Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація маркетингових стратегій

Класифікація маркетингових стратегій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація маркетингових стратегій

Конкурентні стратегії (Ф. Котлер):
1. Стратегія лідера. (Підприємство, яке займає домінуючі позиції на ринках.) В основі стратегії – захист своїх позицій на ринку.
Альтернативи стратегії лідера:
а) розширення ринку (первинного попиту) за рахунок:
• знаходження нових способів використання товару;
• збільшення інтенсивності використання товару;
• приваблення нових користувачів;
б) захист своєї частки ринку за рахунок:
• позиційної оборони (пасивний захист своїх товарів);
• флангової оборони (захист і вдосконалення найслабкіших місць у товарах підприємства);
• упереджуючої оборони (постійне підтримання високої конкурентоспроможності товарів);
• контратак (цінових війн);
• мобільного захисту (розширення і диверсифікація ринків);
• демаркетингу (скорочення ринку);
в) збільшення частки ринку.
2. Стратегії претендентів на лідерство (підприємств, які займають другі чи треті місця в галузі). В основі стратегії – атака на позиції лідера.
Альтернативи стратегії претендентів на лідерство:
• флангова атака (концентрація зусиль проти слабких позицій лідера);
• фронтальна атака (концентрований удар по найміцніших позиціях лідера);
• спроба оточення (наступ на всіх можливих напрямах);
• обхідний маневр (наступ на ресурсні ринки фірми-лідера);
• партизанська війна (невеликі атаки на всі ринкові позиції лідера).
Конкретні дії підприємств, які претендують на лідерство, можуть виражатися в політиці знижок, пропонуванні найбільш дешевих або престижних товарів, розширенні асортименту продукції, інновації, підвищенні рівня обслуговування, зниженні витрат на виробництво, інтенсифікації реклами тощо.
3. Стратегія прямуючих за лідером. Ґрунтується на співпраці з лідерами ринку та поведінці, яка мала б викликати негативну реакцію конкурентів. Як правило, такі підприємства намагаються копіювати поведінку лідера.
4. Стратегія спеціаліста, її головна ідея – концентрація уваги (спеціалізація) підприємства на одній чи кількох нішах ринку, які не є цікавими для великих підприємств чи фірм. Розрізняють спеціалізацію на групах кінцевих споживачів, вертикалі (на якійсь стадії технологічного процесу виробництва), залежно від розмірів споживання продукції якоюсь групою споживачів, географічну, продуктову тощо.
Класифікація маркетингових стратегій за Р. Майлзом та П. Сноу (США)
1. Стратегія підприємств-захисників – надання споживачам відносно стабільного набору продуктів (послуг) на існуючих добре вивчених і стабільних ринках; намагання бути кращими у своїй сфері діяльності. Для таких фірм характерне повільне зростання, жорсткий внутрішній контроль, орієнтація на збільшення продуктивності, зменшення собівартості.
2. Стратегія фірм-дослідників – пошук нових продуктів і ринкових можливостей. Для таких фірм характерний підприємницький, новаторський стиль роботи, відстежування і реагування на широкий спектр різноманітних сигналів з навколишнього середовища.

Рис. 2. Модель розроблення стратегічного плану маркетингу за принципом "згори вниз"
3. Стратегія фірм-аналізаторів – збалансоване поєднання стратегій фірм-захисників і дослідників. Такі фірми намагаються зберегти баланс ринків та продуктів, які є стабільними з погляду віддачі, що може бути використане для інших продуктів чи ринків.
4. Стратегія реагуючих фірм – реакція на окремі події в бізнес-середовищі; відсутність визначеної лінії поведінки.
Процес маркетингового стратегічного планування здійснюється відповідно до існуючих типів алгоритмів (моделей) (рисунки 2,3).

