Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інформаційне забезпечення контроллинга

Інформаційне забезпечення контроллинга
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інформаційне забезпечення контроллинга

У наш час необхідно розуміти  важливість створення адекватної потребам підприємства системи інформаційного забезпечення. Було б помилкою припускати, що інформаційна підтримка бізнес - процесів - виняткова прерогатива оперативного контроллинга. Повноцінна стратегія неможлива без створення системи раннього виявлення перспективних тенденцій, причому не тільки зовнішньої, але й внутрішнього середовища. Вести мову про стратегічний контроллинге без такої системи наївно й короткозоро. Уміло сформована система індикаторів, основну роль у якій покликані грати конкурентний аналіз, стратегічний облік і метод стратегічного балансу, - це база, що забезпечує «лоцманам» стратегічного контролю оптимальне проходження «вузьких місць» й «рифів» конкурентного середовища. Тому зростання значимості інформаційних технологій у цілому й частковості для контроллинга важко переоцінити. Не ставлячи завдання дати вичерпну оцінку наслідків розвитку подій у цій області, варто особливо виділити наступні принципово важливі моменти.
По-перше, за допомогою комп'ютерів, супутникових систем, мереж передачі даних окремі регіони миру поступово перетворюються в гігантську інформаційну систему, що перебуває на службі людини. Феномен її економічного розвитку стає предметом наукового вивчення, виникла наука про інформації, що вивчає її властивості, методи керування інформаційними потоками і їхнього використання, а також методи обробки інформації з метою її оптимізації, пошуку, зберігання й поширення. Можливість освоєння інформаційних ресурсів залежить тепер багато в чому від застосування й удосконалювання засобів інформатики, від прискорення проникнення інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності. Саме в цьому й складається інформатизація суспільства.
По-друге, ефективне використання інформаційних технологій уже знайшло в ряді країн реальні форми й масштаби в науці, виробництві, утворенні, охороні здоров'я, у системі керування потоками науково-технічної інформації, а також й у керуванні економікою окремих фірм і цілих галузей. Є всі підстави думати, що інформатизація суспільства буде тим елементом, значення якого різко виявиться в найближчі роки й в інших областях. Якщо існуюча ситуація в області інформаційних технологій буде розвиватися так само активно, то можна чекати, що незабаром комп'ютер стане основним джерелом інформації й не тільки замінить людям газети, журнали, книги, але й перетвориться в незамінний інструмент відбору, перевірки й аналізу потрібної інформації.
В - третіх, інформаційні технології особливо активно проникають у сферу комерції, приводячи тут до глибоким якісним, кількісним і структурним зрушенням. Перша електронна система торгівлі була уведена в дію в 1969 р., а на цей момент обсяг товарообігу таких електронних систем тільки в США становить близько 300 млрд. дол. у рік. За даними компанії ActivMedia Inc., якщо в 1996 р. загальний обсяг угод, укладених у країнах - членах ВТО за допомогою електронної комерції, склав 2,7 млрд. дол., то в наступні два роки він збільшився майже в 30 разів й в 1998 р. досяг 75 млрд. дол. До 2000 р. він зріс ще в 5 разів (до 377 млрд. дол.), а до 2003 р. обсяги цієї торгівлі, як очікується, зростуть ще в 5 разів. Ніколи раніше в товарному обміні між фірмами й країнами не спостерігалося настільки стрімких темпів росту. Це неминуче веде до принципових, якісних зрушень у цій області.
По-четверте, у ряді публікацій (а також й у деяких експериментальних проектах) прогнозується повне відмирання паперової документації й перехід до без паперової технології в установах і будинку. Із цією метою вже розробляються дисплеї, що мають форму розкритої книги (Е-books), створюються електронні бібліотеки, проектується встаткування для установ, що виключає паперовий документообіг. Природно, людина навряд чи відмовиться від звичного спілкування із книгою або газетою, тому що навряд чи доцільно вводити на згадку комп'ютерів мільйони томів літературних творів. Але в той же час наукові публікації, особливо анотації, реферати, огляди й т.п. зручніше мати в базі даних і виводити на екран дисплея цю інформацію в тім виді, що найбільш зручний для користувача. І все-таки не викликає сумнівів реальність перспективи переходу до «безпаперового» технології й «безпаперовому суспільству», у якому основна маса інформаційного обміну між людьми буде здійснюватися за допомогою електронних засобів. Це відеотелефон, факсимільна передача документів, відеотекстові системи, електронна пошта, телеконференції, мережі автоматизованої передачі даних, а зберігання й обробка інформації - за допомогою засобів обчислювальної техніки.
По-п'яте, найбільш важливими структурними підрозділами економіки донедавна були окремі галузі виробництва, що поєднують родинні по своїм цілям підприємства, що перебувають, як правило, під єдиним організаційним контролем і керуванням. Епоха інформатизації вносить й у цей структурний принцип істотні зміни. Поряд з окремими виробничими, торговельними й іншими галузями, у країнах з високим рівнем інформатизації з'являються інформаційні мережі, що поєднують  виробників,  споживачів,  транспортників, технологів,  учених і навіть викладачів, що здійснюють підготовку кадрів по відповідній спеціальності.  Значення традиційної галузі виробництва визначається сумою вартості товарів і послуг, вироблених кожним її членом.  Значення ж і місце інформаційної мережі в економіці визначається у вирішальному ступені кількістю її учасників і можливостями обміну наявної в них інформацією, тобто чим їх більше, тим більше коштовна мережа для користувачів і тим більш вагоме  її значення в економіці. В організаційному плані такі мережі можуть бути самими різними й формально переслідувати різні цілі - від спільного використання банків даних до оперативного обміну поточною інформацією по профілі своєї діяльності й по самих загальних питаннях. Розвиток Інтернету є лише найбільш відомим прикладом розвитку подій у цій області. А тим часом у світі з'явилися вже десятки спеціалізованих локальних мереж, що претендують на глобальне об'єднання й рішення ряду важливих для всього людства питань.
