Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Управлінський облік як основа контроллинга

Управлінський облік як основа контроллинга
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Управлінський облік як основа контроллинга

Основний елемент системи контроллинга на підприємстві -  управлінський облік.
Найчастіше саме поняття контроллинга асоціюється з поняттям управлінського обліку, але це не зовсім вірно: основне завдання управлінського обліку - надання релевантної інформації для прийняття управлінських рішень; функції контроллинга ширше, вони містять у собі не тільки управлінський облік, але й планування, контроль, координацію, а також вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень.
3.1. Розходження управлінського й  фінансового обліку.
Законодавство  ставить за обов'язок кожному підприємству вести бухгалтерський (фінансовий) облік. Разом з тим, для прийняття управлінських рішень, необхідно організувати, спеціальний управлінський облік, що сполучають із фінансовим або  виділяють окремим блоком,  для цілей контроллинга.
Необхідність впровадження управлінського обліку обумовлена рядом причин, серед яких варто виділити волевиявлення керівництва в напрямку постійного моніторингу змін вартості підприємства й оцінки змін додаткової вартості в ланцюжку створення продукту.
 Прикладними практичними завданнями, які можуть бути вирішені на основі даних управлінського обліку, є:
• керування організаційно-функціональною й фінансовою структурами підприємства;
• керування продуктовою програмою й продажами;
• керування фінансами;
• керування витратами;
• керування персоналом і мотивацією праці;
• керування змінами;
• впровадження економічної моделі взаємин між підрозділами на основі визначення внутрішніх продуктів і послуг.
Управлінський облік на підприємстві, що має лінійно-функціональну структуру керування, успадковує всі недоліки цієї моделі. Функціональна орієнтованість в організації спричиняється вузькою  спеціалізацію підрозділів і співробітників, що неминуче приводить до виникнення безлічі між функціональних   бар'єрів й операційних ризиків. Ніж складніше організація, тим більше бар'єрів і ризиків, тим вище рівень накладних витрат, які не створюють додаткову вартість. Якщо керівництво підприємства проявляє наполегливість у впровадженні управлінського обліку без зміни функціональної моделі керування, то необхідно розуміти, що розроблювальна система управлінського обліку не змінить «генетичний код» організації. При цьому треба буде розподіляти на продукти й послуги накладні витрати, а в результаті вийде перекручена картина рентабельності продуктів і послуг, і ризики прийняття рішенні відносно виключенні із продуктової програми «нерентабельних» продуктів.
Функціональна модель керування також не здатна враховувати неформальні взаємини й  наявність у ній «неформальних лідерів», впливовість яких на результати діяльності порівнянна з формальними лідерами. При цьому система управлінського обліку не зможе усунути «розриви» формальної й неформальної влади.
В підприємствах, що базуються на функціональній моделі керування, корпоративні інформаційні системи (КІС), як правило, є транзакційними. Інакше кажучи, на таких підприємствах ядром інформаційної системи є бухгалтерський облік. Побудова управлінського обліку на цій основі неможлива по фундаментальних причинах. Залишається шлях створення «поруч» зі старої нової інформаційної системи або сховища даних. При цьому, однак, не можна розраховувати на автоматичну зміну системи керування підприємством.
При побудові організації на основі функціонального підходу відсутня ідентичність виконання тих самих  процесів у різних підрозділах і різних виконавцях. Та сама робота може виконуватися в різних підрозділах різним складом виконавців і з різними витратами тимчасових і фінансових ресурсів.
При   організації керування на основі процесів, між структурою організації й структурою її процесів установлюється тісний взаємозв'язок.
Бізнес-процес підприємства являє собою безперервну серію завдань, рішення яких здійснюється з метою створення «виходу», попит на який пред'являють корпоративні або зовнішні «споживачі» (кінцевого продукту бізнес-процесу).
При цьому вартість виходу (доданої вартості) залежить від таких факторів, як ресурси й управлінські впливи на процес:

 Sвых = Sвход +Sрес + Sупр+ Sприб .

