Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Тема 2. Загально-організаційні аспекти розробки рішень ТПУР МО-41з

Тема 2. Загально-організаційні аспекти розробки рішень ТПУР МО-41з
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Тема 2. Загально-організаційні аспекти розробки рішень

Особливості в організації розробки рішень з'являються залежно від ряду чинників: ієрархічного рівня в системі управління підприємства (ділянка, бригада, цех, підприємство, об'єднання, міністерство); типу вирішуваних задач (новаторські, рутинні, оперативні, перспективні, визначені, ризиковані і т. д.); використаних методів розробки рішення; ступені використання технічних засобів, математичного апарату та інших.
Теорія ухвалення рішень орієнтується на розробку і пошук оптимальних результатів по достатньо складних проблемах, із значною кількістю зв'язків та залежностей, обмежень і варіантів рішень. Методологічною базою вирішення подібних проблем виступає системний підхід, що припускає певну логіку дій. По суті, він є основою вивчення і впорядкування даної проблеми для подальшого вирішення, як з використанням економіко-математичних методів і обчислювальної техніки, так і в ручному режимі роботи.
Є сенс  на деяких характеристиках системного підходу (аналізу) зупинитися більш докладно.
В 60-ті роки XX в. намітився новий підхід до постановки і рішення задач управління, який отримав назву системного. Це відбулося на тлі зміни умов  господарської діяльності яка радикально змінилася: збільшились масштаби і складності керованих систем, підвищились вимог щодо якості управлінських рішень, отримала подальший розвиток загальна теорія управління (кібернетика), з’явилися можливості використання обчислювальної техніки (комп’ютери).
Відомо, що принципова особливість системного підходу полягає в тому, що об'єкт управління розглядається як складна система з багаторівневими внутрішньо-системними зв'язками між її окремими елементами і зовнішніми зв'язками відносно інших систем.
Перевагою  системного підходу над іншими методами є можливість обліку невизначеності поведінки елементів і системи в цілому, а також забезпечення узгодженості множини цілей при ухваленні рішення, зокрема, цілей елементів підсистем із загальними цілями організації (наприклад, цілей заводу і цехів, ділянок).
В межах системного підходу з'явилися поняття „велика” або „над - велика” система, підкреслюючи різноманіття впливаючих чинників і самі масштаби вирішуваних задач. Так, в будівництві крупного заводу задіяні десятки підприємств-суміжників, виконуються сотні і тисячі окремих робіт-операцій, зв'язаних між собою: технологією, ресурсами, природними умовами, фінансовими, законодавчими положеннями. При здійсненні подібних проектів традиційні методи планування і управління неефективні.
Ціль системного аналізу полягає в з'ясуванні реальних цілей ухвалення рішення, можливих варіантів досягнення цих цілей, встановленні умов появи проблеми, обмежень і наслідків рішення. Логічний системний аналіз доповнюється математичним аналізом системи.
Характерними ознаками системного аналізу є наступні:
- рішення ухвалюються, як правило, щодо окремих елементів системи, тому необхідно ураховувати взаємозв'язок елемента з іншими і загальну ціль системи (тобто реалізовувати системний підхід);
- аналіз здійснюється за принципом - від загального до частинного, спочатку для всього комплексу проблем, а далі для окремих складових;
- першорядне значення мають такі чинники, як час, вартість, якість роботи;
- нерідко дані аналізу орієнтують на вибір відповідного рішення;
- по відношенню до логічних міркувань системний аналіз є допоміжним елементом;
- системний аналіз дозволяє виділити області, де більш притаманні логіко-інтуїтивні підходи і визначити значення кожного з можливих варіантів рішення;
- використовування ЕОМ необов'язково, вони застосовуються в окремих випадках як технічні засоби.
Серед фахівців відношення до системного аналізу двояке: є прихильники математики в системному аналізі (тобто описи системи відбуваються за допомогою формальних засобів) і прихильники логіко-інтуїтивного системного аналізу. Очевидь, істина, як завжди, знаходиться посередині.
