Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура та аналіз звіту про рух грошових коштів

Структура та аналіз звіту про рух грошових коштів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура та аналіз звіту про рух грошових коштів


Господарська діяльність суб’єктів підприємництва здійснюється через відносини купівлі-продажу з постачальниками ресурсів (іншими суб’єктами господарювання, працівниками, власниками та державою) і покупцями товарів (іншими суб’єктами господарювання, працівниками, власниками та державою). Суб’єкт господарювання є одночасно покупцем і продавцем.
Грошовий оборот кожного суб’єкта господарювання пов’язаний з наступними фактами підприємницької діяльності:
-    забезпечення процесу підприємницької діяльності (закупівля товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, виплата заробітної плати тощо);
-    реалізація товарів, продукції, робіт, послуг, тобто відшкодування витрат і формування доходів;
-    сплата податків, обов’язкових відрахувань і зборів;
-    отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.
Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів в процесі господарської діяльності відображається у звіті про рух грошових коштів підприємства. Метою звіту про рух грошових коштів є подання інформації про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси підприємства за рік в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Під терміном грошові кошти розуміють як готівку, так грошові еквіваленти (цінні папери) Звіт містить грошові кошти трьох джерел для будь-якого підприємства:
•    грошові кошти від операційної діяльності;
•    грошові кошти від інвестиційної діяльності;
•    грошові кошти від фінансової діяльності.
Грошові кошти від операційної діяльності – це кошти, отримані внаслідок проведення ділових операцій, вони є значною частиною прибутку підприємства.
Отже, операційна діяльність – головне джерело грошових коштів де находження грошей здійснюється за рахунок продажу продукції, використання - оплата матеріалів, заробітна платня та ін.
Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих виробничих активів а також тих фінансових інвестицій які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Вона складається з.
- інвестицій у матеріальні активи (будівлі, земля та обладнання)
інвестицій у фінансові активи(акції, кредитні цінні папери, що їх випускає саме підприємство).
Фінансова діяльність охоплює зміну і структуру джерел фінансування власного та позикового капіталу за рахунок:
1)    продажу нових, щойно емітованих акцій інвесторам;
2)    виплату дивідендів інвесторам;
3)    продаж кредитних цінних паперів та виплата на них;
4)    отримання і виплата кредитних зобов’язань.
Якщо продаж нових акцій та кредитних цінних паперів збільшує грошовий потік підприємства до виплата дивідендів та будь-яких кредитних зобов'язань зменшує грошовий потік.
Загальні принципи складання звіту про рух грошових кошті такі:
•    зменшення ненадійних активів приводить до надходження грошей;
•    збільшення ненадійних активів приводить до використання грошей;
•    збільшення зобов'язань та акціонерного капіталу приводить до надходження грошей;
•    зменшення зобов'язань призводить до використання грошей;
•    урахування амортизації (не є джерелом грошових коштів, але необхідне коригування прибутку на її величину).
У підприємства можуть бути випадки, коли є чистий прибуток, але немає грошей на рахунку.
Отже, будь-які управлінські рішення впливають як на величину отриманого прибутку (чи збитків), так і на зміну активів та пасивів підприємства, особливо-оборотного капіталу, грошових коштів, дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів і поточних виплат. Усі ці зміни відображають у звіті про рух грошових коштів.
Зміст звіту може суттєво відрізнятись для різних підприємств з урахуванням необхідності відображення особливостей цих підприємств. Однак три основні складові, розглянуті раніше, присутні в будь-якому звіті кожного підприємства.
Користь звіту в тому, що він відображає динаміку зміни фінансових показників підприємства як результат прийняття управлінських рішень.


 

You have no rights to post comments