Додана вартість продукту, з одного боку, визначається цінністю для споживача, а з іншого боку, - вартістю ресурсів, керування й нормою  прибутку:

Sдоб = Spec + Synp + Sприб.

Організація керування з погляду бізнес-процесів дозволяє домагатися високої ефективності діяльності підприємства, фокусувати увагу не тільки на запитах споживачів, але й на факторах вартості ресурсів й управлінських впливів. Тому важливо максимально підвищити значимість бізнес-процесу й погодити з ним численні функції, які представлені в описі структури підприємства, тобто фактично управляти процесами. Постановка ефективного управлінського обліку можлива тільки в  орієнтовані на процеси організаціях (або їхніх різновидах - матричної, проектної).
Керуючі й власники розглядають перехід до процес підходу, якщо є потреба: 
 • якісно поліпшити головні показники;
•  зменшити накладні витрати (в основному - на взаємодію між підрозділами);
•  підвищити гнучкість й орієнтованість на ринок і клієнтів;
•  поліпшити керованість (за рахунок створення прозорих процесів, взаємодії підрозділів організації й окремих співробітників);
•  стандартизувати бізнес-процеси або окремі їхні частини;
•  усунути дублювання функцій керування;
•  поліпшити настроювання інформаційних систем.
Про процесно - орієнтовану  організацію можна говорити тільки в тому випадку, якщо вона повністю або частково ідентифікувала й описала свої основні процеси, тобто процеси, що створюють додану  вартість для організації. Природно, управляти всіма процесами в організації неможливо (це в першу чергу стосується підтримуючих процесів), тому що компанія ризикує не одержати той економічний ефект, на який вона розраховувала. Тому при переході до процесно-орієнтованої  моделі керування керівництво повинне чітко визначити пріоритетні напрямки діяльності, якими вона хоче управляти як процесами.
Серед проблем, які можна вирішити в процесно-орієнтованої організації при впровадженні ефективної системи управлінського обліку, можна виділити найбільш важливі:
•  зміна структури процесу шляхом введення одночасно виконуваних завдань, що дозволяє усунути зайві цикли й зробити структуру більше раціональної;
•  зміна структури корпоративної звітності й підвищення кваліфікації співробітників шляхом комплексного вдосконалювання процесу;
•  скорочення документації, раціоналізація й прискорення документообігу й потоку даних;
•  розгляд можливих заходів щодо залучення зовнішніх ресурсів (тобто по передачі функції створення виходу зовнішньому виконавцеві);
•  впровадження нових виробничих й IT-ресурсів для поліпшення функцій обробки.
При переході до процесно-орієнтованої організації може вибиратися відповідна модель керування. Подібна організація керування може застосовуватися як для всієї організації, так і для окремих напрямків діяльності. На представлених рівнях керування (стратегія, моделювання, реалізація, контроль) повинні бути присутнім спеціалізована  методологія й відповідний |      інструментарій (інформаційні технології). Найбільш складне питання виникає на етапі вибору методології опису діяльності й спеціалізованого  інструментального засобу для моделювання  процесів організації, оскільки надалі від цього вибору буде залежати ефективність всієї відбудовувати системи, що, управлінського обліку.
Для організації принципово важливо мати такі інструментальні засоби опису діяльності, які дозволять збирати повну інформацію про діяльність всіх підрозділів і співробітників компанії в рамках єдиної методології.
Одним із кращих рішень в області опису діяльності організації є сімейство програмних продуктів ARIS фірми IDS Scheer AG. При цьому не станемо затверджувати, що тільки система AR1S може задовольнити очікування споживача й вимоги проектів по описі діяльності організацій. Причиною може бути як вартість системи, так і масштаби (завдання) проекту.
