Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Чинники та показники міжнародної ліцензійної торгівлі, її сучасні особливості розвитку

Чинники та показники міжнародної ліцензійної торгівлі, її сучасні особливості розвитку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Чинники та показники міжнародної ліцензійної торгівлі, її сучасні особливості розвитку


Циклічний характер економічного, інноваційного розвитку визначає відповідну динаміку міжнародної ліцензійної торгівлі, зміни в її кон'юнктурі. Наприклад, в період кризи здійснюється переоцінка значення науково-технічних досягнень, знецінюється значна кількість нововведень, що відповідають попередньому етапу технологічного розвитку. Скорочення обсягів виробництва призводить до зменшення платежів за ліцензійними угодами та загального попиту на науково-технічну продукцію, зокрема у фірм з незначним фінансовим потенціалом. Одночасно зростає зацікавлення у продажу ліцензій. Пропозиція ліцензій перевищує попит, ліцензійна торгівля стає в'ялою. Але на фоні загального скорочення обсягів торгівлі ліцензіями зберігається активність в тому сегменті ринку, який стосується нововведень з великим потенціалом ефективності. Використовуючи загальну негативну ситуацію, що склалася на ринку, великі компанії скуповують права інтелектуальної власності на базові інновації, часто за низькими цінами, поповнюючи свій портфель науково-технічних розробок. Вони будуть використані на наступних етапах циклічного розвитку: чи безпосередньо за своїм призначенням, чи знов продані, але вже за іншою ціною. Етап пожвавлення та підйому ділової активності зумовлює підвищення попиту на ринку ліцензій. Одночасно зростає пропозиція нововведень на фоні збільшення кількості модифікуючих інновацій.
Циклічність ділової активності визначає зміни в обсягах продукції, що виробляється за ліцензією. Відповідно виявляється пряма залежність між фазою циклу і обсягами ліцензійних платежів у вигляді роялті. Виплата платежів за ліцензійною угодою у вигляді фіксованих сум теж зазнає впливу циклічних змін в економічному та інноваційному розвитку. Наприклад, придбання великими компаніями ліцензій на нововведення у період кризи з метою їх використання в умовах підвищення ділової активності призводить до збільшення кількості угод з паушальною формою виплати винагороди. Слід враховувати зацікавлення ліцензіата в коригуванні і терміну виплати паушальної ліцензійної винагороди при прискоренні чи уповільненні початку виробництва продукції за ліцензією.
Зміни в позиціях ліцензіара та ліцензіата на ринку, у мотивації учасників інноваційного процесу при коливаннях в економічному розвитку відчуваються і у змісті ліцензійної угоди, в її основних умовах.
Таким чином, вплив циклічності економічного, інноваційного розвитку відчувається за такими напрямками:
•    через зміни обсягів ліцензійної торгівлі, кількості і змісту ліцензійних угод, що укладаються на інноваційному ринку;
•    через скорочення чи збільшення обсягів виробництва продукції за ліцензіями;
•    через зміни у розмірах і видах ліцензійних платежів, які використовуються, порядку їх виплати.
Однак не слід абсолютизувати значення коливань в технологічному розвитку при визначенні тенденцій ліцензійної торгівлі. Галузі п'ятого і шостого технологічних рівнів, наприклад, менш вразливі до кризових дій. Попит на їх продукцію зростає швидко і стійко протягом тривалого часу. Необхідно також враховувати, що ліцензійні платежі роялті здійснюються періодично, звичайно за підсумками року, що визначає певне запізнення впливу падіння та підйому виробництва на розмір винагороди.
Для продавців і покупців об'єктів ліцензій першорядне значення мають умови реалізації нововведень, запропонованих на ринку як товар. Умови реалізації ліцензій перебувають під впливом різних факторів.
1.    Науково-технічні фактори - вони визначають технічний рівень і економічні переваги об'єкта ліцензії порівняно з загальновідомими технологіями і продукцією. При цьому враховується науково-технічна новизна об'єкта ліцензії. Важливо оцінити тривалість збереження техніко-економічних переваг цієї інновації. Тому обліку підлягають стан фундаментальних досліджень, напрямки й інтенсивність прикладних робіт у даній галузі, насамперед у тих країнах і організаціях, що посідають провідні позиції за цими напрямками.
2.    Виробничі фактори - вони характеризують промислові можливості використання нововведення - об'єкта ліцензії, ступінь його освоєння у виробництві. На ринок ліцензій надходять не тільки впроваджені у виробництво, а й незасвоєні нововведення. Останні менш привабливі для потенційних ліцензіатів через додаткові фактори ризику, які пов'язані з високим рівнем невизначеності одержання позитивного комерційного результату. Кількість незасвоєних нововведень пов'язана з відсутністю виробничої бази в їхніх власників, з нерозвиненістю інноваційної інфраструктури, з «випадковим характером побіжних, непрофільних» інновацій фірм, що працюють в інших галузях економіки. На обсяги і характер торгівлі ліцензіями на дані об'єкти впливає можливість разом з передачею ліцензій домовитися про різні форми технічного співробітництва і виробничого кооперування.