Як метод ухвалення рішень системний аналіз має і недоліки. Зокрема: можливості його обмежені, оскільки завжди є вірогідність неповноти аналізу через неможливість врахувати всі сторони проблеми; поки не існує методів вимірювання впливу соціально-політичних і моральних чинників, хоча вони ураховуються; визначення ефективності рішень носить значною мірою орієнтуючий характер (вказуючи на правильний напрям дій); неможливість запропонувати точний прогноз розвитку подій, що пов'язано з необхідністю розрахунку декількох варіантів з визначенням комплексу дій по кожному з них. Проте, безперечні переваги даного підходу зробили його досить поширеним.
Порівняємо деякі характеристики традиційного економічного і системного аналізу. 
Щоб використовувати методологію системного аналізу при розробці рішення, необхідно заздалегідь отримати чітке уявлення про підприємство:
- структурна побудова підприємства і система зв'язків між підрозділами;
- ресурсне забезпечення підприємства;
- характер зовнішнього середовища і її взаємодія з підприємством;
- характеристика управляючої підсистеми підприємства (апарату управління);
- джерело саморозвитку, самоорганізації підприємства.
Досягнення поставленої мети майже завжди можна забезпечити, використовуючи ресурси різними засобами. Ці засоби корисно оцінити і порівняти між собою. Початковим етапом для цього вважається: перш за все світогляд ЛПР, знання вимог економічних законів, політичних цілей, прийнятих в суспільстві, стратегії розвитку підприємства.  В цьому сенсі корисно  оволодіння методами дослідження операцій.
Дослідження операцій (ДО) окремі автори розглядають як додаток сучасної науки до рішення складних задач, що виникають при управлінні великими і складними об'єктами (системами людей, машин, матеріалів, грошових коштів у сфері виробництва, комерції, державного управління, оборони).
Специфіка даної групи методів полягає в тому, що в розробку науково обґрунтованої моделі системи включають оцінку таких чинників, як вибір і ризик. Це дає можливість визначати і порівнювати наслідки різних рішень, стратегій і способів регулювання.
Назва даної групи методів (дослідження операцій) запозичена з військової області, де вперше вони і були використані. Дана назва не віддзеркалює в достатній мірі суті процесу і тому не визнається вдалою. Проте, як і системний аналіз, вона широко поширена у вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці.
Застосування математичних методів дозволяє здійснювати глибокий кількісний аналіз явищ і процесів, який неможливо провести без обчислювальної техніки. ЕММ і ЕОМ - необхідні атрибути дослідження операцій, що і відрізняє дану групу від системного аналізу. Нагадаємо для порівняння - останній виступає як методологія з'ясування і впорядкування проблем, безвідносне застосування математики і ЕОМ, що значною мірою враховують вплив якісних чинників і інтуїтивний підхід в розробці рішень. Проте при розробці рішень кількісні методи не можуть бути вичерпними, зокрема для стратегічних вирішень. Реальні системи включають основоположний компонент - людей, тому кількісний аналіз завжди повинен доповнюватися обліком впливу соціально-психологічних чинників (моралі, традицій, звички).
При використовуванні методів дослідження операцій необхідно враховувати наступне:
1. Будь-яке рішення оцінюється з позиції системного підходу, тобто попереднього виявлення всіх істотних взаємозв'язків і визначення їх впливу на поведінку організації як єдиного цілого. Такий підхід розширює і доповнює уявлення про проблему, її первинне формулювання.
2. Дослідження повинне проводитися групою фахівців з різних областей (математиків, економістів, соціологів, юристів і ін.), що дозволяє розглянути проблему з різних точок зору і виявити якнайкращу комбінацію підходів для вирішення задачі. При цьому рекомендується проводити попередню експериментальну перевірку окремих підходів у різних напрямах (технологічну, економічну, соціальну і ін.). Наприклад, проблему підвищення продуктивності праці можуть розглядати з різних точок зору:
інженер-технолог - як вдосконалення технології, інженер-організатор - як поліпшення організації праці, економіст - як створення кращої системи матеріальної зацікавленості, соціолог і психолог - як необхідність поліпшення соціально-психологічного, мотиваційного клімату в колективі і т.д. В цих умовах найкращим буде комплексний підхід, і це повинно бути враховано при розробці рішення.
3. Використовувати дослідження операцій (зокрема, один з її методів - імітаційне моделювання) доцільно при неможливості проведення експериментальних робіт, великої їх дорожнечі і значних витратах часу. В таких випадках для вивчення людино-машинних систем і проведення символічних експериментів розробляється математична модель із певних компонентів.
