Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Система управління якістю товару

Система управління якістю товару
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система управління якістю товару


Особливістю товару, як всього того що в змозі задовольнити нестатки споживача є те, що в незалежності від рівня відчутності придбання, купується послуга. Наприклад, купуючи автомобіль, забезпечуємо себе транспортною послугою. Тобто, включення послуг у визначення товару цілком логічно при умові розподілу їх на матеріальні товари і товари-послуги.
Перш за все, перед виводом товару на ринок є не механічне присвоєння марочної назви товару для забезпечення ліпшої орієнтації покупця на ринку, а надання певних цінностей, які б відрізняли товари. В цьому разі підприємство приділяє значну увагу структурі асортименту товарів і товарній номенклатурі компанії.
Товарним асортиментом (product line) називають групу продуктів тісно пов'язану між собою на основі їх функцій і надання споживачу переваг.
Товарна ж номенклатура це сукупність всіх видів продукту, які підприємство пропонує ринку.
Товарний асортимент (портфоліо, продуктовий мікс) — це сукупність товарної продукції підприємства за показниками:
-    ширини товарного асортименту — це кількість продуктових ліній;
-    глибини товарного асортименту — це кількість виробів в одній продуктовій лінії;
-    сполучення — це поєднання можливостей різних продуктових ліній;
-    висоти — це середня ціна, що склалася в певній продуктовій лінії. Управління означає вміння втілювати свої можливості у вироби із значною споживчою цінністю.
Рішення по розвитку товарного асортименту залежить від:
-    виробничих ресурсів, фінансових можливостей, системи збуту, кваліфікації кадрів;
-    вимог ринку, очікувань споживачів.
Рішення по розвитку продуктових ліній спрямовані на:
-    надходження можливостей створення прибуткових продуктових ліній, що відповідають вимогам ринку і динаміці розвитку попиту;
-    розширення продуктових ліній до вимог споживачів;
-    вилучення з продуктової лінії товарів, на які відсутній попит;
-    модернізацію продуктових ліній — адаптація до нових технічних, екологічних, естетичних вимог.
Рішення по кращому використанню виробничих можливостей підприємства при плануванні здійснюється на основі:
-    точки беззбитковості обсягу продажу в натуральних одиницях, при якому загальний виторг дорівнює загальним витратам;
-    маржинального прибутку (МП) на одиницю товару, що дорівнює відпускній ціні мінус змінні витрати на одиницю продукції. Загальний МП = МП на одиницю множений на кількість проданих одиниць. Збільшується МП за рахунок іміджу, витрат, ціни;
-    прибутковість товару характеризується обсягом продажу для одержання цільового прибутку.
Обсяг продажу = (Постійні витрати + Прибуток): Маржинальний прибуток.
Товар в системі маркетингу розглядається як сукупність корисних властивостей, що найбільш повно забезпечує потреби цільової групи споживачів.
Корисність товару визначається набором атрибутів, тобто істотних невід'ємних властивостей певного продукту.
Тому мультиасортиментна модель товару є основою для прийняття рішень по його розвитку і вдосконаленню.

Всі 3 визначення означають формування сукупності атрибутів товару, пов'язаних з прийняттям рішень:
- ЯК сформувати набір атрибутів?      
- Як оцінити набір атрибутів?
Все це зводиться до того, що б підприємство (виробник) врахував найбільшу кількість шуканих вигод для задоволення споживачів.
Важливим при формуванні сукупності атрибутів є створення концепції конкурентноздатної диференціації кінцевого товару.
Під конкурентноздатністю розуміються переваги товару на ринку, що сприяють його успішному продажу.
Це поняття розкривається через показники:       
- якості товару:
-   технічний рівень — відповідність стандартам;
-   споживча корисність;
- витратам споживача:
-   ціна купівлі;
-   експлуатаційні витрати на протязі строку служби.
Споживчі якості товару визначаються як:
-    функціональні властивості, які відповідають його цільовому призначенню (їх досконалість);
-    соціальні призначення означають відповідність властивостей товару потребам різних груп населення;
-    ергономічні властивості обумовлюють зручність і комфортність при використанні товару;
-    естетичні властивості характеризуються здібністю товару відобразити в почуттєво сприймаємих ознаках форм свою суспільну цінність:
-  соціально-культурну;
-  міру доцільності;
-  корисності;
-    раціональності;
-    гігієнічні властивості характеризують можливість неблагополучного впливу товару на організм людини, його працездатність;
-    надійність товару в споживанні означає збереження основних характеристик на протязі певного періоду.
Оцінка конкурентноздатності визначається на основі співставлення показників «якість/ціна» по відношенню до товарів конкурентів на основі індексного методу послідовного порівняння показників виробу з виробом — зразком.
Методика розгортання функцій якості зводиться:
1.  до визначення вигод і вихідних даних, що потребують споживачі;
2. до визначення технічних специфікацій (вхідні данні), які найбільш пов'язані з виходами і рівнем вихідних даних, що найбільш бажані споживачам;
3.  до визначення атрибутів (специфікацій товару) найбільш важливих для цільової групи споживачів.
Управління з допомогою матричного аналізу (побудова селограм) «підганяє» переваги технічних характеристик до очікуваних: вигод споживачів.
Але атрибути необхідно певним чином оцінити і для цього використовуються методи:
-    композиційних оцінок - коли будуються кращі композиції із представлених атрибутів застосовуючи критерії:                             
-    лінійний;                                                                                   
-    об'єднуючий;                                                                             
-    розподільчий;                                                                            
-    лексикографічний;
-    декомиозпційних оцінок, основаних на ранжуванні переваг споживачів по відношенню до запропонованих атрибутів. Крім того, використовується методика сполученого (сумісного) аналізу та регресивних моделей.
Найбільш сучасний погляд на систему управління якістю є система розгортання якості (РФК), введена японським професором Йоджі Акао. РФК — це включення якості, надійності, технології і витрат таким чином, щоб конструктивні особливості товару чи послуги надавали користувачам шуканої вигоди і задоволення. Крім того, РФК:
-    використовує концепцію позиціювання і перетворює її в кінцевий товар чи послугу, яка конкурентно переважає обрані параметри диференціації;
-    передбачає об'єднання специфікацій такого товару із специфікаціями відповідного виробничого процесу.
Складність полягає в тому, що кожний ринковий сегмент має своє уявлення про якість. Покупці обирають певний товар якщо він за якістю вище товару конкурента, тобто відрізняється по особливостям і важливим для них ознакам.
Якість повинна відрізнятись в термінах вхідних і вихідних даних. Вхідні дані використовуються для підвищення якості кінцевого продукту у вигляді набору вигод, які товар може надані покупцю. Для підвищення іміджу товару, або фірми, всі вхідні параметри повинні відповідати дуже високим стандартам. Тому розробка вимог до якості товару потребує координації на всьому протязі створення товару високої якості для споживачів. Хоча б одна тільки слабка ланка в цьому процесі може всі намагання отримання високоякісного продукту зробити марним.
Причому споживачі, які саме визначають рівень якості продукту в оцінці можуть користуватись зовсім іншими критеріями якості. Це відбувається тому, що більшість з них не знає про якість вхідних даних, які частіше розглядаються з виробничої точки зору.

