлення(з калькуляцій);
У - максимально можлива величина витрат на ремонт.
Xi може приймати два значення: 0 — якщо даний варіант не включений у перелік замовлень;
1 - якщо варіант включений у перелік. Щоб виключити можливість включення в перелік замовлень відразу декількох варіантів виконання того самого замовлення, уводяться додаткові обмеження виду:
   Xi1+Xi2+…+Xin≤1,
де Xi1, Xi2, …Xin – різні варіанти виконання одного разом же замовлення.
Твердження керівництвом підприємства сформованого пакета замовлень (пакет замовлень є обов'язковим для виконання)
Формування резерву на аварійні ремонтні роботи понад бюджет «з нуля» (цей резерв розраховують на основі даних попередніх періодів)
Отже, бюджетування "з нуля" доречно для планування частково регульованих витрат у ситуаціях, коли потенційні втрати досить великі.


 

You have no rights to post comments