Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... ИСвМ. Короткий термінологічний словник

ИСвМ. Короткий термінологічний словник
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Короткий термінологічний словник

Автоматизація управління (Computer Aided Controlling) - комплекс технічних, організаційних, економічних дій і заходів, реалізація яких забезпечує зниження або виключення особистої участі людини у здійсненні процесу управління. По суті - це впровадження нової технології оброблення інформації з застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки, створенням автоматизованої системи управління.
Автоматизована інтелектуально-інформаційна технологія - автоматизована інформаційна технологія, що з'єднує в ціле бази знань, засоби і процедури представлення знань, які автоматизують процес, тобто з'єднує в ціле одержання і генерацію знань.
Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) - цілісна технологічна система, що забезпечує цілеспрямовані створення, передавання, збереження і відображення інформаційного продукту з найменшими витратами і відповідно до закономірностей того соціального середовища, де ця технологія впроваджена.
Автоматизоване робоче місце (АРМ) - програмно-технічний комплекс автоматизованої системи, призначений для автоматизації певного виду діяльності (АРМ технолога, АРМ бухгалтера, АРМ конструктора та ін.).
Автоматичне проектування (АП) - проектування за допомогою технічних і програмних засобів без участі людини.
Агрегат даних - сукупність елементів даних у записі.
Адекватність моделі - властивість моделі, згідно з якою потреби її повноти, точності та правильності забезпечено не загалом, а лише в межах, необхідних для досягнення мети. Модель, за допомогою якої досягається мета, називається адекватною меті.
Адміністративна система підтримки прийняття рішень (АСППР) - розробляється для безпосереднього використання керівниками верхнього ешелону управління. Повинна надавати вільний доступ до поточної інформації щодо статусу організації й враховувати основні чинники успіху керівника.
Адміністратор бази даних - особа, яка володіє інформацією про дані певної організації та наділена особливими повноваженнями в управлінні ними.
Адміністрування бази даних - виконання функцій визначення, організації, керування і захисту даних у конкретній базі.
Алгоритм - формальна процедура, що гарантує здобуття оптимального або коректного розв'язання задачі.
Аналіз даних - дослідження даних у реальній або проектованій системі.
Аналіз рішень (АР) - зведення складних проблем до більш простих з керованими компонентами задач. Забезпечує методологію структуризації ситуацій, пов'язаних з прийняттям рішень.
База даних (БД) - 1) об'єктивна форма представлення й організації сукупності даних (статей, розрахунків і т. ін.), систематизованих так, щоб ці дані могли бути знайдені та оброблені за допомогою ЕОМ; 2) сукупність взаємозалежних даних, що характеризуються можливістю використання їх для багатьох додатків, можливістю одержання і модифікації необхідної інформації, мінімальною надмірністю інформації, а також загальним керованим способом пошуку.
База даних аналітична - база даних, яка містить інформацію, одержувану з інших баз даних у формі підсумкової інформації, що становить найбільший інтерес для користувача або групи користувачів.
База даних багатовимірна - база даних, що підтримує багатовимірну модель даних на концептуальному рівні та призначена для інтерактивного аналітичного оброблення агрегованих історичних і прогнозованих даних. Використовується в підсистемах з OLAP (Оп-Line analitical processing) - оперативним аналітичним обробленням даних.
База знань (БЗ) - центральна частина експертної системи, в якій зберігаються факти і правила для виведення нових фактів.
Безпечність бази даних - спроектована властивість бази даних, яка забезпечує їх захист від навмисного або ненавмисного доступу, модифікації чи руйнування.
Вітрина даних - тематична база даних, що містить інформацію щодо окремих аспектів діяльності організації. Здебільшого це тематичні підмножини заздалегідь агрегованих даних, які цікавлять певну групу користувачів. Займає значно менше місця, ніж база даних усієї організації.
