Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві

Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Все страницы

Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві


Задачі, поставлені перед агропромисловим  комплексом України на  ета-пі створення сучасних важелів економіки досить складні, щоб вирішувати їх, спираючись тільки на традиційні методи управління технологічними процеса-ми. Необхідні нові більш ефективні підходи до управління, що засновані на використанні інформаційних ресурсів, останніх досягнень науки і техніки в цьому напрямку.
Справа у тому, що необхідного  рівня виробництва  сільськогосподарсь-кої продукції, як основної функції, неможливо досягти без глибокої інтеграції  наукових досягнень у землеробство, зокрема у зрошуване, створення надійних методів прогнозування як складової високоефективних технологій  і  оптиміза-ції умов їхньої реалізації.
Вирішення цих задач базується на використанні сучасних засобів опера-тивної обробки інформації і оптимізації прийнятих технологічних рішень. Ос-нову таких засобів повинні складати комп'ютерні системи персонального чи колективного обслуговування.
Зауважимо, що на практиці інтенсивне ведення сільського господарства вимагає індивідуального підходу до управління технологічними процесами на кожному конкретному полі. У зв'язку з цим, з одного боку різко підвищуються обсяги циркулюючої в системі управління інформації, а з іншого якісно міня-ється і сама інформація: потребуються більш складні моделі процесів, схеми прийняття рішень включають все більшу кількість факторів.
Суттю ефективного використання факторів впливу на продукцію є необ-хідність враховувати як найбільше факторів і їх параметрів і щонайкраще вико-ристовувати інформацію. Тобто фахівець виявляється в надзвичайно інтенсив-ному інформаційному середовищі, в якому недоліки існуючої системи вироб-лення і прийняття рішень (неоперативність одержання й обробки даних, неаде-кватність їх реальним умовам, що складаються, і т.д.) найчастіше приводять до істотних втрат, що неодмінно зростають в умовах інтенсивного  сільськогоспо-дарського виробництва.
Ускладнюється положення тим, що теорія управління сільськогосподар-ським  виробництвом, зокрема технологічним процесом (ТП) в зрошуваному землеробстві, на практиці не представляє собою зв'язаної сукупності чітких правил. Швидше за все це набір евристичних процедур, вироблених досвідом, інтуїцією і знаннями фахівця. Дослідженнями багатьох учених, фахівців-практиків винайдено багато методів і підходів, що охоплюють різні сторони те-хнологічних схем і їхня послідовна реалізація в АС може дати помітній ефект. Але він стає більш значним, якщо ці методи набувають представлення у формі легко доступній і яка дозволяє  оперативно  програвати ситуації і прогнозувати результати рішень з метою вибору кращого з них. Фахівець об'єктивно не зав-жди може врахувати різноманіття факторів що впливають на ТП, і вибрати най-краще рішення.


 

You have no rights to post comments