3. Правові фактори - визначають стан патентного захисту винаходу, наявність «ноу-хау» і інших елементів, що охороняють об'єкти ліцензій від несанкціонованого комерційного використання третіми особами. У цьому випадку враховується обсяг і умови одержання прав, переданих разом з об'єктами ліцензій. Нині в США існує одне з найдосконаліших патентних законодавств. США стали першою державою, яка вжила заходів для захисту своїх позицій у світі з експорту ліцензій на винаходи, відкриття і нові розробки. Усе це веде до технологічної залежності інших кран від США. Так, надходження за продаж патентів і ліцензій у США наприкінці 90-х років становили 27 млрд. дол., а платежі за придбання ОІВ - 6 млрд. дол. Відповідно Японія - 6 млрд. дол. та 9 млрд. дол.
5. Ринкові фактори - враховуються при ухваленні рішення про доцільність продажу-купівлі об'єктів ліцензій, виборі моменту виходу на ринок і оптимальні умови реалізації ліцензії. Вони характеризують:
•    наявність попиту на конкретні об'єкти ліцензій;
•    пропозиції на розробки-аналоги;
•    рівень цін на типові ліцензії;
•    звичаї й умови ринку ліцензій;
•    динаміка ринку продукції, що випускається з використанням даної ліцензії;
•    співвідношення рівня прибутковості продажів товарної продукції, що виготовляється з використанням нововведень, і ліцензій на дані нововведення;
•    факти купівлі-продажу даної ліцензії іншими фірмами й умови цих угод;
•    наявність на ринку конкуруючих об'єктів ліцензії.
6. Торгово-політичні фактори - вони визначаються змістом зовнішньоекономічної і ліцензійної політики, що проводиться окремими фірмами, країнами, інтеграційними об'єднаннями, і встановлюють або обмеження, або створюють сприятливі умови на постачання товарів у країнах ліцензіара і ліцензіата. На реалізацію на ринку того чи іншого об'єкта ліцензії впливають:
•    зобов'язання з обміну ліцензіями в міжурядових договорах про науково-технічне співробітництво;
•    угоди між організаціями про спільні наукові розробки і промислову кооперацію при створенні нових видів продукції, технологій;
•    зобов'язання, взяті сторонами з раніше укладених ліцензійних угод у частині обміну винаходами і їхніми удосконаленнями.
Ухвалення обґрунтованого рішення про доцільність продажу-купівлі ліцензії на конкретне нововведення і визначення оптимальних умов ліцензійної угоди здійснюється на основі аналізу системи показників, що характеризують характер і міру впливу факторів ліцензійної торгівлі.
Дія загальних факторів, що характеризують торгівлю ліцензіями в цілому, визначається такими групами показників:
•    обсяги і динаміка капіталовкладень в економіку, у цілому й у галузі, у яких намічається реалізація ліцензій;
•    обсяги і динаміка виробництва продукції, що складає об'єкти ліцензій, чи продукції, що виготовляється з застосуванням об'єктів ліцензій;
•    розміри і структура витрат на НДДКР;
•    темпи відновлення продукції, інтенсивність створення і кількість принципово нових товарів чи технічних рішень;
•    статистичні дані про розміри і структуру ліцензійних надходжень і платежів;
•    відомості про внутрішньокорпораційну торгівлю ліцензіями;
•    державні заходи;
•    регулювання торгівлі ліцензіями;
•    підприємницька діяльність держави як суб'єкта ліцензійних угод;
•    заходи в області капіталовкладень;
•    регулювання дисконтних ставок центральних банків;
•    розміри інвестицій за кордоном і іноземних вкладів в розглянутих країнах;
•    ступінь використання філіями і дочірніми фірмами ТНК передової технології, що розробляється материнськими фірмами;
•    міжнародна торгівля товарами, виробництво яких можна здійснювати з використанням об'єктів ліцензії;
•    попит на зовнішніх ринках;
•    зміни в обсязі, динаміці і географічному розподілі експорту й імпорту;
•    розміри і динаміка цін на продукцію, що виготовляється з застосуванням об'єктів ліцензії.
Фактори, що характеризують специфіку купівлі-продажу конкретного об'єкта ліцензії, характеризуються такими показниками:
•    інформація про науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по країнах, перелік відомих у світі технічних рішень у досліджуваній області, що можуть бути протипоставлені знову створеному чи створюваному винаходу, і їхні техніко-економічні характеристики;
•    технічний рівень і масштабність нового винаходу, його техніко - економічні переваги порівняно з відомими розробками.