Рис. 3. Модель розроблення стратегічного плану маркетингу, як частини стратегічного плану підприємства
Класифікація і характеристики підприємницьких стратегій за П. Друкером
1. «Уриваюся першим і наношу масований удар»
Націлює підприємця на створення абсолютно нових, таких, що раніше не існували, ринків чи процесів, на постановку амбіційних цілей і завдяки цьому захоплення стійких домінуючих позицій.
Стратегією передбачається проведення попереднього детального аналізу, визначення єдиної, чітко окресленої мети, на якій будуть концентруватися всі зусилля значних і постійних інвестицій, що мають забезпечити втримання позиції лідерства, постійного пошуку нових споживачів і галузей використання товару, своєчасного елімінування морально застарілих марок, поступового зниження цін.
Ця стратегія найризикованіша серед інших. Однак її успішне використання може принести колосальні результати.
2. «Нападати швидко і зненацька», у тому числі:
а) стратегія творчої імітації;
б) стратегія підприємницького дзюдо.
Стратегія творчої імітації базується на роботі підприємця з нововведеннями, які вже пропонувалися ринку іншими, але не були доведені до рівня, достатнього для комерційної реалізації, або не розкрили свого потенціалу. По суті, це вдосконалення і розміщення на ринку нововведень, які були запропоновані раніше іншими.
Ця стратегія значно менше ризикована, ніж попередня, оскільки тут мова йде про пропозицію товарів, які вже знайшли своїх споживачів.
Використання стратегії творчої імітації потребує швидко зростаючих ринків, чіткого визначення перспективних нововведень. Вона найпридатніша для масштабної і важливої продукції, процесів чи послуг.
Стратегія підприємницького дзюдо це уникнення звичок, пошук оригінальних рішень стосовно продуктів чи ринків. ; Найшкідливішими звичками у підприємницькій діяльності є:
• зневага до нових рішень, які не були опрацьовані чи прийняті;
• орієнтація тільки на ті частини ринку, які пропонують найвищі прибутки;
• віра в якість продукції як самоціль, а не те, що має принести конкретну користь споживачу;
• схильність до високих цін;
• орієнтування на максималізацію, а не на оптимізацію продуктів, послуг чи процесів.
Стратегія підприємницького дзюдо спрямована, в основному, на захоплення плацдармів, які не зайняті або погано захищені лідером.
Стратегія може спрацювати тоді, коли лідери:
по-перше, не звертають увагу на власні успіхи та невдачі;
по-друге, не приділяють уваги політиці оптимізації;
по-третє, не реагують на інтенсивні зміни в галузі чи на ринку.
Стратегія підприємницького дзюдо завжди орієнтується на ринок і керується ринковою кон'юнктурою, її основна ідея – найти слабке місце конкурента, гнучко використати силу противника проти нього самого.
3. Стратегія «економічних ніш»
Її мета – досягнення монопольної позиції на невеликій частині ринку, уникнення небажаної реакції конкурентів. Існують такі три види стратегії екологічних ніш.
А) Стратегія «застави»
Використовується в маркетингу товарів, які є важливою ланкою (частиною) якогось технологічного процесу, але ринок яких незначний, «нецікавий» для великих підприємств.
Б) Спеціалізована кваліфікація
Використовується невеликими підприємствами, які спеціалізуються як товаровиробники і постачальники комплектуючих деталей чи виробів для великих, як правило, машинобудівних підприємств.
В) Спеціалізований ринок
Використовується підприємствами, які спеціалізуються на групі споживачів. Недостатньо великого розміру, щоб привернути увагу лідерів ринку.
4. Стратегія можливих цінностей і характеристик
Націлена на те, щоб перетворити існуючі продукти чи послуги в щось нове, наділити їх новими властивостями. Вона змінює їх корисність, цінність, економічні характеристики. Усі різновиди цієї стратегії «створюють» нового споживача.
А) Стратегія створення споживчої корисності
Орієнтує на модифікацію існуючого товару чи послуги з метою найкращого забезпечення потреб споживачів відповідно до їх власного розуміння своїх проблем.
Б) Стратегія ціноутворення
Передбачає формування ціни не на конкретний фізичний продукт, який пропонується для продажу, а на ту послугу, яку він надає споживачеві.
В) Стратегія реальних можливостей споживача Ураховує те, що споживач діє розумно і раціонально, виходячи із власних можливостей (купівельної спроможності, кваліфікації тощо). Звідси, товари чи послуги, які пропонуються ринку, мають бути пристосовані до реальних можливостей споживачів.
Г) Стратегія «цінностей» для споживача
Пропонування споживачеві не продукту, а цінності, яку він собою являє.
Вихідним моментом стратегічного планування маркетингу є стратегічний аналіз. Його об'єктом є ринок підприємства та економічні умови діяльності, а предметом – визначення можливостей підприємства зайняти (утримати, розширити) своє місце на ринку.


 

You have no rights to post comments