По-шосте, інформаційна індустрія відкриває перспективу якісно нового підходу до оцінки діяльності людини. Донедавна ця діяльність була націлена головним чином на збільшення обсягу матеріального виробництва при незмінних витратах, або витратах що скорочуються. Сьогодні більшість досягнень науково-технічного прогресу націлено вже на принципове поліпшення якості виробів і послуг або на створення нових, більше сприятливих умов для життєдіяльності людини. У підсумку колишні методи розрахунку ефективності економіки стають малоефективними або просто непридатними.
Нинішні статистичні методи дозволяють лише оцінити вплив якісних удосконалень на кінцеві результати праці. Однак у багатьох галузях такі коректування просто ігноруються. Медична промисловість, наприклад, пропонує нові види ліків, устаткування й методи лікування, що дозволяють виліковувати раніше невиліковні хвороби й, в остаточному підсумку, збільшувати середню тривалість життя, поліпшувати її якість, але тим часом ці нововведення, як і колись, оцінюються лише за вартістю їхнього виробництва. Автоматичні банкомати відкрили можливість користування банківськими послугами в будь-який час, чи в першу годину дня або ночі, що було нездійсненно кілька років назад.
У зв'язку із цим у країнах з розвитий інформаційною системою почався стрімкий розвиток нової концепції керування виробництвом й оцінки його ефективності. На зміну  тейлоризму, маркетингу, системному підходу до рішення управлінських завдань, програмуванню, програмно-цільовому керуванню,   планово-адміністративному керуванню й ін. приходить логістика. Вона ставить на перше місце завдання забезпечення стабільності виробництва, контроль за рухом інформаційних і матеріальних потоків, планування виробництва й точно вчасно («just-in-time») доставку споживачеві якісних товарів і послуг, прийняття й виконання не тільки короткострокових поточних, але й стратегічних довгострокових планів розвитку підприємства в умовах ринкової економіки. Відповідно міняється й методологія оцінки ефективності виробництва - стали оцінюватися й ураховуватися не тільки кількісні, але і якісні його показники. Все це стало можливим завдяки використанню й автоматичній обробці величезного обсягу додаткових відомостей за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Перспективи руху в цьому напрямку характеризуються експертами як «необмежені». Досить відзначити, що в XXI сторіччі планується вирішити таке завдання, як кількісне визначення економічної ефективності використання окремих (у тому числі й альтернативних) механізмів керування виробництвом. Це  внесе  досить істотні корективи в механізми керування, як при виробництві окремих видів продукції, так і при оцінці динаміки економіки всієї країни, а також у вимір економічного росту.
По-сьоме, якісно нові параметри й характеристики знаходять процеси глобалізації. Вони йдуть коріннями в історію розвитку торгівлі, економічного співробітництва, формування транснаціональних корпорацій, зон вільної торгівлі й економічної інтеграції. Їх стрімкий і бурхливий розвиток в XX сторіччі, прямо пов'язане з наслідками перетворення планети в єдиний інформаційний простір, ставить перед всіма країнами комплекс нових складних проблем. З одного боку, специфіка цього етапу в розвитку земної цивілізації, безумовно, відкриває небачені раніше можливості в раціоналізації використання природних багатств Землі, розвитку продуктивних сил, підвищенні рівня життя людини, зачіпає прямо або побічно інтереси кожної людини. З іншого боку - вона з особою силою не тільки оголює ряд складних проблем, які вже коштують або вимальовуються перед людством, але й підсилює деякі негативні наслідки корисливого підходу окремих країн до використання цих можливостей. Учасники однієї з міжнародних конференцій з питань глобалізації (США, м. Аспен, серпень 2000 р.) констатували, що поки глобалізація найбільше різко проявляється лише в прискоренні процесу поділу миру на «богатіх» й «бідних» країни, в «повсюдному руйнуванні навколишнього середовища», у створенні «реальної погрози залишити нашим нащадкам планету, на якій не буде миру».
По-восьме, можливо, що найважливішим моментом у характеристиці зрушень, що відбуваються в цей час, і змін, є більше здорова оцінка сучасної ролі й значення інформації. Уже сьогодні ясно, що на зміну промисловому виробництву як основній сфері діяльності людини приходить епоха, коли найбільш вагомий внесок у валовий продукт країн починають вносити обсяг, швидкість обробки й ефективність використання вже наявних у світі інформаційних ресурсів в інтересах підвищення життєвого рівня населення.
        Тому до контроллингу на базі інформаційних технологій необхідно ставитися як до  нового явища в інформаційну еру, як до сплаву теорії й практики сучасного керування, що виникає на стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку, менеджменту.  Контроллинг переводить керування підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи й направляючи діяльність різних служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей. Перехід від роз'єднаної роботи людей з паперовими носіями інформації до колективної праці з електронними документами робить переворот на якісному рівні керування.


 

You have no rights to post comments