Визначення теорії дослідження операцій як науки у значній мірі можна відносити до недалекого майбутнього. В сучасних умовах, враховуючи можливості прикладної математики, ця наука має схил більше до кількісного обґрунтування напрямків побудови і здійснення операційної дії, ніж до процедур їх остаточного вибору. Помітимо при цьому, що під вибором розуміється визначення засобу дій, що гарантують позитивний (в заданому значенні) результат операції.
Наведемо деякі з основних понять, що присутні в загальній теорії дослідження операцій.
Операція - це сукупність закономірно обумовлених дій, здійснюваних колективом виконавців (або виконавцем), за наперед визначеним планом при наяві керівництва і спрямованих на досягнення певної мети. Від цілі яка визначена і залежатиме вибір необхідного засобу дій.
Під ціллю операції будемо розуміти наперед запланований результат, який може бути досягнутий за допомогою різноманітних дій і засобів.
Управління операцією - з погляду кібернетики це процес підвищення ступеню її організованості (впорядкованості) для досягнення наміченої мети ефективним засобом.
Математична модель задачі - це спеціальна логічна конструкція, що цілеспрямовано описує в термінах математичної теорії об'єктивний процес або явище, що лежить в основі конкретної задачі. Процес рішення такої моделі є своєрідним аналогом розумового процесу фахівця, що ухвалює рішення.
Процедура моделювання передбачає  строгі логічні правила здійснення моделювання стосовно будь-яких ситуацій і будь-якими математичними засобами. Процес моделювання передбачає визначення лише одного варіанту рішення.
Оптимізація - це вибір кращого варіанту рішення. При оптимізації навіть нескладних задач вимагається перебрати тисячі або мільйони варіантів рішень у визначений час. Особливо важливе значення при цьому має розробка критеріїв ефективного пошуку оптимуму, що звужують область пошуку до мінімального набору варіантів рішень, близьких до оптимального.
Помітимо при цьому, що оптимальне - не значить правильне рішення. До досягнення мети, як наголошувалося, можна прийти на підставі різних засобів-рішень. Правильних рішень для конкретної ситуації може бути декілька, а оптимальне - одне. Причому воно носить розрахунковий характер і має кількісний вираз. Суб'єктивні оцінки типу "добрий план", "малі витрати" не підходять. Щоб ухвалити оптимальне рішення, необхідно із сукупності показників, що характеризують ситуацію, вибрати найважливіший. Потім прийняти такий варіант рішення, при якому даний показник набуває найкращий кількісний вираз (наприклад, максимум прибутку або мінімум витрат часу - залежно від поставленої задачі). Задачі  пошуку оптимальних рішень, як правило,  працемісткі і вимагають застосування економіко-математичних методів і ЕОМ. Як правило, оптимальні рішення дозволяють досягати мети за умов мінімальних витрат трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Теоретичні аспекти метода пошуку оптимальних рішень розглядаються у відповідних розділах класичної математики. До застосування ЕОМ практичне використання математичних методів при пошуку оптимальних рішень було обмежено. Додамо, що за браком відповідного інструментарію у вигляді ЕОМ  і відсутності моделі знаходження реальних оптимальних рішень практично неможливе.
Процедури пошуку оптимальних рішень передбачає перш за все необхідність визначити критерії оптимальності. Ними можуть бути: собівартість продукції, продуктивність праці, витрати сировини, темпи зростання виробництва, забезпеченість ресурсами, витрати виробництва і ін. Ефективне управління забезпечує максимальне або мінімальне (або близьке до них) значення критерію ефективності. Величина критерію залежить від ряду параметрів. В процесі управління параметри змінюються, враховуються наявні обмеження і забезпечується необхідне значення критерію ефективності.
Математичні моделі об'єктів або процесів управління - це рівняння, що зв'язують критерій ефективності і керовані параметри, враховуючи при цьому існуючі обмеження. Оцінка рішення на практиці  проводиться іноді з різних точок зору, враховується багато  чинників. В таких ситуаціях моделі оптимізації рішень створюються одночасно за декількома критеріями. В подібних випадках вводиться принцип оптимальності рішення. Принцип оптимальності в моделях погодження рішень жорстко не фіксується (оскільки навіть в одній ситуації оптимальність може розумітися по-різному).


 

You have no rights to post comments