•    ступінь новизни винаходу і перспективи створення більш сучасних розробок у даній області з обліком здійснених НДДКР;
•    стадія розробки науково-технічного досягнення (принципове вирішення, створення зразка, пілотна установка, промислове освоєння) і ступінь його новизни;
•    можливість демонстрації об'єкта ліцензії і надання гарантійних техніко-економічних показників потенційному покупцю ліцензії;
•    ступінь захисту винаходу від можливого використання винаходу конкурентами (наявність патентів і патентних заявок у країнах намічуваного продажу чи купівлі ліцензій), патентоспроможність і патентна чистота розробок і його складових;
•    можливості й ефективність експорту продукції, що виготовляється з використанням винаходу, у зоні намічуваного продажу ліцензії. У цьому випадку враховуються:

-    наявність, стан, ступінь використання виробничих потужностей власника винаходу;
-    кон'юнктура товарного ринку;
-    існуючі обмеження на імпорт продукції в країнах потенційних ліцензіатів;
-    попит на об'єкт ліцензії;
-    запити;
-    переговори з технічних і комерційних аспектів угоди;
-    наявність на ринку пропозицій на ліцензії-аналоги;
-    зведення про базові ліцензійні угоди, що визначають розвиток галузі;
-    базові умови міжнародних ліцензійних угод, укладених у відповідній галузі виробництва;
-    ціни;
-    обсяг прав;
-    територія;
-    типові розміри «роялті»;
-    терміни дії угод;
-    умови платежу тощо;
-    наявність міжурядових договорів про науково-технічне співробітництво, міжфірмових угод, раніше укладених ліцензійних угод, що передбачають передачу об'єкта ліцензії і її умов у рамках цих документів;
-    провідні фірми й організації-розроблювачі у відповідній галузі, що можуть бути зацікавлені в даному об'єкті ліцензії.
Кінцева мета аналізу факторів і показників ліцензійної торгівлі - визначення змін, що відбуваються в ній, виявлення тенденцій, напрямків розвитку для ухвалення рішення про доцільність продажу-купівлі ліцензії, визначення моменту виходу на ринок і встановлення оптимальних обсягів і умов продажу-купівлі ліцензії, і в підсумку, для розробки і реалізації ліцензійної політики, як на рівні конкретного суб'єкта господарювання, так і на рівні держави в цілому.
Інтенсифікація інноваційних процесів в умовах глобалізації, зміни моделей розвитку національних інноваційних систем вимагають від держав інтенсивного обміну науково-технічними досягненнями, розширення ринків збуту наукомісткої продукції. Процес інтернаціоналізації створення й освоєння виробничого та комерційного використання, трансферту і поширення технологій дістав назву техноглобалізму.
Результати досліджень свідчать про сталу тенденцією до збільшення обсягів світової ліцензійної торгівлі. Так, якщо в 1990-х 356 роках загальний обсяг торгівлі технологіями у світі оцінювався в діапазоні від 20 до 50 млрд. дол., то у 2000 р. - уже на рівні 500 млрд. дол. Світовий ринок технологій становить більш як 2 трлн. доларів, не поступається йому і ринок промислових ноу-хау.
Сьогодні продавцями ліцензій є більш ніж 40 країн, а покупцями - більш ніж 70 країн. Основними учасниками міжнародної ліцензійної торгівлі залишаються економічно розвинуті країни. На них припадає близько 98% всіх надходжень від укладання ліцензійних угод.
Одночасно посилюється тенденція переходу від географічної щільності центрів інноваційної діяльності до розосередження, появи нових центрів ліцензійної торгівлі, розміщених в різних регіонах світу. При поширенні кількості країн, що перейшли до інноваційної моделі розвитку, швидкими темпами збільшується частка нових індустріальних країн у створенні об'єктів інтелектуальної власності. Це підтверджується кількістю патентів, які вони отримують за кордоном. Так, кількість патентів Південної Кореї, що реєструються в США, перевищила 40 тис. у 1998 р. (цим вона випередила Великобританію і деякі інші країни).
У сучасній міжнародній ліцензійній торгівлі відбувається постійне скорочення частки винаходів, які вирішують приватне, ізольоване технічне завдання, і, навпроти, зростає кількість ліцензій, що забезпечують комплексне вирішення великої науково-технічної проблеми. Мова йде про купівлю низки ліцензій, які надають права на використання «сімейств» нововведень, які забезпечують якісно новий рівень конкурентних переваг ліцензіатові, що особливо важливо при проведенні агресивної наступальної стратегії на ринку.
