Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві

Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві
Страница 2
Все страницы

Системний аналіз як метод дослідження у зрошуваному землеробстві

Практика вирішення складних проблем виробила особливу методологію, що одержала назву системного аналізу і виникла під впливом ідей системного підходу.
Системний аналіз - це збудоване на основі певного набору правил дослі-дження складного об’єкту, яке застосовується з метою поліпшення функціону-вання даного об’єкту [127]. Хоча системний засіб і спирається на математичний апарат, він не ототожнюється з математичними засобами.
В широкому уявленні системний аналіз - це стратегія  наукового пошуку, що використовує математичний апарат і математичні концепції, але в межах пі-дходу, що систематизувався до рішення складної проблеми, сприяє організації знань таким чином, щоб допомогти завбачити результати впливу на систему, обрати найкращі рішення [153].
В вузькому розумінні системний аналіз - це сукупність методологічних за-собів, які використовуються для підготовки і обґрунтування рішень по склад-ним проблемам.
В іншому тлумаченні [23] - системний аналіз - це певний тип науково-технічної діяльності, необхідний для дослідження і конструювання складних обґєктів.
Основна задача досліджень, в основі яких методологія системного аналізу-це цілеспрямований здобуток практичних результатів. Оскільки системний ана-ліз не є закінченою теорією з єдиними принципами і апаратом, він може вико-нуватись на підставі практичного досвіду, логіки, не складних розрахунків  за-лежно від характеру питань, що досліджуються. Науковим він стає, якщо спи-рається на кількісний аналіз проблеми, використовуючи відповідні моделі і ЕОМ, але це не завжди вірно. Багато які сільськогосподарські задачі, відрізня-ються значною складністю, тому кількісний аналіз робити важко, бо не всі фак-ти піддаються кількісному оцінюванню. В цьому випадку системний аналіз, що використовувався нами, у своїй основі мав суб’єктивні міркування, що в бага-тьох випадках виправдовувалось.
Особливе місце в методології системного підходу і його методу - систем-ного аналізу займають біологічні системи. Оскільки об’єкти наших досліджень агробіологічні, короткий аналіз такого роду систем можна вважати виправда-ним.
В самостійний науковий напрям дослідження систем біології виділилось лише на початку 20-го століття. В цей період А.А. Богдановим, В.I. Вернадсь-ким, В.Н. Сукачевим сформульовані головні принципи поняття біологічної сис-теми.
Велика роль в утворенні теоретичних основ біологічних систем належить Віденському гуртку філософів і біологів, найбільш яскраві представники якого О. Нейрат, Р. Карнаi, М. Шлик, Ф. Франi і один з засновників сучасної теорії Л. фон Берталанфi [203], а також Берлінському "Суспільству емпіричної філосо-фії" (Г. Рейхенбах, Ф. Крауз, К. Гемпель).
Період найбільш інтенсивних досліджень в цьому напрямі припадає на 40-50-і роки, коли була запропонована програма побудови теорії систем [203,21]. Особливе значення в розвитку системного аналізу в біології належить роботі "Исследование операций", що в 40-ві роки визначилась як самостійна наукова дисципліна. Пізніше напрям перетворився в системний аналіз. В ті часи під "системним аналізом" розумілась наукова дисципліна, що включала засоби до-слідження операцій як складові свого методологічного арсеналу [126].
Між тим, засоби системного аналізу, розвиток яких було стимульовано особливостями біологічних об’єктів, опрацьовувались на порівняно простих, частіше технічних системах, що створило додаткові скрути (з якими зустрічає-мося і в сьогоденні) при перенесенні прийомів на "живі" об'єкти [62].


 

You have no rights to post comments