Декомпозиція (decomposition) - операція поділу цілого на частини зі збереженням ознаки підпорядкування, приналежності. Декомпозиція системи є поділом її на частини, що мотивується не намаганням виділити незмінні великі частини, а зручністю певних операцій з системою. Як правило, декомпозиція здійснюється на основі аналізу функцій. Тому вона спрямована на спрощення роботи з системою і не обов'язково є об'єктивним поділом
Дерево цілей - модель у вигляді зв'язного графа, вершини якого інтерпретуються як елементи (цілі, підцілі, ресурси) дерева, а ребра графа - як зв'язки між ними. Особливістю його є те, що одна й та сама вершина нижчого рівня ієрархії може бути одночасно підпорядкована двом або кільком вершинам вищого рівня.
Деревоподібна (ієрархічна) структура - структура даних, які є частково впорядкованою множиною, що передбачає лише один елемент цієї множини, який не має попереднього елемента, а решта елементів мають лише один попередній елемент.
Документальна ІС - система, в якій об'єктом зберігання та оброблення є власне документи.
Дослідження рішень (ДР) - метод, центральним моментом якого є процес прийняття рішень і особа, що приймає рішення.
Експертна система (ЕС) - прикладна система штучного інтелекту, що включає базу знань і механізм виведення та дає змогу за правилами і наданими користувачем фактами розпізнати ситуацію, встановити діагноз або дати рекомендацію для вибору дій.
Експертні методи - методи системного аналізу, в яких для виконання конкретних неформалізованих операцій використовують знання, досвід, інтуїцію, винахідливість, інтелект експертів у потрібній сфері. Реалізуються як комплекс логічних і математичних процедур, спрямованих на здобуття від спеціалістів-експертів інформації, а також її аналіз й узагальнення з метою вибору раціональних рішень.
Ефективність - загальна властивість системи, що характеризує рівень (ступінь) її пристосованості до виконання поставлених завдань.
Життєвий цикл системи (system life cycle) - весь період її існування від початку розроблення до завершення використання.
Задача - проблемна ситуація, в якій визначено вихідні об'єкти, їхні властивості, зв'язки та зазначено, які об'єкти мають бути одержані й/або які властивості вони повинні мати та/або, як ці об'єкти мають бути зв'язані.
Інженер знань - особа, яка проектує або створює експертну систему, спеціаліст з інформатики, який має досвід використання методів штучного інтелекту.
Інтерфейс користувача - частина програми, що відповідає за діалог із користувачем і може мати форму природномовної системи (для інтелектуальних баз даних та експертних систем).
Інтерфейс, дружній до користувача - властивість, що забезпечує комфортне робоче середовище при взаємодії користувача з інформаційною системою.
Інформаційна технологія (ІТ) - методи оброблення та організаційно-управлінські концепції її формування і споживання інформації, а також сукупність усіх видів інформаційної техніки; єдність процедур щодо збирання, накопичення, зберігання, оброблення та передавання даних із застосуванням певного комплексу технічних засобів.
Інформаційне забезпечення (ІЗ) - сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем документації, а також масивів інформації, що використовуються в автоматизованій інформаційній системі.
Інформація - 1) повідомлення про що-небудь в усній формі; 2) знання про предмети, факти, поняття тощо проблемної сфери, якими обмінюються користувачі системи оброблення даних.
Інформаційна система (ІС) - система, що організує пам'ять і маніпулювання інформацією про проблемну сферу.
Колективні системи підтримки прийняття рішень (КСППР) - системи об'єднують комунікації , обчислення і технологію підтримки рішень з метою допомоги колективу користувачів розв'язати набір відносно неструктурованих задач.
Концептуальне проектування системи - визначення логічних аспектів організації системи, процесів, а також потоку інформації, що проходить через систему.
Машинна інформаційна база автоматизованої системи (internal information base of automated system) - частина інформаційної бази автоматизованої системи, що є сукупністю використовуваних у ній носіїв даних.
