Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ До питання навчання усної мови студентів немовних вузів

До питання навчання усної мови студентів немовних вузів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Проблема відбору навчального матеріалу є однією з найактуальніших проблем навчання іноземних мов.
До поняття "навчальний матеріал" входить дуже широка номенклатура лінгвістичних, навчально-інструктивних та інформаційно-комунікативних елементів.
Проблема такого відбору завжди була об'єктом дослідження методистів і піддавалась дослідженню у численних дисертаційних та монографічних роботах. Але багато питань селекції мовного інвентарю залишаються не зовсім вивченими та виразними.
У практиці навчання іноземних мов студентів немовних ВУЗів, центральне місце у організації навчального матеріалу займає текст як мовний твір, як зразок реалізації комунікативного наміру автора, який подав дану тему.
Текст у підручнику, посібнику чи на уроці з методичної точки зору завжди функціональний. Він ілюструє вживання тих чи інших лексико-граматичних явищ на базі зв'язної мови, одночасно вказуючи на їх нормативність. Текст являє собою базу для цілого ряду робіт (переказ, переклад, драматизація, розтановка запитань).
А саме він:
1) пропонує нову лексику, ілюструє її вживання в контексті;
2) ілюструє використання граматичних структур;
3) являє собою зразок зв'язного мовлення до теми;
4) дає матеріал для переказу, бесіди, дискусії та інших видів тренування усномовленнєвої діяльності.
У навчанні студентів немовних ВУЗів з вузькогалузевою специфікою усному мовленню відбираються тексти зі спеціальності за такими принципами :
1) інформативність;
2) цікавість;
3) відповідність рівню навчання студентів іноземної мови.
Комплексний аналіз підходів, існуючих зараз у методиці, дозволив сформулювати ряд принципів, які треба використовувати щодо навчання усної мови студентів немовних ВУЗів. До цих принципів належать:
1) комунікативна спрямованість;
2) навчання мови як мовнорозумової діяльності, створення тексту як деякої змістовної матриці;
3) принцип взаємозв'язку видів мовленнєвої діяльності;
4) принцип дискурсу (адекватне сприйняття змісту тексту);
5) принцип ситуативності.
Ситуацію як збіг деяких обставин, зв'язаних з мовою, треба розглядати у таких аспектах:
1) ситуація як якийсь зміст, тобто те, що відтворене у тексті;
2) ситуація спілкування за реальних умов;
3) ситуація як вид комунікативних вправ;
4) ситуація як збіг реальних обставин у навчальних умовах;
5) принцип новизни.
Як явище чи якість новизна може стосуватися:
1) форми мовного висловлювання;
2) змісту висловлювання;
3) заходів навчання;
4) умов навчання;
5) змісту навчання;
Будь який текст має найбільшу порцію новизни і саме тим може утримувати визначений дидактико-релевантний рівень зацікавленості.
Правильно міркує Пассов, вважаючи, що для розвитку інтересу у процесі оволодіння мовними уміннями необхідне постійне впровадження новизни у всі елементи навчального процессу.
У навчанні усної мови студентів немовного ВУЗу принципове значення має саме зміст тексту, який на певному етапі його опрацювання повинен стати екстралінгвістичним змістом у створених студентами мовних творах.
Разом з викладачем студенти повинні виділити найбільш значні компоненти змісту тексту, до тогож вони повинні розміщуватися у визначеній сюжетно-фабульній послідовності.
Розробка методичного апарату, який розвиває навчальний потенціал тексту, може включати:
- лексичний коментар,
- граматичний коментар,
- активізацію окремих лексико-граматичних елементів,
- активізацію змісту,
- розвиток умінь.
Надзвичайно важливим є також врахування постійно діючих навчальних факторів, до яких відносяться - соціологічні, організаційно-навчальні, психологічні, лінгвістичні, матеріально-технічні умови.

Загружаюсь...


 

You have no rights to post comments