Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Деякі види бюджетів

Деякі види бюджетів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Деякі види бюджетів

Для деталізації процесу складання бюджету складається безліч приватних бюджетів.
Бюджет перехідних запасів
Виробнича програма (бюджет виробництва)
Бюджет потреб у матеріалах
Бюджет прямих витрат на оплату праці
Бюджет загальвиробничих витрат
Бюджет цехової собівартості продукції
бюджет комерційних витрат
Бюджет загальногосподарських витрат
Бюджет прибутків і збитків
Бюджет капіталовкладень
План грошових потоків
Прогнозний баланс
Для приклада розглянемо кілька характерних бюджетів. У бюджеті реалізації продукції вказується прогноз збуту по видах продукції   в   натуральному  й  вартісному   вираженні.   Цей бюджет являє собою прогноз майбутніх доходів й є основою для всіх інших бюджетів: у залишковому підсумку витрати залежати від обсягу випуску, а обсяг випуску встановлюється на основі обсягу реалізації.
Прогноз кількості реалізованої продукції шкірного виду, а також цін на них розробляється у відділі маркетингу підприємства. Обсяг реалізації залежить як від попиту на продукцію, так і від виробничої потужності підприємства. Оскільки прогноз реалізації завжди містить у собі деякий елемент невизначеності, корисно вказати максимально можливе, мінімально можливе й найбільш імовірне значення.
  Бюджет виробництва (виробнича програма) і бюджет перехідних запасів
Перехідні запаси містять у собі запаси готової й незавершеної продукції (табл. 11, 12 в Excel). Запаси необхідні підприємству для безперебійного функціонування. Необхідні перехідні запаси можна визначити на основі бюджету реалізації й наявної на підприємстві інформації про швидкості оборотності кожного із цих видів оборотних активів підприємства. Всі розрахунки робимо в Excel, тому що це дає можливість прогнозувати, який вплив може зробити на кінцевий результат яка-небудь зміна вихідних даних. Виробляється це внесенням одиничної зміни безпосередньо в змінюваний осередок або при більше складному випадку за допомогою Диспетчера сценаріїв.
Необхідний запас  готової  продукції розраховують по формулі:

ГПki = Siti : Т,

де ГПki — запас готової продукції i-го виду на кінець періоду;
Si- обсяг реалізації i-го виду продукції в майбутньому періоді,
ti — середній рядків зберігання готової продукції i-го виду на складі (у днях);
Т- тривалість майбутнього періоду (у днях).

Неважко помітити, що запас готової продукції, залежить ti - середнього рядок зберігання готової продукції. Але не завжди варто орієнтуватися на ту ситуацію, що зложилася на підприємстві до теперішньої години
У бюджеті виробництва визначається кількість продукції,  що передбачається зробити виходячи з наміченого обсягу продажів і потреб у запасах готової продукції. Виробничий бюджет складається по видах продукції на основі співвідношення:

ТПi = РПi + ГПki – ГПHi,   .

де ТПi -- обсяг товарної продукції, що винний бути зроблений у планованому    періоді;  РПi -  передбачуваний обсяг реалізації продукції; ГПHi- запаси готової продукції  на качан періоду.
Але   для   забезпечення   безперервності   виробничого процесу підприємству необхідний  деякий  запас  незавершеної продукції. Запаси незавершеної продукції розраховують аналогічно запасам готової продукції, за тім виключенням,  що  замість рядок зберігання враховують довгостроково виробничого циклу:

НЗПki = Вiti Кг : Т,

де НЗПki- запас незавершеної продукції i-го виду на кінець періоду; Вi — обсяг випуску i-го виду продукції за майбутній період;   ti - тривалість виробничого циклу(у днях);  Кг - - коефіцієнт готовності недовершеного виробництва (звичайно приймають рівним 50%).
Отже, обсяг випуску валової продукції (ВП) i-го виду дорівнює обсягу випуску товарної продукції, скоректований на зміну запасів недовершеного виробництва:

ВПi = ТПi + НЗПki – НЗПHi.


 

You have no rights to post comments