Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Лізинг як різновид фінансових послуг

Лізинг як різновид фінансових послуг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Лізинг як різновид фінансових послуг


Термін «лізинг» походить від англійського дієслова «to lease» і означає «здавати і брати майно внайми». Процес лізингу виражає комплекс майнових і грошових відносин, що виникають між учасниками лізингової операції. Лізинг як економіко-правова категорія являє собою особливий вид підприємництва в галузі інвестиційної діяльності. Суть лізингу полягає в інвестуванні тимчасово вільних чи залучених фінансових засобів, коли лізингодавець придбає у власність обумовлене договором майно у певного продавця і надає це майно лізингоотримувачу за плату в тимчасове користування і для підприємницьких цілей.
Таким чином, сутність лізингових відносин не зводиться тільки до відносин сторін, визначених рамками лізингового договору. Комплексність лізингової угоди визначається тим, що вона може бути обумовлена крім договору лізингу і договором купівлі-продажу, і кредитним договором, і договором страхування, і договором застави, і договором постачання продукції, виготовленої на лізинговому устаткуванні. Лізинг має певну схожість з кредитом, наданим на купівлю устаткування. Дійсно, виходячи з наведеного визначення, лізинг можна розглядати як майнові відносини на основі надання кредиту лізинговою компанією лізингоотримувачу на умовах терміновості, поверненості і платності. Однак це тільки одна з характеристик лізингу. Інша основна характеристика базується на відносинах власності.
При лізингу власність на предмет оренди зберігається за лізинго-давцем, а лізингоотримувач одержує його лише в тимчасове користування, тобто право користування майном відокремлюється від права володіння їм. За володіння цим правом лізингоотримувач сплачує лізинговій компанії відповідні суми - лізингові платежі, розмір, вид і графік перерахування яких визначаються умовами двостороннього лізингового договору.
Після закінчення терміну лізингового договору лізингоотримувач може залежно від того, як домовляться сторони, придбати об'єкт угоди за узгодженою ціною (залишковою вартістю майна); продовжити лізинговий договір на колишніх або скоректованих умовах; повернути устаткування власнику після закінчення терміну договору. Виділяють такі види лізингу:
- рейтинг - короткострокова оренда майна на термін від одного дня до одного року, що являє собою оренду машин, устаткування, транспортних засобів і інших видів техніки без права їх наступного придбання орендарем;
-  хайринг - середньострокова оренда майна на термін від одного до трьох років;
-  лізинг - довгострокова оренда майна на термін від трьох років і більше.
У класичній лізинговій угоді відносини між суб'єктами лізингу будуються за такою схемою: потенційний (майбутній) лізингоотримувач, зацікавлений в одержанні конкретних і визначених видів майна (устаткування, техніки тощо), самостійно на основі наявної в нього інформації, досвіду, рекомендацій, результатів попередньо досягнутих угод добирає постачальника, який володіє цим майном. Через недостатність власних засобів і обмеженого доступу до кредитних ресурсів для придбання майна у власність або через відсутність необхідності в обов'язковій покупці майна він (лізингоотримувач) звертається до потенційного лізингодавця, що має необхідні засоби, із проханням про участь його в угоді. Ця участь лізингодавця виражається в тому, що лізингова компанія:
■    перевіряє відповідність ціни, яку узгодив лізингоотримувач, поточному ринковому рівню;
■    купує необхідне лізингоотримувачу майно в постачальника або виробника на основі договору купівлі-продажу у власність лізингової компанії;
■    передає куплене майно лізингоотримувачу в тимчасове користування на обговорених у договорі лізингу умовах.
До прямих учасників лізингової угоди, тобто до суб'єктів лізингу, належать лізингодавці, лізингоотримувачі, постачальники (продавці) лізингового майна. Непрямими учасниками лізингової угоди вважаються комерційні та інвестиційні банки, що кредитують лізингодавця, гаранти лізингових угод, страхові компанії, посередники, лізингові брокери.
Необхідно зазначити, що вузькоспеціалізовані лізингові компанії зазвичай мають справу з одним видом товару (легкові автомобілі, контейнери) чи з товарами однієї групи стандартних видів (будівельне устаткування, устаткування для текстильних підприємств). Ці фірми, як правило, мають у своєму розпорядженні власний парк машин або запас устаткування і надають їх лізингоотримувачу за заявкою клієнта. При цьому лізингодавці самі здійснюють технічне обслуговування і стежать за підтримкою товару в нормальному експлуатаційному стані.
У світовій практиці при виділенні видів лізингу виходять насамперед з ознак їхньої класифікації, що характеризують: відношення до орендованого майна; тип фінансування лізингової операції; тип лізингового майна; склад учасників лізингової угоди; тип переданого в лізинг майна; ступінь окупності лізингового майна; сектор ринку, де проводяться лізингові операції; відношення до податкових, митних і амортизаційних пільг і преференцій; порядок лізингових платежів; ступінь ризику для лізингодавця.
