Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Тема 4. Технологія розробки управляючого рішення ТПУР МО-41з

Тема 4. Технологія розробки управляючого рішення ТПУР МО-41з
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Тема 4. Технологія розробки управляючого рішення

З точки зору технологічності, для вирішення будь-якої задачі управління в загальному випадку потрібні два взаємозв'язані алгоритми:
1) алгоритм прийому і обробки інформації, необхідної для вирішення задачі;
2) алгоритм прийняття рішення, що витікає і одержується з моделі задачі.
Вибір алгоритму прийняття рішення - це складання математичної моделі. При цьому враховується можливість забезпечення його відповідною інформацією. Конкретний зміст інформаційних масивів, форми і способи їх зберігання, оновлення багато в чому залежать від виду алгоритму. На це звертається особлива увага при автоматизації управління.
Модель, що заздалегідь запрограмована на основі рішення, записується в пам'ять ЕОМ. Щоб людина яка приймає рішення, була спроможна звертатись до них, в машину вводиться інформація про об'єкт управління. Таким чином, засобами прийняття рішення є математична модель, алгоритм (метод рішення) і відповідні, програми.
Практика показала, що отримати „працюючі” моделі важко, оскільки потрібна їх нормативна база, система класифікаторів, інформація, що спроможна оперативно оновлюватись. До того ж складність задач управління робить недоцільною розробку глобальних моделей, що спроможні описувати роботу всієї системи управління, окремих функцій. Доцільною визнана розробка і використання сукупності спрощених моделей, що відповідають окремим взаємозв'язаним частинам всієї, цілісної задачі (функції) управління. Тобто замість однієї архіскладної моделі пропонується декілька прийнятних, приватних. Маємо при цьому математичну модель функції як комплекс математичних моделей окремих взаємозв'язаних задач. Існує окрема математична дисципліна по теорії вибору і прийняття рішень, що досліджує математичні моделі і їх властивості. Проте, при значних теоретичних результатах практичне їх використовування поки вкрай обмежено. За оцінками, оптимізаційні задачі, вирішувані в управлінні на рівні галузей, складають 3-4% загального числа вирішуваних управлінських задач, а в системах управління підприємствами - 5%. Однак, майбутня практика розробки управлінських рішень буде пов'язана саме з ними.
Окрім моделювання наука і практика пропонує широкий спектр методів розробки управлінських рішень, у тому числі методи інверсії, аналогії, фантазії, „мозкової атаки”, морфологічний аналіз та інші.
Метод інверсії припускає відмову від традиційного погляду на проблему шляхом подолання існуючого стереотипу.
Метод аналогій характеризується використанням наявного досвіду рішення подібних ситуацій на даному підприємстві.
Метод фантазії полягає у сподіванні на випадкове знаходження рішення задачі при спробах пошуку найнеймовірніших способів її вирішення. Даний метод основується на широкому обміні інформацією, ідеями, знаннями між працівниками управлінського апарату.
Метод „мозкової атаки” (штурму) використовується для рішення глобальних задач, пошуку нових методів.
Метод морфологічного аналізу полягає в поділенні задачі на складові, в межах яких здійснюється пошук найбільш раціональних ідей і способів їх реалізації. Далі створюється багатовимірна таблиця, що дозволяє оцінити доцільність можливих комбінацій рішення задачі.   
У вітчизняній літературі наводяться ряд підходів щодо класифікації методів, які використовуються при розробці рішень. Відповідно до однієї з них вся сукупність методів поділяється на три групи:
1) Методи, засновані на інтуїції керівників, що стає можливим завдяки накопиченому досвіду і знанням в конкретній області діяльності. Це дозволяє ухвалювати рішення без аргументованих доказів, на основі внутрішнього чуття.
2) Методи, засновані на „здоровому глузді”, тобто на логічних думках, послідовних доказах, що спираються на практичний досвід.
3) Методи, засновані на науково-практичному підході, що припускають вибір оптимальних рішень з множини варіантів, винайдених на основі використання великих інформаційних масивів. Як вже помічалось, це неминуче пов'язано із використанням сучасних електронно-обчислювальних систем.
Кабушкін Н.І. виділяє три групи методів, об'єднуючи їх схемою "я - ми - ЕММ + ЕОМ". Склад методів по даній класифікації наступний:
В основі першої групи покладені суб'єктивні думки менеджерів. Їх переваги - оперативність прийняття; недолік - відсутність гарантії в надійності інтуїції. До складу даної групи методів включають порівняння, абстрагування, аналогію, узагальнення.
У підсумку зазначимо:
1. Колективні рішення приймаються на основі колективного розуму (учасників групи, співробітників відділів і ін.), що дозволяє уникнути грубих помилок при їх розробці. Недолік - значні витрати часу в процесі роботи над рішеннями.