Метод Дельфі (delfi's method) - метод вирішення складних проблем групою експертів, що характеризується їх опитуванням кілька турів та використанням зворотного зв'язку шляхом ознайомлення експертів з результатами попереднього туру опитування і врахування цих результатів при оцінюванні значущості суджень експертів. Для його здійснення запрошуються експерти однієї спеціальності. Метод потребує попереднього ознайомлення експертів з наявною ситуацією за допомогою певної моделі. Спеціалісти оцінюють структуру моделі та повідомляють про свої судження щодо неврахованих зв'язків і параметрів. Для цього використовують анкети.
Метод сценаріїв (script method) - упорядковування проблеми, одержання інформації про взаємозв'язки проблеми і можливі шляхи її розвитку на основі побудови сценарію групою висококваліфікованих спеціалістів.
Мова адміністрування бази даних - штучна мова для опису дій, пов'язаних з адмініструванням бази даних.
Мова керування розміщенням на зовнішніх носіях - мова, призначена для специфікації фізичного розміщення та організації даних.
Мова маніпулювання даними - штучна мова для опису процесів маніпулювання даними.
Мова опису даних - штучна мова для опису даних та їх взаємозв'язків у базі даних.
Мовна система (МС) - забезпечує комунікацію між користувачем і усіма компонентами комп'ютерної системи.
Модель - штучно створений об'єкт (реальний, ідеальний), аналогічний (подібний) досліджуваному об'єкту, що відображає і відтворює у спрощеному вигляді структуру, зв'язки та взаємозв'язки між елементами досліджуваного об'єкта, полегшуючи процес одержання інформації про нього.
Модель структури системи - модель, що відображає всі відношення (зв'язки) між елементами системи.
Моделювання - вид творчої діяльності людини, що містить: конструювання моделі на підставі попереднього вивчення об'єкта і виділення його основних характеристик; експериментальний та теоретичний аналіз моделі; зіставлення результатів з даними про об'єкт; корекція моделі; її використання в пізнавальному, творчому або виробничому процесах.
Оболонка експертної системи - набір обчислювальних інструментів, які мають у своєму складі засоби для програмування експертних систем. Містить "порожню" базу даних і готовий механізм виведення.
Особа, що приймає рішення (ОПР) - людина, яка фактично здійснює вибір найкращого варіанта дій.
Підсистема - частина системи, що вивчається або досліджується самостійно. Є більшим компонентом, ніж окремий елемент системи, але меншим, ніж система загалом. Будучи наділеною властивостями системи, має власну локальну мету функціонування.
Підтримка системи (system support) - організаційне, інформаційне, програмне, технічне та інші види забезпечення системи, потрібні для її використання і вдосконалення.
Подільність системи (system division) - властивість системи, яка передбачає, що її можна поділити на окремі частини - підсистеми або модулі.
Правове забезпечення (legal support) - сукупність правових норм, що регламентують правові відносини при функціонуванні автоматизованої інформаційної системи та її юридичний статус.
Проблема - ситуація, яка має наявний і бажаний стани, кожен з яких містить набір об'єктів, властивостей та зв'язків, об'єднаних у процес. Проблеми поділяють на кількісні, якісні, слабоструктуровані та змішані.
Проект (project) - результат проектування, що є формалізованим інформаційним об'єктом та моделлю розроблюваного матеріального чи інформаційного об'єкта.
Проектування інформаційної системи (ІС) - процес, спрямований на вдосконалення економічної інформації системи об'єкта управління (ОУ), що передбачає створення та впровадження комплексного розв'язання економічних задач із застосуванням сучасних електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і технічних засобів управління об'єктом.
Процес (process) - послідовність станів системи, що відповідає впорядкованій зміні конкретного параметра, який визначає характерні властивості системи.
Процес впровадження (ПВ) - момент реалізації системи, який виникає одразу ж після створення СППР.
Реальний час (real time) - час, що збігається з фактичним часом перебігу фізичного процесу. Стосовно режиму оброблення даних це означає, що потрібні розрахунки виконуються під час фактичного перебігу відповідного, фізичного процесу так, що результати обчислень можна використовувати для керування цим процесом. Стосовно прикладних програм це значить, що в них відповідь на інформацію, яка вводиться, формується досить швидко, так що вона може впливати на подальше введення даних (діалоговий режим).