         Однак при необхідності комплексного підходу до опису діяльності компанії, система ARIS надає не тільки широкий інструментарій програмних засобів для моделювання бізнес-процесів (оцінку їхньої вартості й проведення імітаційного моделювання), але й розвинену методологію опису бізнесу складних організаційних систем, в основу якої закладені багаторічні дослідження й наукові розробки. Крім того, програмна реалізація ARIS дозволяє інтегрувати в єдиній базі знань спільну роботу багатьох робочих груп, зайнятих і процесі моделювання й аналізу.
Сьогодні, коли зв'язок інформаційних технологій з бізнес-процесами стала ще тісніше, роль моделювання істотно зросла. Моделі бізнес-процесів, побудовані на базі пропонованої концепції, знаходять застосування навіть у таких класичних областях ведення бізнесу, як поопераційне вирахування вартості, організація й реорганізація процесів, керування якістю. Це веде до того, що моделювання бізнес-процесів всі частіше розглядається як ще один аспект керування бізнесом.
При моделюванні в середовищі ARIS для опису проблем в області організації процесів використаються наполовину концептуальні методи. Вони дозволяють глянути на ситуацію з позиції керування бізнесом, а їхня достатня точність і деталізація забезпечують чудовий старт для подальшої обробки інформаційними системами. Завдяки новим  методам й інструментам моделі бізнес-процесів усе більше стають крапкою фокусування й «калькою» при розробці й настроюванні інформаційних систем. Концепція ARIS, насамперед, дозволяє зафіксувати широкий спектр описових аспектів бізнес-процесів, підібрати способи для їхнього розгляду, визначити можливі накладення методом і виявити пробіли в описі. Це  створює орієнтири для розробки, оптимізації й реалізації  інтегрованих прикладних систем. Ці орієнтири є логічним продовженням побудови системи управлінського обліку. Наочно показують фахівцям з керування бізнесом, як саме варто розглядати, аналізувати, документувати й впроваджувати управлінські інформаційні системи (Workflow, EDMS, ЕRР. CRM).
Сьогодні опис бізнес-процесів усе сильніше інтегрується з корпоративним документуванням знань і досвіду компанії. «Керування знаннями» й «корпоративна пам'ять» - це лише два поняття термінології, застосовуваному в цьому контексті. Значення систем опису бізнес-процесів, як інфраструктури керування знаннями продовжує зростати. При цьому враховуються потреби управлінського обліку в охопленні не тільки індикаторів внутрішнього середовища організації (загальна частка індикаторів внутрішнього середовища повинна становити 30-40%), але також й інтеграції й реєстрації подій зовнішнього середовища (загальна частка індикаторів зовнішнього середовища для ринково орієнтованої компанії повинна становити (60-70%). Але вбудовування знань про зовнішнє середовище в інтегровану систему управлінського обліку можливо тільки засобами, подібними ARIS.
За рубежем існують різні підходи до цього питання: наприклад,   у  Франції  використаються два  плани рахунків фінансового й управлінського обліку, а взаємодія між ними здійснюється через спеціальні рахунки-екрани; у Німеччині для управлінського й фінансового обліку існують окремі плани рахунків; у США управлінський облік являє собою окремий блок усередині фінансового обліку.
На більшості українських підприємств система управлінського обліку убудована в систему звичайного фінансового обліку. У сучасних умовах управлінський облік  сильно інтегрований з бухгалтерським, тому що в стандартному плані рахунків передбачені рахунки для обліку виробничих витрат і результатів діяльності. Тому можна модернізувати існуючу  систему обліку таким чином, щоб вона могла вирішувати завдання управлінського обліку.
Корінна відмінність управлінського обліку від фінансового полягає в тому, що фінансовий облік орієнтується на зовнішніх користувачів інформації (насамперед - на податкову інспекцію), а управлінський націлений на внутрішніх користувачів (у першу чергу, на керівників підприємства і його підрозділів).
Таким чином, основне завдання управлінського обліку - служити інформаційною опорою для прийняття управлінських рішень. Із цією метою в управлінському обліку застосовуються особливі методи обліку витрат.


 

You have no rights to post comments