2. Кількісні методи, як вже наголошувалося, базуються на науковому підході (системному аналізі, дослідженні операцій) і припускають вибір оптимальних рішень шляхом збору і обробки значного масиву інформації. На етапах формулювання проблем, підготовки і реалізації рішення рекомендується використовувати спеціальні методи і інструменти.
3. Методи дослідження операцій повинні отримати широке розповсюдження при рішенні комплексу задач, у тому числі: оптимального використання трудових ресурсів, устаткування, матеріальних, фінансових засобів; раціонального розподілу ресурсів; раціоналізації доставки на підприємства сировини і матеріалів від постачальників і ін.
Проблемну ситуацію можуть визначати керовані і некеровані чинники, що залежить від можливості дії на них керівника.
Ураховується склад і пріоритетність цілей, визначаються обмеження по частинним цілям рішення.
І. На першому етапі застосовуються в основному логічний інструментарій з використанням різних методів (аналізу, синтезу, порівнянь, індукції, дедукції, аналогій, узагальнень, абстрагувань) і інтуїція розробників.
II. Для формування рішення повинні бути визначені критерії його ефективності. Вони необхідні при зіставленні різних варіантів рішень і вибору якнайкращого з них, а також оцінки ступеня досягнення поставленої мети.
Критерій оцінки ефективності рішень повинен мати кількісний вираз (мати фізичний сенс), найбільш повно відображати результати рішень, бути простим і конкретним. Правильний вибір критерію ефективності, на думку фахівців, еквівалентний правильному формулюванню задачі, оскільки нерідко сам критерій сприяє визначенню напрямів рішення задачі. Наприклад, максимальний прибуток як критерій ефективності орієнтує на аналіз показників утворюючих прибуток.
Вибір критерію ефективності далеко не проста задача. Як критерію, йому  можуть бути відповідними мінімальне або максимальне значення таких показників, як витрати, продуктивність праці, використання устаткування, виробничих фундацій та ін.
Існує і безліч якісних критеріїв ефективності, серед яких якісний склад працівників, авторитет керівника, якість продукції.
Невірно вибраний критерій може привести до помилкових висновків, до дезорганізації в роботі, тому необхідно ураховувати деякі рекомендації:
- критерієм може бути як один, так і декілька показників. Проте частинні критерії (для окремих підсистем підприємства) повинні бути пов'язані із загальносистемним (щодо інтересів підприємства в цілому);
- для критеріїв можуть бути не тільки максимальні або мінімальні значення показників, але і межі допустимості, за межами яких підвищення ефективності або неістотно, або зв'язано із значними труднощами;
- якщо кількість критеріїв достатньо велика, їх слід згрупувати і з більш важливої групи вибрати основний критерій.
Робота по вибору критеріїв проводиться на рівні логічних міркувань і інтуїції.
III. Збір даних для уточнення поставленої задачі і точна постановка задачі - необхідна умова для її успішного вирішення. При цьому треба мати на увазі, що об'єм інформації залежить від складності задачі, до певної міри, від кваліфікації і досвіду ОПР. У будь-якому випадку вона повинна бути повною, достовірною, своєчасною. Джерела отримання інформації можуть бути різні. Тому слід ураховувати і можливість свідомого її спотворення.
В точно сформульованій задачі повинні бути чітко відображені:
а) повна об'єктивна характеристика ситуації, що склалася;
б) значення вирішуваної задачі для діяльності підприємства і окремих його структур;
в) терміни виконання задачі;
г) ціль, обмеження, як кількісні, так і якісні, при виборі альтернатив рішення задачі;
д) конкретні критерії оцінки ефективності рішень (кількісні і якісні).
IV. Розробка можливих варіантів починається вже при уточненні формулювання задачі, а також при виборі критерію оцінки ефективності. При формуванні набору варіантів слід враховувати досвід рішення аналогічних задач у минулому, проте не обмежуватися цим на користь пошуку найбільш раціональних способів рішення задач.
На рівні логіки і інтуїції заздалегідь оцінюється корисність окремих варіантів, складність виконання інших (із таких причин, як висока трудомісткість, потреба у фінансових ресурсах, матеріаломісткість і ін.). Далі відбираються варіанти (від трьох до семи), в реальності виконання яких немає сумнівів. Слід врахувати ту обставину, що значна кількість варіантів рішення істотно заважає розрахунку за оцінкою їх ефективності.
При евристичних методах рішення задачі повинні повторно перевірятися логічна послідовність дій, облік всіляких чинників, які визначають специфіку проблемної ситуації. Потім варіанти зіставляються по критерію ефективності і вибирається якнайкращий.