Розвиток (evolution) - здатність системи змінювати свій склад і структуру в процесі функціонування.
Розподілена база даних - база даних, фізично розподілена на дві або більше комп'ютерні системи.
Система (system) - сукупність елементів, зв'язки між якими з'єднують їх у структуру; об'єктивно існуючий комплекс процесів і явищ, а також зв'язків. Основні особливості систем: цілісність, відносна відокремленість від навколишнього середовища, наявність зв'язків з ним, наявність частин і зв'язків між ними (структурованість), підпорядкованість всієї системи конкретній меті.
Система автоматизованого проектування - організаційно-технічна система, яка складається з комплексу засобів автоматизації проектування і взаємодіє з підрозділами проектної організації, виконуючи автоматизоване проектування.
Система збирання даних (data acquisition (collection) - найпростіша система, призначена для передачі інформації від абонентських систем до процесора.
Система колективного користування - універсальна система, орієнтована на інтерактивний режим роботи віддалених користувачів.
Система обробки проблем (СОП) - механізм, що пов'язує мовну систему і систему знань.
Система оброблення даних - система, що складається із сукупності технічних і програмних засобів, які забезпечують оброблення даних, а також обслуговуючого персоналу.
Система підтримання прийняття рішень (СППР) - інтерактивна прикладна система, що забезпечує кінцевим користувачам, які приймають рішення, легкий та зручний доступ до даних і моделей з метою прийняття рішень у погано структурованих та неструктурованих ситуаціях у різних сферах людської діяльності.
Система проектування - складна організаційно-технічна система, що включає комплекс методичних матеріалів, програм, алгоритмів, технічних засобів, які регламентують організацію проектних робіт і забезпечують комплексне застосування ЕОМ на всіх стадіях та етапах створення проекту іС.
Система управління базами даних (СУБД) - система, що керує процесом збору інформації. Сукупність програмних і мовних засобів, що забезпечують управління базами даних.
Система управління базами моделей (СУБМ) - один із компонентів архітектури універсальної СППР. Забезпечують користувачам широкий набір моделей і дають змогу проводити гнучкий доступ, оновлення і заміну бази моделей.
Системний аналіз (СА) - сукупність наукових і практичних методів вирішення різноманітних проблем, що виникають у всіх сферах цілеспрямованої діяльності суспільства, на основі системного підходу та подання об'єкта дослідження у вигляді системи.
Складність (complexity) - властивість явища (об'єкта, процесу, системи), що проявляється в несподіваності, непередбачуваності, незрозумілості, випадковості, "антиінтуїтивності" його поведінки. Виникає внаслідок непростої взаємодії великої кількості об'єктів, поведінка одного або кількох об'єктів впливає на поведінку інших.
Сховище даних - база даних, що є сукупністю предметно-орієнтованих, інтегрованих, статичних і таких, які підтримують хронологію наборів даних, організованих з метою підтримання управління і які є єдиним джерелом вірогідної інформації, необхідної для оперативного аналізу та прийняття рішень (концепція Білла інмона).
Транзакція (transaction) - вхідне повідомлення, що належить до наявного файла. Описує подію, яка зумовлює або формування нового запису файла, або зміну чи вилучення наявного запису. Транзакція в мережному середовищі обчислень (розподілена транзакція) - логічна одиниця роботи, а також одиниця відновлення, паралелізму і цілісності.
Узгодженість бази даних (database consensusness) - проектована властивість бази даних, що забезпечує видачу однакової відповіді на один і той самий запит усім користувачам системи оброблення даних.
Управління (direction) - процес організації цілеспрямованого діяння на об'єкт (систему), внаслідок якого він переходить у потрібний цільовий стан.
Фрейм - особливі пізнавальні структури, що дають цілісне уявлення про явища та їхні типи. Містять у собі ім'я фрейму, ім'я слота, значення слота і процедуру.
Числення рішень (ЧР) - набір процедур для обробки як даних, так і суджень, що базуються на моделях.


 

You have no rights to post comments