1.    Відносно до орендованого майна (або за обсягом обслуговування) лізинг поділяється на:
■    чистий - усі витрати з обслуговування майна бере на себе лізингоотримувач. При цьому він переводить лізингодавцю чисті (нетто) платежі.
■    повний - (з повним набором послуг, або «мокрий» лізинг) лізингодавець приймає на себе всі витрати по обслуговуванню майна. Його використовують, як правило, виробники устаткування. Різновидом «мокрого» лізингу можна назвати лізинг «під ключ».
■    частковий (з частковим набором послуг) - на лізингодавця покладаються лише окремі функції з обслуговування майна.
2.    За типом фінансування лізинг поділяється на:
• терміновий, коли має місце одноразова оренда майна;
•    поновлюваний (револьверний), при якому після закінчення першого терміну договір лізингу продовжується на наступний період.
Різновидом поновлюваного лізингу виступає генеральний лізинг, що дозволяє лізингоотримувачу доповнити список орендованого устаткування без укладання нових контрактів. Це дуже важливо для підприємств з безупинним виробничим циклом і при жорсткій контрактній кооперації з партнерами, насамперед закордонними. За умовою угоди в режимі генерального лізингу лізингоотримувачу у випадку виникнення термінової непередбаченої необхідності в одержанні додаткового устаткування достатньо направити лізингодавцю запит на постачання необхідного устаткування з посиланням на узгоджений перелік або каталог. Наприкінці періоду, на який укладена угода, здійснюється перерахунок лізингових платежів з урахуванням різночасності витрат лізингодавця і укладається нова угода.
3. Залежно від складу учасників (суб'єктів) угоди розрізняють наступні види лізингу:
•    прямий лізинг, при якому власник майна (постачальник) самостійно здає об'єкт у лізинг (двостороння угода). Лізинг за участю двох сторін, по оцінках провідних західних експертів, займає відносно скромне положення в загальному числі лізингових угод, що укладаються. Його частка не перевищує 5-7%. По суті, цю угоду не можна назвати класичною, тому що в ній не бере участі лізингова компанія.
•    непрямий лізинг, коли передача майна в лізинг відбувається через посередника. Такого роду угода схожа на класичну лізингову операцію, тому що в ній беруть участь постачальник, лізингодавець і лізингоотримувач. Кожний з них виступає роздільно і самостійно;
•    лізинг за участю безлічі сторін, або роздільний лізинг. Цей вид лізингу розповсюджений як форма фінансування складних, великомасштабних об'єктів, таких, як авіатехніка, морські і річкові судна, комплектне устаткування підприємств, залізничний і рухомий склад, бурові платформи і т.ін. Такий лізинг називається ще груповим чи акціонерним, тобто лізингом за участю декількох компаній постачальників, лізингодавців і залученням кредитних засобів у банків, а також із страхуванням лізингового майна і поверненням лізингових платежів за допомогою страхових пулів. Однією з форм прямого лізингу варто визнати поворотний лізинг, що являє собою систему взаємозалежних угод, за якої фірма - власник землі, будинків, споруд чи устаткування продає цю власність фінансовому інституту й одночасно оформлює угоду про довгострокову оренду своєї колишньої власності на умовах лізингу.
4.    За типом майна розрізняють:
■    лізинг рухомості (устаткування, техніка, автомобілі тощо), у тому числі нової та тієї, що вже використовувалася;
■    лізинг нерухомості (будинки, споруди, судна, літаки).
5.    За ступенем окупності майна лізинг поділяється на:
•    лізинг з повною (чи близькою до повної) окупністю, коли протягом терміну дії лізингового договору відбувається повна чи близька до повної амортизація майна і, відповідно, виплата лізингодавцю вартості майна;
•    лізинг з неповною окупністю, за якого протягом терміну дії одного лізингового договору відбувається часткова амортизація майна й окупається тільки частина його.
6.    Відповідно до ознак окупності (умов амортизації) майна виділяють:
■    фінансовий лізинг - являє собою взаємини партнерів, що передбачають протягом періоду дії угоди між ними виплату лізингових платежів, які покривають повну вартість амортизації або устаткування, велику його частину, додаткові витрати і прибуток лізингодавця.
■    оперативний чи сервісний, лізинг - являє собою орендні відносини, при яких витрати лізингодавця, пов'язані з придбанням і змістом предметів, що здаються в оренду, не покриваються орендними платежами протягом одного лізингового контракту. Він укладається найчастіше на термін від декількох місяців до трьох років.
7.    Залежно від сектора ринку, де проводяться лізингові операції,
розрізняють:
•    внутрішній лізинг, коли всі учасники угоди представляють одну країну;
•    зовнішній (міжнародний) лізинг. До зовнішнього лізингу належать угоди, у яких хоча б одна з сторін належить до різних країн. До цього ж виду лізингу відносять і угоди, укладені лізингодавцем і лізингоотримувачем однієї країни, якщо хоча б одна із сторін є спільним підприємством. 8. З урахуванням податкових, амортизаційних пільг розрізняють лізинг:
■    з використанням пільг по оподатковуванню майна, прибутку, ПДВ, різних зборів, прискореної амортизації і т.ін.
■    без використання пільг.


 

You have no rights to post comments