Основна причина, що обумовлює володіння більш якісним товаром полягає в тому, що від використання такого товару отримуємо більше задоволення, менше витрачаємо часу на їх ремонт. Чим цінніше для нас час, тим більше якості намагаємось отримати.
Товари, що надають більшу якість в порівнянні з альтернативними товарами, продаються по більш високій ціні. Тому розробляючи позиціювання товару по РФК потрібно визначитись на скільки новий чи вдосконалений товар буде економічно ефективним. Що полягає в оцінці товару в порівнянні з конкурентним і в рівні продажу, який може досягнути товар по запропонованій ціні у відповідності з фінансовими цілями фірми.
Аналіз доданої якості намагає оцінити додаток до ціни, яку обраний сегмент здатний заплатити за додану якість, що надається запропонованим товаром звверх якості конкурентних продуктів. Різниця ціни між товаром з доданою якістю і стандартним товаром встановлюється таким чином, щоб більшість цільових споживачів побачили явну перевагу від придбання нового товару.
Додана якість вимірюється цільовими споживачами, а не виробниками. Маркетологами запропонований метод, який називається сполучним або компромісним аналізом. Він оснований на споживчих рейтингах альтернативних товарів, що описані в термінах, які характеризують їх випробуванність і доцільність. На основі цих рейтингів розраховується зростаюча корисність вдосконалення в грошовому виразі.
Якщо економічна ефективність нового чи вдосконаленого продукту буде визначена до випуску товару, то можна визначити межу прибутковості. Для цього застосовуються формули.
Беззбитковий обсяг продажу:

де ПВ — постійні витрати;
МД — маржинальний доход на одиницю реалізованої продукції;
СЗВ — середні змінні витрати;
Ц—ціна.
Якщо потрібно отримати певний цільовий прибуток на вкладені активи, то розрахунок здійснюється наступним чином:
(ПВ + ЦПа х ВА)
Продаж при цільовому прибутку =              -------————------
Ц — СЗВ
де ЦПа — відсоток цільового прибутку на вкладені активи;
ВА — вартість вкладених активів.
Таким чином визначивши обсяги продажу при певній ціні, менеджер-маркетолог приймає цінове рішення, відповідаючи на запитання:
1.    Яка вірогідність отримання необхідної частки ринку і обсягів продажу товару по запропонованій ціні?
2.    Чи існує реальний шанс досягнення необхідного обсягу продаж на основі результативності аналізу доданої якості?
3.    Скільки потрібно часу, щоб досягти запланованого обсягу продажів і частки ринку? І на скільки він реальний?
Якщо відповіді на ці запитання позитивні, то позиціювання товару ефективно. А аналіз доданої якості дозволить:
-    визначити подібні обсяги продажу;
-    визначити імовірність досягнення планових обсягів продажу і частки ринку;
-    передбачити відсоток продажу, який перейде від конкурента, включаючи існуючи товари.
Аналіз ефективності такого позиціювання може стати більш в нагоді, яку може використати підприємство для визначення економічної ефективності стратегії позиціювання на ринку нового товару або при зміні позиції товару (репозипіюванні).
З допомогою товару, що має ринкову новизну, підприємство формує новин ринок, випереджаючи конкурентів, збільшуючи прибуток.
Процедура розробки нового товару відома:
-    пошук і відбір ідей нового товару;
-    визначення концепції нового товару;
-    розробка товару;
-    виведення нового товару на ринок.
Споживачі по різному сприймають нові товари, відбувається процес дифузії — розповсюдження товару на ринку. 

You have no rights to post comments