Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання

Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання


Бюджети можуть бути складені:
1)    для підприємства загалом;
2)    для структурних підрозділів.
Бюджети підрозділів зводять в основний (зведений) бюджет.
Основний бюджет – це фінансове та кількісне відображення виробничих планів усіх підрозділів підприємства, необхідних для досягнення поставлених цілей. Основний бюджет складається:
-    з операційних бюджетів;
-    із фінансових бюджетів.
Операційний бюджет – це сукупність бюджетів затрат i доходів, які забезпечують складання бюджету прибутку.
До операційних бюджетів належать:
1)    бюджет продажів;
2)    бюджет виробництва;
3)    бюджет прямих матеріальних затрат;
4)    бюджет прямих затрат на оплату праці;
5)    бюджет виробничих накладних затрат;
6)    бюджет запасів па кінець звітного періоду;
7)    бюджет виробничої собівартості готової продукції;
8)    бюджет собівартості реалізованої продукції;
9)    бюджет витрат на збут;
10)    бюджет адміністративних витрат;
11)    бюджет прибутку.
Фінансовий бюджет – сукупність бюджетів, які відображають заплановані кошти і фінансовий стан підприємства.
Фінансовий бюджет складаються з:
- бюджету капіталовкладень;
- бюджету коштів;
- бюджетного балансу.
Існують два способи бюджетування: через приріст і „з нуля".
Бюджетування через приріст – це складення бюджетів на підставі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді. При такому підході фактичні показники минулого періоду коригують з урахуванням цінової і податкової політики держави та інших даних.
Перевагою такого методу є його простота, тому що він не потребує значних затрат на розрахунок. Однак цей метод має суттєвий недолік, тому у процесі бюджетування не аналізують ефективність затрат, а досягнуті результати автоматично переносять на наступний період.
Бюджетування “з нуля” – це метод, при якому кожного разу необхідно робити обґрунтування запланованих витрат так, ніби діяльність здійснюється уперше. Такі переваги бюджетування вимагає від кожного центру бюджетування виявлення проблем та їх розв’язання на стадії планування.
Цей метод є значно дорожчий і потребує значних затрат часу і грошей.
Бюджетування здійснюється, як правило у такій послідовності:
1.    ознайомлення відповідальних за бюджет осіб з основними напрямами політики підприємства;
2.    визначення основних обмежувальних факторів;
3.    обґрунтування та підготовка бюджету прошарків;
4.    складання бюджетів;
5.    обговорення бюджетів із вищим керівництвом;
6.    координація та аналіз обговорених бюджетів;
7.    затвердження бюджетів.


Отже, бюджет грошових коштів – плановий документ, який відображає майбутні платежі і надходження грошових коштів.
Бюджет допомагає менеджерам передбачити очікувані припливи і відпливи грошових коштів на майбутній період часу, підтримувати: запас грошових коштів відповідно до потреб і уникати як надлишку тимчасово вільних коштів, так і можливості їх дефіциту.
Бюджет грошових коштів складають на основі операційних бюджетів. Для створення умов мінімального запасу міцності, тобто для швидкого реагування на зміну ситуації, підприємство повинно маті певний мінімум коштів на рахунку.
При надлишку грошових коштів їх можна використати для короткотермінових інвестицій, наприклад, ОДВЗ (облігацій державне внутрішньої позики).
Якщо підприємству постійно бракує коштів, то виникають проблеми з оплатою зобов'язань. У зв'язку з цим можливе погіршенню відносин із постачальниками, порушення термінів сплати податкових платежів тягне за собою накладення штрафних санкцій з боку державцю органів, нерегулярна виплата заробітної платні впливає на продуктивності праці і внутрішній клімат у трудовому колективі. При дефіциті коштів підприємство повинно передбачувати способи короткотермінового кредитування (банківський кредит).
Прогнозний звіт про прибуток – форма фінансової звітності, складена на початок звітного періоду, яка відображає фінансовий результат запланованої діяльності.
Цей звіт складають для того, щоб урахувати виплату податків на прибуток при відпливі коштів у бюджеті коштів. Прогнозний звіт про прибутки зводить воєдино планові перспективні оцінки різних позицій доходів і витрат на бюджетний період.
Це перший з документів зведеного бюджету, котрий показує, який дохід планує отримати підприємство і які затрати при тому воно матиме.
Звіт складають на підставі бюджету продажів, собівартості реалізованої продукції, комерційних та виробничих затрат. Цей звіт також містить дані про нерозподілені прибутки.
Прогнозний баланс є формою фінансової звітності, що містить інформацію про майбутній стан підприємства, який очікується унаслідок запланованих операцій.
Складання прогнозного балансу потрібне підприємству з різних причин. Воно:
•    може висвітити окремі несприятливі фінансові проблеми, розв'язувати які керівництво не планувало;
•    служити високоточним інструментом контролю решти бюджетів на майбутній період діяльності підприємства;
•    допомагає керівництву робити розрахунки різних коефіцієнтів і показників;
•    допомагає визначити перспективні джерела фінансування і врахувати важливі обставини, що мажуть вплинути на функціонування підприємства у прогнозному періоді.


 

You have no rights to post comments