Прикладом можуть слугувати дії японських компаній з захоплення світових автомобільних ринків і витиснення з них американських компаній завдяки створенню конкурентноздатних мало - і мікролітражних автомобілів на основі використання закордонних ліцензій на кращі досягнення, які створені автомобілебудівниками інших країн. За даними статистичного бюро при кабінеті прем'єр-міністра Японії, закуплена по ліцензіях закордонна технологія була застосована японськими фірмами при виробництві практично всіх частин і вузлів автомобілів. ліцензійної торгівлі, розширення масштабів укладання ліцензійних угод у межах ТНК, насамперед, між материнською компанією і закордонними філіями. Одна з основних причин - це створення умов для реалізації мотивації одержання максимального прибутку за рахунок поширення нових технологій у країнах базування численних підприємств ТНК. ТНК одержує не тільки середній прибуток, додатковий прибуток (з додатковими ліцензійними платежами), а й монопольний надприбуток завдяки можливості обійти протекціоністські бар'єри (тарифні, валютні, територіальні) при інвестуванні капіталів в економіку третіх країн, розширенню масштабів дифузії нововведень в умовах збільшення темпів морального старіння наукомістких товарів. Слід враховувати переваги, надані механізмами внутріфірмового ціноутворення. Таким чином, використання практики внутрішньокорпораційної торгівлі ліцензіями дозволяє ТНК централізовано «зняти вершки» найвищих прибутків. Однак, висока ефективність і прибутки від передачі нових технологій на основі ліцензійних угод закордонним філіям і дочірнім компаніям не означає відсутності обмежень на зміст, напрямки внутрішньокорпораційної торгівлі ліцензіями. Керівництво ТНК уважно аналізує фактори політичного, економічного, технологічного характеру при ухваленні рішення про вибір закордонного підрозділу - ліцензіата, про умови ліцензійної угоди. Потік інновацій контролюється материнською компанією. Використовується диференційований підхід до
Зберігається парадигма транснаціональної інноваційної діяльності, яка характеризується інтенсивною комерціалізацією технологій на ринку. Це визначає швидкі темпи зростання внутрішньокорпораційоної
передачі нововведень філіям і дочірнім компаніям за рубежем, що зрідка мають повну інформацію стосовно науково-технічних розробок у фірмі. Це означає, що будь-яка інновація не обов'язково моментально передається філіям.
Ринок ліцензій, як і будь-який інший ринок, характеризується наявністю конкуренції ліцензій, хоча і менш інтенсивною, ніж в умовах звичайних товарних ринків з величезною кількістю однорідних товарів. Незважаючи на індивідуальність «товарів» - об'єктів ліцензій, засвідчену патентом чи іншими видами інтелектуальної власності, на ринку зустрічаються однотипні ліцензії на об'єкти зі схожими характеристиками і які задовольняють одні потреби. Вони пропонуються різними фірмами і конкурують одна з одною. В міру посилення ролі інновацій в економічному розвитку, збільшення масштабів комерційної реалізації науково-технічних досягнень конкуренція об'єктів ліцензій у сфері обміну неухильно зростає. 358
Певні зміни в характер, обсяги використання прав на нововведення, що безперечно відбивається на динаміці ліцензійної торгівлі, структурі ліцензійних угод, вносить посилення тенденції до кооперації на різних етапах створення нововведень. Особливого значення в цьому аспекті набуває питання: як узгодити інтереси різних учасників інноваційного процесу, як забезпечити і відповідним чином юридично закріпити механізм комерційного використання об'єктів інтелектуальної власності.
Серед інших сучасних ознак міжнародної ліцензійної торгівлі є:
•    збільшення обсягу укладання ліцензійних угод в сфері зрілих галузей економіки з метою їх відновлення, переведення на вторинний цикл розвитку за рахунок упровадження нових технологій;
•    збільшення зацікавлення майбутніх ліцензіатів в купівлі ліцензій на базові інновації, які мають великий потенціал ефективності і можуть, у випадку оптимального використання, забезпечити довгострокову підтримку конкурентноздатності фірми на ринку;
•    підвищення попиту на нововведення з потенціалом багато профільного використання, що дозволяє збільшити прибуток за рахунок розширення масштабів дифузії;
•    збільшення частки ліцензій з поширеними можливостями використання ліцензіатом економічного ефекту, що міститься в нововведеннях, в умовах прискорення темпів їх морального старіння;
•    посилення зацікавлення ліцензіарів укладати угоди з виплатою ліцензійних винагород у вигляді твердих сум, щоб перекласти ризики невдалого комерційного використання об'єктів ліцензій на ліцензіатів в умовах загострення конкуренції на світових ринках наукомісткої продукції.


 

You have no rights to post comments