V. Складання математичних моделей. Суть математичного моделювання полягає в підборі математичних схем, які в максимальній мірі відображають реальні виробничі процеси. Моделі по-різному можуть співвідноситися з дійсністю: повно, реально, або дуже умовно. Наприклад, задачу розрахунку заробітної платні, за наявності формули розрахунку, початкових даних, машина виконує аналогічно діям нормувальника. Друга задача - прийом на роботу. Для вирішення даної задачі машина виконує лише окремі операції (зіставлення стажу роботи, рік народження і т. ін.) по заданому критерію. В цілому ж задача розв'язується з підключенням таких форм, як, наприклад, співбесіда. В першому і другому варіантах адекватність моделі дійсності різна. У зв'язку з цим математичні моделі складаються, коли математичне моделювання у принципі можливо.
VI. Вибір альтернатив здійснюється з використанням різних методів. Складність розрахунків по порівнянню варіантів визначається кількістю чинників, що роблять вплив на модельований процес. Вони можуть бути відносно простими, при незначній кількості чинників і ступеня їх впливу на ефективність рішення. Наприклад, на підприємстві відсутні деталі, необхідні для виготовлення продукції. Які дії можна використати? Очевидні два основні варіанти рішень: зупинити виготовлення продукції до отримання деталей, організувати виготовлення відсутніх деталей на самому підприємстві. Можуть бути і інші: доставка літаком, запозичення у підприємств, що випускають аналогічну продукцію, і т.д. Але з вказаних основних, перший і другий варіанти пов'язані з втратами (відповідно за рахунок припинення випуску виробів, простою устаткування, робочих, а також збільшення витрат на виробництво деталей) і додатковими витратами (по інших варіантах).
Для прийняття правильного рішення необхідно заздалегідь виконати розрахунки витрат і втрат по кожному з варіантів і вибрати альтернативу з якнайменшою величиною збитку для підприємства. Ураховуються також і соціальні наслідки, зв'язані з кожним з варіантів (простої, залежність суміжних виробництв, зірвані замовлення споживачів).
Ситуації можуть бути і складнішими при взаємодії декількох чинників. Крім того можуть робити вплив і випадкові чинники. Все це істотно ускладнює вибір, а для розрахунків вимагає використання методів вибору, заснованих на теорії вірогідності, теорії корисності і ін.
VII. Прийняття рішення. При рішенні глобальних проблем, розробкою варіантів займаються групи фахівців, вони ж представляють керівнику рекомендації, обґрунтовані відповідними розрахунками. Рішення ухвалює той, хто несе за нього безпосередню відповідальність. Нерідко керівник заздалегідь вислуховує думку фахівців, знайомих з даною проблемою. Для цього можуть організовуватися обговорення на виробничих нарадах, робочих зборах.
Керівник зобов'язаний врахувати і вплив якісних чинників, не охоплених математичною моделлю (престиж керівника і організації, сприйняття рішень підлеглими, час).
В даній технологічній моделі не акцентується увага на етапах організації і контролю виконання рішення, як саме собою розуміючих і не вимагаючих глибоких наукових опрацьовувань.
Процес управління реалізується через управлінські рішення, підготовку яких умовно можна назвати технологією розробки (прийняття) рішень. Вона є сукупністю дій, що послідовно повторюються і складаються з окремих етапів, процедур, операцій.
Вибір методу рішення проблеми впливає на перелік етапів і процедур технологічного процесу пошуку рішення. Так, з позиції системотехніки (науки про способи прийняття рішень в людино-машинних системах) етапи рішення проблеми включають:
- уточнення задачі і вибір цілей;
- перелік або винахід альтернатив;
- аналіз альтернатив;
- вибір якнайкращого рішення;
- надання результатів.
При використовуванні методів дослідження операцій і системного аналізу як наукових методів рішення задач поетапно визначаються:
- ціль, сукупність цілей;
- альтернативні засоби досягнення мети;
- ресурси;
- побудова логічної і математичної моделей, що взаємопов'язують цілі, альтернативні засоби, чинники навколишнього середовища і ресурси;
- критерії вибору альтернатив.
Збіг етапів і процедур в приведених технологіях пояснюється тим, що дослідження операцій і системний аналіз складають методологічну основу системотехніки.
У вітчизняній літературі запропоновано „типовий” процес розробки рішень, орієнтований на використання наукових методів, який включає наступні етапи:
І - попереднє формулювання задачі;
II - вибір критерію оцінки ефективності рішення;
III - збір даних для уточнення поставленої задачі і точну постановку задачі;
IV - розробку можливих варіантів рішення задачі;
V - складання математичних моделей.
Постійні зміни в господарській діяльності підприємства вимагають у відповідь реакції в суб'єкті управління, розробки найрізноманітніших управлінських рішень.


 

You have no rights to post comments